Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
  Boek Ouweneel

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Besnijdenis christenen
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Homoseksualiteit
- Jehovah's Getuigen
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten
ZevendeDagAdventist

- Henk Bakker
- David Pawson
  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Góds 'welvaartsevangelie' - 1
God does promise prosperity.
But financial blessings are
NOT for the greed,
but for the need... 

Benny Hinn

door Harry Sleijster

Ophef
Door sommigen wordt veel ophef gemaakt over het zogenaamde "welvaartsevangelie". Deze negatieve term moet kennelijk iedereen waarschuwen voor een evangelie waarbij naast het goede evangelie dat gebracht wordt, tevens gezegd wordt dat je Gods zegen mag verwachten als je Hem gehoorzaamt en als je geeft voor de evangelieverkondiging. 'Geeft en u zal gegeven worden'.

- In oud Nederlands zegt 3Joh:2 in de Statenvertaling: ...wensch ik dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart.

Suggestie
De term "welvaartsevangelie"  (Eng.: prosperity gospel) suggereert dat hier een evangelie gebracht wordt dat alleen over uiterlijke welvaart gaat. Maar dat is natuurlijk absoluut niet het geval. Blijkbaar gaat het bepaalde mensen erom met hun artikelen dat valse beeld te scheppen. 

Welvaren en gezondheid
Welvaart wordt in de Statenvertaling letterlijk genoemd door Johannes in zijn 3e brief: In 3 Johannes:2 staat: "ik wens dat gij welvaart en gezond zijt. Welvaart is iets goeds, een zegen van God. We waren ook altijd blij met de welvaart die we hier in Nederland hebben. We waren altijd dankbaar voor voorspoed. En welvaart heeft ook altijd een normale betekenis gehad van voorspoed die we van God ontvingen. Maar plotseling wordt het voorgesteld als iets slechts. Het is gewoon dwaas zoals sommigen deze omkering trachten te bewerken. En let er maar eens op, over het algemeen zijn dit mensen die een goed salaris genieten en zelf baden in een zekere welvaart. Geven deze critici zelf wel hun 'tienden' (of meer)? Of trachten zij alleen maar op een goedkope wijze, zonder Bijbelse argumentatie, met de term "welvaartsevangelie" een hele groep bijbelgetrouwe evangelische predikers en zendingsorganisaties in een kwaad daglicht te stellen?

Zelfverrijking
Men stelt het voor alsof veel evangeliepredikers uit zijn op zelfverrijking. Het blijkt de critici vooral te gaan om evangeliepredikers uit Amerika, maar in feite zetten zij iedere prediker die geld voor zijn bediening vraagt, en daarbij wijst op God die de blijmoedige gever liefheeft, in de beklaagdenbank. In 1Tim.6:17 lezen we over God, die ons alles rijkelijk geeft. Paulus spreekt tot de rijke gelovigen. Die zijn er dus. En vanzelfsprekend wordt dat niet afgekeurd. God heeft het hun gegeven. Zij moeten alleen hun hoop niet op die rijkdom zetten, maar op God. Let op dat het God is die hun de rijkdom geeft, ten eerste om daar gewoon zelf van te genieten, dat mag dus ook, en ten tweede om wél te doen. Let op: om vrijgevig en meededeelzaam te kunnen zijn is het blijkbaar goed om rijk en welvarend te zijn.

Bijbels
Laten we eens verder kijken wat de Bijbel zegt over "geven en ontvangen". Ja, inderdaad in die volgorde. Het wordt al snel duidelijk dat de belofte van Gods zegen, gegeven wordt aan hen die geven. Paulus legt de verbanden heel direct: overvloedig zaaien heeft tot gevolg dat er overvloedig geoogst zal worden (2 Kor.9) - dus dit is een bijbelse belofte. En het gaat dan over geld geven voor zijn bediening. Ja, foei, blijkbaar was ook Paulus zo iemand, die geld vroeg voor zijn eigen bediening. Maar ook de Heer Jezus sprak duidelijk over geven en dan pas ontvangen: "Geef en u zal gegeven worden", ja, en als gevolg van dat geven zelfs overvloedig(!) terugontvangen.


Góds welvaartsevangelie

Wat zegt de Bijbel?

- Is het waar dat in de Bijbel nergens een rijke zegen beloofd wordt als reactie op geloof?
- Is het terecht om de term "welvaartsevangelie" als een scheldwoord te gebruiken?
- Wat zegt de Bijbel, en dan met name het Nieuwe Testament, over financiële zegening,
   welvaart en overvloed (=prosperity!)?

Zaaien en vervolgens méér oogsten is een Bijbels principe

 - Lukas 6:38: "Geef en u zal gegeven worden... een overlopende maat". Dat geldt zowel
   voor geestelijke als voor natuurlijke en financiële zaken (waarover Luk.6:38 gaat).

 - Markus 10:30: Nu of straks? Nú in deze eeuw honderdvoudig terugontvangen + in de
   toekomst het eeuwige leven.

 - Gal. 6:7 zegt: Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.
   Dus wat geldt voor de boer die zaait (Gen.26:12), geldt ook voor de gelovige die geld
   geeft.

 - 2 Kor. 9:6 gaat over geld: "Wie karig zaait, zal karig oogsten, en wie overvloedig zaait
   zal ook overvloedig oogsten". N.B.: Overvloedig! En let op dat Paulus hier spreekt over
   geld en over rijk worden om vrijgevig te zijn (2Kor.9:11).

Welvaren - gezondheid - overvloed
 
- 3 Joh. :2 - Voor alles wens ik, dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart...
   (Statenvertaling).  NB: welvaart en gezondheid !!! wenst Johannes ons toe.

 - 1 Tim. 6:17,18 - God geeft ons rijkelijk om zelf te genieten en om wel te doen en
   vrijgevig te zijn.

 - Lees Joh. 10:10: Wie komt er om te verdelgen? Wie komt er om leven en overvloed te
   geven?!  NB: overvloed ! "Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben."

Het Oude Testament

 - Deuteronomium 28:2-14 - Zo leerde ook het Oude Testament
   het al, bijvoorbeeld, dat wie gehoorzaam is gezegend zal worden.
   Lees in dit gedeelte maar eens waarmee hij zal gezegend worden!
   En dat overvloedig !!! (:11). En blijkbaar geldt dit in het Nieuwe
   Testament nog steeds precies net zo.


Hoe ga je ermee om?

 - Lk. 12:21
Wie rijk is in God, geeft niet om rijk te worden, maar geeft om meer te kunnen
   geven.

 - 2 Kor. 8 en 9 gaan helemaal over geld en overvloed hebben. En de geldelijke
   zegening wordt er zelfs "genade" genoemd (9:8). Overvloedig zaaien en overvloedig
   oogsten horen bij elkaar. Paulus spoort ons aan om rijk te worden om vrijgevig te zijn
   (9:11). Dát is het ware Welvaartsevangelie !

 - Ef. 4:28 geeft het zelfs als een gebod om hard te werken om te kunnen geven.
         Als God je zegent met inkomsten, vraagt Hij een deel terug en zal dat weer
   zegenen. Een lening aangaan om te kunnen geven is m.i. geen bijbelse opdracht.
   Geven doe je van je inkomsten. Niet van je schulden. Een hypotheek op je huis is
   normaal. Dan kun je nog steeds een deel geven van je inkomsten.

Prediker
"Er is tenminste nog één goed ding voor een mens; hij mag genieten van lekker eten en drinken en andere prettige dingen bij al het harde werken, dat hij doet in de korte tijd die God hem laat leven. En natuurlijk is het ook goed als een mens rijkdom heeft gekregen van God en bovendien de gezondheid bezit om ervan te kunnen genieten. Houden van je werk en je plaats in het leven te aanvaarden, dat is werkelijk een geschenk van God. Iemand die dat doet, denkt er niet vaak aan dat hij maar kort leeft, want God geeft hem vreugde."
(Prediker 5:17-19, Het Boek)

God wil ons voorspoedig maken zodat we anderen kunnen zegenen. Dit zei de Heer tegen Abraham: "Ik zal... u zegenen, en uw naam groot maken, en wees een zegen". Genesis 12:2. Let op het doel. De Heer zegende Abraham, zodat hij een zegen kon zijn.

Voor wie?
Het Bijbelse "welvaartsevangelie" geldt voor iedereen! Niet alleen voor Europeanen en Amerikanen die het al goed hebben. Maar het geldt ook voor bijvoorbeeld armen, en voor Afrika. Overal waar mensen de handen uit de mouwen steken en naar Gods Woord gaan leven en handelen, zullen zij door God gezegend worden.


Financiële voorspoed is in Christus’ verzoening
2 Korinthe 8:1-15

Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden. (2 Korinthe 8:9)

Dit vers kon niet duidelijker zijn. Het is één deel van Christus’ verzoening voor ons om financieel rijk te zijn. Toch volharden veel christenen in hun geloof dat God geniet van Zijn kinderen als zij klemgezet zijn door armoede. De manier waarop veel mensen de duidelijke waarheid van dit vers hebben ontweken, is door te zeggen dat Jezus kwam om ons geestelijk rijk te maken, niet materieel. Maar de hele context van dit vers gaat over geld. Jezus stierf om financiële voorspoed voor ons tot stand te brengen. Hij zou ons net zomin arm maken als dat Hij ons zou laten zondigen. Hij stierf om ons van zowel zonde als van armoede te redden. We moeten dezelfde houding over armoede krijgen als we hebben over zonde. (Andrew Wommack, Dagboek, 22 april)


1. Góds welvaartsevangelie | 2. Welvaart in het Oude Testament... | 3. Zaaien en oogsten...

Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua


Counter