Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
   Aanklager Geelhoed
   De spelbreker
   Meer geest
   Geen genezingen
   Jan Zijlstra
   Homoseksualiteit
   Vergadering.nu
   Hegger
   Derek Prince
   Aanklager R vd Ven
   Aanklager M.Visser
   Boekrecensie
   Lezingen
   Verdeeldheid
   Broederbeweging

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Geelhoed | Geen genezingen | Homoseksualiteit | Van der Ven | Nijburg | Hegger | Verdeeldheid | Vergadering
Geelhoed's missie (vervolg) [ terug ]

Geelhoed over ds. H.J. Hegger

Januari 2007
1. Ds. Hegger tracht Rome en Reformatie dichter bij elkaar te brengen. Volgens Geelhoed worden dan 'de fundamenten aangetast'.
2.
Geelhoed beweert dat ds. Hegger de leer relativeert. En wat hij erger vindt: het verschil tussen Rome en reformatie wordt gerelativeerd.
3. Als ds. Hegger spreekt over "de in Christus gelovende protestant en katholiek", en over "innerlijke eenheid" (in Christus), dan meent Geelhoed dat Hegger 'het Sola Fide en het Sola Gratia afwerpt'.
4. Als Geelhoed bij Hegger leest dat hij nodeloze barricades weg wil doen, vraagt Geelhoed zich af of Hegger ook de leer over de rechtvaardiging door het geloof wil afwerpen.

4x onbegrijpelijke logica dus.

Het probleem bij Geelhoed is eigenlijk dat Hegger vroeger anders dacht. Want volgens Geelhoed wil Hegger nu "de bittere polemiek verlaten" en "in liefde naar elkaar luisteren", en dat is voor Geelhoed onbegrijpelijk. En daarom tracht hij vervolgens ook nog aan te tonen hoe Hegger, volgens hem geheel anders dan Paulus, de Galatenbrief zou hebben geschreven. Geelhoed's conclusie daarbij is dat Hegger 'valse leraars als broeders in de Heer zou aanvaarden, maar dat het beter zou zijn het "vervloekt" uit te spreken en de tegenpartij "honden" noemen'.

De ongenuanceerdheid in dit smadelijk spreken van Geelhoed is verbazingwekkend.

U leest het (of liever niet)
op www.solcon.nl/schriftgezag/wordbest/hegger.paradigmaw.doc

Geelhoed voert ook nog K. Exalto op. Die meent ook dat roomsen en protestanten niet naast elkaar, maar tegenover elkaar geplaatst moeten worden. Want volgens Exalto "staat de zaak op scherp". Hij ziet de verschillen tussen protestant en katholiek zo: Christus of antichrist, hemel of hel.

We hopen toch echt dat
deze vorm van polariserend denken tot een voorbij tijdperk behoort.


Ook ds. Hegger pikt de vuilspuiterij niet langer
Uitdaging heeft Geelhoed's reactie gevraagd (zie onder) omdat ds. Hegger in zijn Nieuwsbrief reageerde op de leugens die Geelhoed via zijn website en nieuwsbrieven verspreidt. Let op hoe Geelhoed in dit artikel ook nu weer de zaken omdraait. Immers, hj misdraagt zich en lastert, en dat zonder de betrokkenen ergens over te vragen of te informeren, en nu verwijt hij Hegger dat deze hem niet benaderd heeft vr hij iets daarover in zijn nieuwsbrief schreef. Let er in het onderstaande artikel ook op dat Geelhoed ronduit zegt dat als iemand in het publiek iets gezegd of geschreven heeft, je niet eerst naar de betrokken toe hoeft te gaan.

1-1-2007 - Het artikel in Uitdaging:
Hegger kritiseert website Geelhoed
VELP - Dominee Herman Hegger levert in zijn jongste rondzendbrief forse kritiek op de website van Ary Geelhoed. Geelhoed noemt de kritiek 'typerend voor Hegger' en niet onderbouwd.
     Op zijn site houdt Geelhoed bijbelvisies van bekende christenen tegen het licht, waaronder de bijbelvisie van Hegger. "Ongeveer twee jaar geleden maakte iemand mij opmerkzaam op de website van de heer Geelhoed", schrijft Hegger in zijn rondzendbrief. "Daarin word ik in veertien bladzijden met naam en toenaam met behulp van allerlei leugens beschuldigd van de ergste dwalingen."
Hij vervolgt: 'In een rechtstaat geldt dat men een aanklacht persoonlijk naar de beschuldigde moet toesturen zodat hij ze dus niet via anderen moet vernemen, en dat hem de gelegenheid moet worden geboden om zich te verdedigen. Hoeven christenen zich niet aan die grondnormen van het intermenselijke verkeer te houden? Bovendien: denkt dhr. Geelhoed dat niet christenen voor het Evangelie gewonnen worden wanneer ze zijn vuilspuiterij lezen?
Overigens, lezer(es), wanneer ook uw naam door het slijk wordt gehaald, bedenk dan: het zijn niet de slechtste vruchten waaraan de wespen knagen."
     Volgens Geelhoed is de reactie 'typerend voor Hegger'. "Hij gaat niet inhoudelijk in op de serieuze en onderbouwde kritiek die in de stukken staat. In plaats daarvan speelt hij op de man, met grote woorden als 'vuilspuiterij'. En ook dat onderbouwt hij niet met voorbeelden. Hij verwijt me dat ik me met mijn kritiek eerst tot hem had moeten wenden. Maar hij doet in zijn nieuwsbrief precies hetzelfde als wat hij mij verwijt. Hij uit publiek forse kritiek op mij zonder het eerst aan mij te sturen. Als iemand publiek leerstellige standpunten inneemt dan is er niets mis mee als iemand daar ook publiek op te reageert."

2-2-2007- Uitdaging
Hegger verontschuldigt zich in een INGEZONDEN in 'Uitdaging':

Geelhoed
Het is een principile gewoonte van mij om altijd, wanneer ik het met iemand niet eens ben, hem vr een eventuele publicatie een kopie te sturen. Daarom was het inderdaad fout van mij dat ik mijn reactie op de afbrekende kritiek van Geelhoed hem niet van tevoren toezond. Maar... ik beschikte niet over het adres van Geelhoed en... hij had die fout van mij kunnen voorkomen, als hij van tevoren zijn artikel naar mij had gestuurd.
Ik was ook niet op het idee gekomen om via Google zijn adres te gaan zoeken - kan men dat iemand die in februari 91 hoopt te worden kwalijk nemen? Ik heb dat nu wel gedaan en heb zijn adres gevonden. Ik mail hem daarom nu dit ingezonden stuk.
Herman Hegger, Velp


Vergelijk eens wat ds. Hegger zegt  met de beweringen van Geelhoed in de volgende recensies en artikelen:
Recensies over Hegger's nieuwste boek "Radicaal anders denken door Christus"...
4. Of lees dit artikel in het Reformatorisch Dagblad 8 mei 2007
Verbondenheid met roomsen niet fout
Dr. C.S.L. Janse noemde zaterdag in zijn artikel over de Evangelische Omroep de toenadering van ds. H.J. Hegger tot rooms katholieken om zijn stelling te onderbouwen dat theologische verschillen voor het EO publiek niet zo belangrijk meer zijn. Ds. Hegger legt uit wat hij wel en niet voorstaat.
H.J. Hegger
Blijkbaar is er enig misverstand ontstaan over mijn houding tegenover Rome. Ik neem meteen aan dat dit aan mij ligt omdat ik niet voldoende duidelijk ben geweest. Daarom wil ik van de gelegenheid gebruikmaken mijn standpunt nader toe te lichten.
Nog altijd wijs ik Rome als kerk volstrekt en met alle beslistheid af. In mijn boek "En in de levende Christus", dat verschenen is met een aanbevelend voorwoord van kardinaal Simonis, schreef ik dat ik inhoudelijk nog steeds sta achter mijn boek "Moeder, ik klaag u aan". Want Rome als kerk is in haar leer nog dezelfde gebleven.

Maar met rooms katholieke kerkleden die belijden en beleven dat God alleen goddelozen rechtvaardigt door Christus, de enige Middelaar tussen God en de mensen, zoek en beleef ik de gemeenschap der heiligen. Als dat niet mag, moeten we ook de schrijvers van de Nadere Reformatie veroordelen. Die citeerden graag uit de geschriften van rooms katholieke vromen als Thomas a Kempis en Bernardus van Clairvaux. Dan was ook Luther fout toen hij aan Spalatin over de rooms katholieke priester Johannes Tauler schreef. Ik heb noch in de Latijnse, noch in de Hoogduitse taal een gezondere theologie gelezen die beter met het Evangelie strookt."

Milder
Is er dan iets bij mij veranderd? Ja. In de eerste plaats ben ik innerlijk milder geworden. Mag dat niet? Volgens mij moet dat zelfs. Ik ben ook van methode veranderd. Op grond van mijn ervaring ben ik tot de overtuiging gekomen dat de polemische methode die ik vroeger hanteerde geen of nauwelijks enige vrucht afwerpt. Ik meen dat die methode ook niet Bijbels is. Christus heeft ons immers allereerst opgedragen om van Hem te getuigen (Hand. 1: 8). Hij heeft niet gezegd: "Zorg ervoor dat jullie een klinkend leerstelsel over Mij opstellen."

Mensen komen door uitgekiende leerstellingen niet tot zondebesef en dus ook niet tot een schreeuwen om verlossing. Je kunt alleen maar verbroken worden door het zien naar Christus als naar de Levende en als naar Iemand; niet naar Hem als een "iets", als een orthodoxe leerstelling. En dn alleen kun je door Zijn Geest gebracht worden tot het zaligmakende geloof. Door de polemische methode keerden de rooms katholieken zich vroeger van mij af. Nu kan ik met hen spreken over de "onuitsprekelijke en heerlijke vreugde" (1 Petr. 1:8) die mij en ieder die met zijn hart in Christus gelooft uit louter genade geschonken wordt. En dan luisteren ze.

Ik heb ook ingezien dat ik vroeger veel te veel van mijn eigen inspanningen verwachtte en veel te weinig van Christus Zelf. Ik schaam mij daar diep over. Ook ben ik steeds meer tot de ontdekking gekomen van het diepe verderf in ons. Ik merkte dat ik mij zelfs wilde verhovaardigen over mijn ootmoed. Walgelijk!

De Heere heeft mij laten zien dat ik alles van Hem, van Hem alleen, mag verwachten, als ik op Hem vertrouw. Daarom bid ik telkens: Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp" (Mark. 9:24).

De auteur is oud directeur van de stichting In de Rechte Straat.


Oktober 2007 - Kanttekeningen bij hernieuwde bittere kritiek
Inmiddels heeft Geelhoed zijn pagina over ds. Hegger danig uitgebreid. In 12 punten zet hij uiteen hoe vals het evangelie van Hegger is. Zoals te verwachten wordt alles nog eens extra opgeblazen. In de punten 1 t/m 7 geeft Geelhoed een overzicht van Heggers verleden en hoe verkeerd hij nu bezig is door zijn ommekeer van polemiek naar een meer liefdevolle benadering van de RK-gelovige. Goed, Geelhoed mag het er niet mee eens zijn en alles vals noemen en de conclusie trekken: geen christen. Zijn punt 3 over 'simpele logica' spreekt boekdelen. Maar vervolgens blijkt dat Geelhoed ernstig geraakt is door de tegenspraak die hij  van ds. Hegger heeft ontvangen. Vanaf punt 8 volgen bijzonder laaghartige en bittere verwijten en wordt volledig op de persoon gespeeld.
     In punt 8 wordt Hegger voorgesteld als iemand die het allemaal voor eigen eer doet en om populair te zijn aan anderen vertelt wat ze graag willen horen. Regel na regel wordt op de man gespeeld.
     In punt 9 wordt 'de emotionaliteit van broeder Hegger' op een beschamende wijze uitgespeeld. Het is te pijnlijk om te benoemen wat hier allemaal door Geelhoed gezegd wordt. En ook hier gaat het erom de persoon te kwetsen. Allerlei oordelen worden over de persoon en over zijn denken en gevoel uitgesproken. Hier past alleen maar te zwijgen.
     In punt 10 beweert Geelhoed dat Hegger nu 'de bittere polemiek' tegen de christelijke 'fundamentalisten' (lees: Geelhoed c.s.) gebruikt. Hier blijkt dat Geelhoed persoonlijk zeer geraakt is doordat Ds. Hegger hem heeft tegengesproken. Maar ieder die de bovenstaande stukken heeft gelezen weet hoe onwaar de bewering van Geelhoed is


Lees ook deze uitvoerige reactie van Herman Hegger...


Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour


Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua