Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
   Aanklager Geelhoed
   De spelbreker
   Meer geest
   Geen genezingen
   Jan Zijlstra
   Homoseksualiteit
   Vergadering.nu
   Hegger
   Derek Prince
   Aanklager R vd Ven
   Aanklager M.Visser
   Boekrecensie
   Lezingen
   Verdeeldheid
   Broederbeweging

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Geelhoed | Geen genezingen | Homoseksualiteit | Van der Ven | Nijburg | Hegger | Verdeeldheid | Vergadering
Van der Ven's missie

6 februari 2007 - Nederlands Dagblad - www.nd.nl
Ouweneel ergert zich aan 'bediening van de achterdocht' 
van onze redactie kerk 
BARNEVELD - Willem J. Ouweneel heeft last van de BVA, en daarmee doelt hij op een 'ijverige groep mensen met de bediening van achterdocht'. Hij heeft hun optreden aan de kaak gesteld in het evangelisch maandblad Uitdaging.
De groep met 'de bediening van achterdocht' stort zich volgens Ouweneel ,,op bekende dienstknechten van God om al hun woorden na te vlooien om maar iets negatiefs te vinden''. 
Ouweneel rekent zichzelf tot die dienstknechten, blijkens zijn artikel in Uitdaging. Het vorige nummer van het maandblad opende met een citaat van drs. Ruud van der Ven: 'Ouweneel in de leer bij occultist'. Van der Ven heeft een kritisch boek geschreven over Ouweneels (gewijzigde) visie op onder meer het Schriftgezag, gebedsgenezing en creationisme. 
Volgens Ouweneel menen de mensen van de BVA ,,een profetische roeping te hebben om christelijk Nederland te waarschuwen, terwijl zij in vergaande mate bezig zijn het werk van Gods Geest af te breken''.....


Uitdaging - 2 februari 2007 - Willem Ouweneels reactie op onderstaand artikel in Uitdaging:

Bediening van Achterdocht
door Willem J. Ouweneel
Te midden van de vele discussies over het christelijk geloof die in ons land gaande zijn, is er een kleine, maar ijverige groep mensen die blijkbaar een ‘bediening van achterdocht’ hebben ontvangen; ik zal haar de BVA noemen. Zij stort zich op bekende dienstknechten van God om al hun woorden na te vlooien om maar iets negatiefs te vinden. (Een van de BVA heeft dat via de telefoon ooit zelf tegenover mij toegegeven.) Zij menen een profetische roeping te hebben om christelijk Nederland te waarschuwen, terwijl zij in vèrgaande mate bezig zijn het werk van Gods Geest af te breken.
Een voorbeeld: ooit heb ik ergens geschreven dat ik vast geloof in de onfeilbaarheid van de Schrift – maar niet in de onfeilbaarheid van de theologen die menen de onfeilbaarheid van de Schrift wetenschappelijk haarfijn te kunnen invullen. Prompt kwam de reactie van de BVA dat ik de onfeilbaarheid van de Schrift aantast! Ook al probeer ik nog zo duidelijk uit te leggen wat ik bedoel, het helpt niets. Zo zaait de BVA overal onrust.
Lees het hele artikel hier...

Lees ook de ingezonden brieven en de reactie van 'Uitdaging'...


Ouweneel in de leer bij occultist??
Januari 2007 - Kanttekening bij het onderstaande artikel in Uitdaging van 1-1-2007
door Harry Sleijster:

Het maandblad Uitdaging vindt het voorpaginanieuws en opent het januari-nummer van 2007 met een kop op de voorpagina: "Ouweneel in de leer bij een occultist". Daarmee geeft Uitdaging opnieuw een ruim platform aan de zeer negatieve critici en bevestigt daarmee nog eens extra de indruk dat zij wel van hen onder de indruk is. Zelfs zo'n leugen in de kop is Uitdaging niet te gortig. Helaas krijgt drs. Van der Ven uitgebreid de gelegenheid zijn zware beschuldigingen toe te lichten. Van journalistieke objectiviteit of enig evenwicht blijkt niet veel in het artikel. Ook is het lang niet altijd duidelijk of het geschrevene de mening is van Van der Ven of van Uitdaging. Het lijkt er sterk op dat Uitdaging tussen de uitspraken van Van der Ven door haar eigen mening ventileert en daarmee helaas de kwade beschuldigingen van Van der Ven ondersteunt.

De aanklacht van Van der Ven in Uitdaging - 1 januari 2007:
'Ouweneel in de leer bij occultist'
DORDRECHT Professor Willem J. Ouweneel is onder invloed gekomen van de occulte psycholoog Jung en zijn denken is onschriftuurlijk geworden. Die waarschuwingen komen van drs. Ruud van der Ven in zijn zojuist verschenen boek Sluiers over de Schrift.
     Van der Ven, een voormalige natuurarts en New Age volgeling, heeft de indruk dat Ouweneel een gespleten persoonlijkheid is (geworden). Hij schreef dat ruim een jaar geleden al in een persoonlijke brief aan de driemaal gepromoveerde geleerde van evangelische huize, waarop hij nooit antwoord kreeg en die nu in het boek is afgedrukt. Volgens Van der Ven zijn veel gelovigen in verwarring geraakt door de vele veranderingen bij Ouweneel. Hij zegt twee verschillende Ouwenelen te horen spreken: de gelovige en de theoloog. De auteur citeert in dat verband een uitspraak die Ouweneel deed na een lezing: "Als ik op de kansel sta, ben ik eenvoudig gelovige en breng ik geloofskennis. Op het moment waarop ik onder aan de kansel sta ben ik wetenschapper en weet ik de dingen, die ik op de preekstoel heb verkondigd, niet zo zeker meer."
     Volgens Van der Ven trekt Ouweneel sluiers over de Bijbel en doortrekken leringen van Jung waartegen hij eerst waarschuwde diens denken. Van der Ven verwijst onder meer naar Nachtboek van de ziel waarin Ouweneel zich plots lijkt te openen voor Jungs droomtherapie. Van der Ven: "Hoe kan een occultist ineens niet (zo'n erge) occultist meer zijn? Wat is er aan de hand met het onderscheid van broeder Ouweneel?"
     Door het veranderde denken ging Ouweneel openstaan voor zalving uit het rijk der demonen en werden spirituele genezers als T.B. Joshua voorbeelden voor hem, constateert Van der Ven. En ook charismatische predikers als wijlen William Branham en J. Kuhlman, die hij in Het domein van de slang nog occult noemt, zijn nu in zijn ogen mannen en vrouwen Gods.
     De laatste decennia heeft Ouweneel zijn Schriftvisie volgens de schrijver drastisch bijgesteld. Hij gelooft nog wel dat de Bijbel Gods Woord is, maar maakt daarbij wel kanttekeningen die in feite neerkomen op Schriftkritiek.
     Ook het voorheen vurig door hem beleden creationisme zou hij blijkbaar verlaten hebben. Volgens Van der Ven is zijn boek niet gericht tegen de persoon Willem Ouweneel, die hij als zijn broeder in Christus ziet, maar tegen de leringen die hij uitdraagt en waarmee hij naar de mening van de schrijver in bedenkelijk charismatisch spiritueel vaarwater terecht is gekomen.
Ouweneel onthoudt zich van een reactie, omdat hij het boek nog niet heeft gelezen.
 


December 2006 - Kanttekeningen bij het onderstaande RD-artikel
door Harry Sleijster:
Ouweneel beschuldigd van gnostische en occultistische sympathieën
Er verscheen een nieuw boek van Ruud van der Ven: Sluiers over de Schrift
In het Reformatorisch Dagblad van 2 december 2006 werd melding gemaakt van een "Kritisch boek over prof. Ouweneel" (zie het artikel hieronder).

Laten we beginnen met Ouweneels reactie in het RD:
     RD-citaat: ...Prof. Ouweneel zegt in een reactie dat hij het boek eerst wil lezen om een gefundeerd oordeel te geven. Hij zegt weinig te geven om het feit dat Van der Ven hem "broeder" noemt en hem tevens besmet weet met gnostisch-occulte denkbeelden. "Dan zou ik zo iemand juist niet broeder noemen." Hij noemt het "complete waanzin" dat hij occult zou denken. "Het is steeds hetzelfde verhaal: 'Ouweneel citeert met instemming Jung. Jung is occultist, dus Ouweneel is ook occultist.' Blijkbaar mag je nooit iets positiefs zien in mensen die in een andere traditie staan. Wie mijn werk kent, weet dat ik een afschuw heb van alles wat met gnostiek en occult denken te maken heeft." 

De methode van de vraagtekens
Ruud van der Ven, de schrijver van 'Dossier T.B. Joshua' heeft nu dus ook een boek speciaal tegen Willem Ouweneel geschreven. Zijn eerste boek over T.B. Joshua was een boek vol vraagtekens (klik hier...). In dat boek gaf hij met al die vraagtekens zelf al aan niet terzake kundig te zijn. Tevens gaf hij in dat boek aan alleen uit te willen gaan van wat anderen ervan geschreven hadden. Dat betekent dus dat dat boek vooral gebaseerd is op een uitgebreide hoeveelheid internetlaster. Van der Ven schreef wel alsof hij er zelf bij geweest was, maar hij wilde zelf geen nader onderzoek gaan doen.

Ook dit nieuwe boek is een boek vol vraagtekens, insinuaties en persoonlijke aanvallen geworden. Nu op Willem Ouweneel. De onzekerheid van Van der Ven blijkt vooral uit de vele vraagtekens op de inhoudspagina (klik hier... (zoals u merkt heeft JMM helaas dit bewijs van onvermogen al weer snel van zijn website verwijderd). Zoals uit de inhoud blijkt haalt Van der Ven er van alles bij, en vervolgens legt hij heel simpel zijn zelf gewenste verbanden. Al vragend meent hij Ouweneel verdacht te moeten maken.

Van der Ven volgt net als Geelhoed, Van Berghem en Verhoeven (meer...) dezelfde methode die binnen deze kleine kring van critici gebruikelijk is, namelijk: met veel verdraaiingen en insinuaties ieder facet in iemands leer en leven negatief uitbeelden. In elke uitspraak wordt dan gezocht of er een bezwarende uitleg mogelijk is. Kan er een negatieve lading aan gegeven worden, dan wordt dat uitputtend uitgewerkt en doorgeredeneerd. Terwijl iemand in een gesprek al direct verkeerde interpretaties zou kunnen rechtzetten, draaft hier de aanklager maar door. En uiteindelijk wordt er een overstelpende hoeveelheid schijnargumenten geproduceerd, zodat het nog verontrustend lijkt ook. Maar in werkelijkheid wordt slechts echte onzin geproduceerd. Bij de diverse publicaties die op deze website besproken zijn, is dit evident.

2 december 2006 - Reformatorisch Dagblad
Kritisch boek over prof. Ouweneel
Kerkredactie
DOORN - Het denken van prof.dr. W.J. Ouweneel bestaat voor het grootste deel uit gezond bijbelonderzoek, maar bij nadere toetsing blijkt het vermengd te zijn met occult-gnostische elementen. Dat stelt drs. R. van der Ven in een kritisch boek over de ontwikkeling in het denken van prof. Ouweneel, docent aan de Evangelische Hogeschool en de Evangelische Theologische Faculteit in Heverlee.
    
In het boek "Sluiers over de Schrift. Uitkomen in een andere wereld?" (uitg. Stichting Johannes Multimedia, Doorn) zet de schrijver in ruim 300 pagina's uiteen hoezeer Ouweneel veranderd zou zijn op het punt van het gezag van de Heilige Schrift, oecumene, evolutie en natuurwetenschap, charismatische beweging (het 'plus' van de Geest), gebedsgenezing, tongentaal en dromenleer van Jung.
     Van der Ven constateert een duidelijke afwijking van de denkbeelden die Ouweneel onder meer in "Het domein van de slang (1980) en in de begintijd van de EH heeft verwoord, zoals ten aanzien van evolutie, creationisme en het gezag van de Bijbel.
     In het voorwoord stelt hij echter dat hij Ouweneel als een 'broeder' ziet en hij zich niet tegen de persoon van Ouweneel richt. "Hij is zonder meer integer, oprecht en eerlijk." Ouweneel verzorgt "rijke bijbelstudies", kent een grote liefde voor verloren mensen. "Het kost moeite te schrijven over iemand die qua niveau en kennis zo uitsteekt boven een christen als ik. Hij geeft zich met hart en ziel voor de dienst van de Here. Ik ben ervan overtuigd dat zijn hart voor Christus op de goede plaats zit. Hij durft zijn nek uit te steken en krijgt ook veel onterechte kritiek."

Reformatorisch Dagblad - 7 december 2006
INGEZONDEN

Ouweneel
Drs. R. van der Ven heeft (RD 2-12-2006) een boek geschreven van ruim 300 pagina's waarin hij kritisch kijkt naar het denken van de persoon W. J. Ouweneel. Zonder op de inhoud van het boek in te willen gaan, vraag ik me oprecht af welk doel het dient om een boek te schrijven ter beoordeling/veroordeling van een mede(christen)mens. God ziet het hart aan en alleen Hij kan en mag erover oordelen. Als Van der Ven stelt dat Ouweneel een kind van God is, lijkt me dat des te meer een reden om voorzichtig te zijn in de beoordeling.
Waarschijnlijk beschikt drs. R. van der Ven over enige tijd (anders schrijf je geen boek van 300 pagina's). Laat hij liever de straat op gaan om de medemensen "die ten dode wankelen" het Evangelie te verkondigen.
God zoekt niet naar christenen die met kop en schouders boven anderen uitsteken, maar naar oprechte volgelingen die doen wat Hij wil. Dan ga je zoeken naar manieren om anderen van die grote God te vertellen, en te wijzen op het behoud dat er ligt in Gods Zoon Jezus Christus!
Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf.
C. A. Donker
Schutterij 12
4147 GV Asperen

Vervolgens zet Van der Ven uiteen op welke onderdelen van zijn theologie en visie hij kritiek heeft. Ouweneel neemt volgens de auteur afstand van de onfeilbaarheid van de Bijbel (Genesis 1-3), relativeert de leer en dogma's, voelt verwantschap met rooms-katholieken op grond van de "oecumene van het hart" en valt voor het denken van de bioloog Rupert Sheldrake (India) en de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung, die volgens Van der Ven beiden doordrenkt zijn van occult-gnostisch en parapsychologisch gedachtegoed. Ouweneel is volgens Van der Ven ook onder de indruk van wat hij de "demonische zalving" noemt bij de Nigeriaanse T.B. Joshua.
    
De schrijver zegt in zijn boek dat hij vóór zijn bekering verkeerde in "een troosteloze kerker zonder uitgang, gevangen in duisternis, New Age, oosterse spiritualiteit en reïncarnatiegeloof." Mede daarom wil hij Ouweneel waarschuwen voor het pad dat hij nu bewandelt. Aan het slot stelt hij dat we niet langer terug moeten naar het "meer van de Geest" (titel van één van Ouweneels boeken), maar naar het meer van Gods onfeilbare Woord. "Dr. W. Ouweneel is een kind van God, dat zeer rijk begiftigd is. Maar, en dat geldt voor ons allen, elke gave van God brengt een grote verantwoordelijkheid met zich."
    
Prof. Ouweneel zegt in een reactie dat hij het boek eerst wil lezen om een gefundeerd oordeel te geven. Hij zegt weinig te geven om het feit dat Van der Ven hem "broeder" noemt en hem tevens besmet weet met gnostisch-occulte denkbeelden. "Dan zou ik zo iemand juist niet broeder noemen." Hij noemt het "complete waanzin" dat hij occult zou denken. "Het is steeds hetzelfde verhaal: Ouweneel citeert met instemming Jung. Jung is occultist, dus Ouweneel is ook occultist. Blijkbaar mag je nooit iets positiefs zien in mensen die in een andere traditie staan. Wie mijn werk kent, weet dat ik een afschuw heb van alles wat met gnostiek en occult denken te maken heeft." 

----------

Johannes Multimedia is de uitgever. Deze gaf ook onlangs ook de beide boeken van K. van Berghem gericht tegen Rick Warren en zijn 'Doelgericht leven' uit (klik hier...).


 


Klik om het boek online te bestellen
 
Controleer... of deze dingen zo zijn:-> Klik hier en luister zelf naar de toespraken van Prof. Dr. W.J. Ouweneel over de Heilige Geest en genezingsbediening


-> Klik hier en lees de recensies over het boek "Geneest de zieken!" van Prof. Dr. W.J. Ouweneel
 
 


Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua