Home

1. Benny Hinn
Aanklager Costi H.
Aanklager Geelhoed
Aanklager Granel
Aanklager Keijzer
Aanklager NBC/Cbc
Aanklager Peters
Aanklager Simpson
Aanklager Strijker
 
Analyse/spijt
  Exposés
  Hij raakte mij aan
  Het bloed
  Goedemorgen HG
  De Zalving
  Welkom HG
  Zaaien
  Sow your seed
  Prayer
  More links (Eng)
  Bert Panhuise
  Satansbruid
  Astroloog Suiker
  BH in Nederland
  Meer video's
  Kenneth Copeland

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
  Boek Ouweneel

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Besnijdenis christenen
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Homoseksualiteit
- Jehovah's Getuigen
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten
ZevendeDagAdventist

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   
Benny Hinn - Zaaien en oogsten

Een woord voor uw dag...
oktober 2004 - door Benny Hinn
[Dit is de vertaling van de mailing van Benny Hinn : All You Need is in your Seed ]

Eén van de krachtigste en vergaande principes van het leven is vervat in negen simpele woorden in de Schrift die zeggen: "Wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten" (Galaten 6:7).

De wet van zaaien en maaien is een niet te ontkomen principe van het leven. Het is net zo algemeen als de zwaartekracht, net zo meedogenloos als onenigheid, en net zo onvermijdelijk als dood en belastingen.

Elk moment van elke dag, zo lang we leven, is de wet van zaaien en maaien aan het werk, in elk gebied van het leven - werkend, óf voor ons, óf tegen ons - afhankelijk van de keuzes die we maken bij wat we zaaien, zoals voorgeschreven door God de Almachtige. Voor de gelovige is dat een goede zaak, want het geeft ons de verzekering dat onze hemelse Vader ons gelovige werk dat voor Hem is, zal zegenen.

De wet van Zaaien en Maaien

De wet van zaaien en maaien is een vastgelegde wet en een onveranderlijk principe dat God heeft ingesteld om onze wereld te regeren. In overeenstemming met Gods woord zullen we altijd maaien indien we zaaien. En in Gods voorzienigheid maaien we niet alleen wat we zaaien, we maaien méér dan we zaaien. We zien dit gedemonstreerd in het leven van Isaäk als de Schrift in Genesis 26:12 zegt: "Toen zaaide Isaäk in dat land en oogstte in dat jaar honderdvoudig, want de Heer zegende hem."

Sommigen focussen op het maaien en ontdekken niet dat de echte sleutel tot hun oogst in het zaad ligt. Er kan geen oogst zijn totdat het zaad is gezaaid. De kracht om te produceren berust in het zaad. Het zaad kan niet die kracht uitoefenen en komen tot zijn mogelijke doel als oogst, totdat het in de grond is geplant. God vermenigvuldigt zaad dat is geplant. En dit principe van vermenigvuldiging werd in gang gezet bij de schepping, toen "God zei: 'Laat de aarde jong groen voortbrengen, zaadgevend gewas, en vruchtbomen, die naar hun soort vruchten dragen, welke zaad bevatten op de aarde, en het was zo' " (Genesis 1:11). Omdat het God is die de groei geeft, hebben u en ik de zorg voor het zaad! Om een oogst te maaien, moeten u en ik zaadzaaiers worden!

Zeven sleutels tot uw oogst

1. Het zaad moet geplant worden om een oogst krijgen.

"Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het alleen. Maar als het sterft, brengt het veel vrucht voort" (Johannes 12:24). De potentie van een zaad om voort te brengen en te vermenigvuldigen zal nooit vrijgegeven worden, totdat het zaad is geplant. Een zaad mag klein lijken in uw hand, maar wanneer u het plant, geeft u zijn potentie vrij om een grote oogst te produceren. De oogst volgt ongeveer automatisch als het gezaaide zaad "veel vrucht voortbrengt".

2. Het zaad moet met rust gelaten worden.

"Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het alleen. Maar als het sterft, brengt het veel vrucht voort" (Johannes 12:24). De in het zaad verborgen oogst zal niet geopenbaard worden totdat het zaad sterft en nutteloos wordt voor enig ander doel. Wanneer u uw zaad zaait in het werk van de Heer wordt het nutteloos voor uw eigen plannen en doelen en komt weer beschikbaar om voor u vermenigvuldigd te worden als een oogst.

3. Plant wat u verwacht te oogsten.

"En de aarde bracht jong groen voort en gewas dat naar zijn aard zaad geeft en de geboomte dat naar zijn aard vruchten draagt, welke zaad bevatten. En God zag dat het goed was" (Genesis 1:12). Zaad produceert naar zijn soort. Overeenkomstig de wetten van zaaien en maaien zult u een vermenigvuldigde oogst hebben van het soort zaad dat u zaaide.

4. De grootte van uw oogst is bepaald door de hoeveelheid zaad dat u zaaide.

"Wie karig zaait zal ook karig oogsten; en wie overvloedig zaait zal ook overvloedig oogsten" (2 Korinthe 9:6). God beperkt niet de grootte van uw oogst - dat doet u! De natuurlijke wetten van zaaien en maaien op aarde hebben steeds weer bewezen dat hoe meer u zaait, hoe groter uw oogst zal zijn. Een boer die zaait op tien hectare grond zal een veel grotere oogst realiseren dan hij die zaad plantte op vijf hectare grond.

5. Plant in goede vochtige grond. Zaad moet voor goede resultaten goede bodem hebben.

"Zie, een zaaier ging uit om te zaaien... Maar een ander deel viel in goede grond en gaf vrucht, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig" (Mattheüs 13:3,8). Goede grond is vruchtbare, goed voorbereide bodem die goed bevloeid is en klaar om het zaad te ontvangen.

6. De oogsttijd komt na een periode van wachten.

"En hij zei: zo is het koninkrijk van God, als een man die zaad in de grond stopt en gaat slapen en opstaan, dag en nacht, en het zaad ontspringt en groeit op, en hij weet niet hoe" (Markus 4:26,27). Het kost het gezaaide zaad tijd om te ontkiemen en te gaan groeien. De kracht om een oogst te produceren komt langzaam vrij, en na enige tijd begint het zichtbare bewijs van de komende oogst te verschijnen als uitbottende scheutjes, het begint te groeien en brengt uiteindelijk veel vrucht voort. Wij zaaien ons zaad, wetend dat het een oogst brengt die voldoet aan onze verwachtingen op termijn.

7. U moet uw gewas onderhouden om de oogst te verzekeren.

"Zie, een zaaier ging uit om te zaaien... en een ander deel viel onder de dorens, en de dorens groeiden op en verstikte het" (Mattheüs 13:3,7). Zaad dat is gezaaid vereist voortdurende zorg. Het moet bevloeid worden en het onkruid moet gewied worden om het zaad toe te staan te floreren en de oogst voort te brengen. Wanneer u uw zaad zaait in het werk van de Heer, zaai uw zaad in geloof en houd de dorens erbuiten door gebed en lofprijzing.

Eet uw zaad niet op!

Sommigen die zaad hebben, maken de vergissing hun zaad op te eten in plaats van het te zaaien. Alléén gezaaid zaad kan een overvloedige oogst produceren!

Een fascinerende illustratie uit Dr. Nasir Siddiki's boek 'Koninkrijks Principes van Financiële opbrengst' bevat een krachtig voorbeeld van de potentie van een zaad om een overvloedige oogst te produceren. Met een graankorrel als voorbeeld zegt hij: Laten we kijken naar de ontwikkeling van de graankorrel als een levendige illustratie van het ontzaglijke potentieel dat in één zaadje gestopt is. U zou niet al te vol worden van een kleine graankorrel, of wel? U zou er een beetje zout en boter op kunnen doen en proberen het iets beter te laten smaken, maar u zou de tafel net zo hongerig verlaten als u er kwam.
Maar wat zou er gebeuren als u dezelfde graankorrel in de grond plantte? De gemiddelde korrel brengt een stengel voort met twee korenaren. Elke korenaar produceert gemiddeld 452 korrels. Dat is een totaal van 904 korrels uit slechts één korrel die werd geplant in de grond! 

Nu zou u deze twee korenaren kunnen bakken en deze 904 korrels opeten, en ze zouden waarschijnlijk heerlijk smaken en uw honger voor een paar uur stillen. Maar als u de mentaliteit van een zaaier had, zou u denken - als één korrel deze vele korrels kon produceren, dan denk ik dat ik deze 904 korrels neem en ze opnieuw plant!
Als u deze 904 korrels plant, zullen ze vermenigvuldigen in een oogst van 817.216 korenkorrels.
Stel je voor, een oogst van zo'n grootte. Door de opbrengst van één korenkorrel één keer te zaaien, zijn 904 korrels vermenigvuldigd tot een oogst van ruim driekwart miljoen korrels.

Blijf uw zaad zaaien

Denk er aan, een zaad kan alleen produceren als het is geplant in vochtige bodem. Uw oogst is afhankelijk van het gezaaide zaad, want een oogst is een vermenigvuldigde opbrengst van wat was gezaaid. Om een doorgaande overvloedige oogst te kunnen maaien, moet u blijven zaaien: "Zaai uw zaad in de morgen en laat uw hand tegen de avond niet rusten, want u weet niet of het ene of het andere gelukken zal, dan wel of beide tezamen goed zullen zijn" (Prediker 11:6).

Zaaien is een principe van de hemel, een door de Schepper Zelf ingeplante wet. Net zoals elke boer zaad in de grond zaait met een oneindige oogstopbrengstverwachting, zo zal dit principe werken voor ieder die het gelovig toepast. Het is zo eenvoudig - zaai een zaad en maai een oogst. En onthoud: het geheim van uw oogst is in het zaad!
 

Dit is de vertaling van de mailing van Benny Hinn : All You Need is in your Seed 

-   Wat je aan Jezus geeft, ben je niet kwijt   -


1. Góds welvaartsevangelie | 2. Welvaart in het Oude Testament... | 3. Zaaien en oogsten...
Links to some English websites | Pray this prayer
[ Wie is Benny Hinn ] [ Hij raakte mij aan ] [ Het bloed ] [Goedemorgen, Heilige Geest!] [Welkom, Heilige Geest]
Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua