Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
  Boek    Ouweneel

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Besnijdenis christenen
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Homoseksualiteit
- Jehovah's Getuigen
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten
ZevendeDagAdventist

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Bevrijdingspastoraat en ongeloof

NIEUW - ND: Bevrijdingspastoraat blijft ingewikkeld

In het ND van 2 oktober 2010 stond een verslag van een studiedag over het bevrijdingspastoraat. Klik hier om het te lezen...

Hier volgt eerst mijn ingezonden reactie in het ND:

Harry Sleijster (02 oktober 2010 12:03)

Toch wel schokkend. Ik probeer het samen te vatten. Enkele tamelijk arrogante uitspraken: "pinksterleiders tonen bereidheid te leren" - maar ik vraag mij af: andersom ook? Lees verder, het antwoord is: Nee. Een twijfelachtig voorbeeld: "een man die echt demonisch bezet leek, maar door medicijnen nu een normaal leven kan lijden" - maar de vraag is m.i. nu: zouden die demonen nu blij zijn of weg zijn? Gerrit Glas toonde zijn 'onbekeerlijkheid' met: Christus is overwinnaar, maar het kwaad blijft bestaan, dus... wie stemmen hoort, laat je niet bevrijden, door geloof verdwijnt de angst niet. En bevrijdingspastoraat staat bij hem voor: 'misstanden'. En Kees van der Kooi meent dat het onjuist is te zeggen: 'God wil genezen'. En Jong en Vrij, waar toch velen genezen worden, doet het volgens hem fout als ze een verklaring gaan zoeken als iemand niet bevrijd wordt. Mogen psychiaters wel verklaringen zoeken en gewone gelovigen niet?
Maar hoe moet het dan wel? Glas meent: wel gebed, maar dat per se zonder gezag uit te spreken. Hij bracht zelfs Van der Kooi aan het twijfelen, maar alleen naar de dokter gaan, dat ging hem nog net te ver. Maar niet doen wat Jezus deed, want Jezus sprak volgens hem 'cultuurgebonden'. Hij stelde dat Jezus aansloot bij een cultuurgebonden manier van spreken.
Maar geliefde psychiatrische deskundigen, of hoe moet ik u noemen? Waar is uw geloof dat bergen verzet? Waar is uw gebed in Jezus' naam, en de Vader zal geven?

Klik hier om het verslag van de studiedag te lezen...


In het ND van 5 april 2008 stonden twee artikelen over "Bevrijdingspastoraat".

Treurig bevrijdingspastoraat?
 Psychiatrie of bevrijdingspastoraat

1. Een verslag van het dagcongres van de TU van de GKV:

Bevrijdingspastoraat verdeelt de geesten 
van onze redactie kerk 
De meningen over nut en noodzaak van bevrijdingspastoraat lopen in gereformeerde kring sterk uiteen, bleek gisteren in Kampen. De n noemt het een opdracht die Christus aan zijn kerk geeft, de ander een riskante en onverantwoorde onderneming.
Lees verder in het ND...

2. De toespraak van Gerrit Glas: 

Zo meedeinen op de golven van de tijd is treurig  
door Gerrit Glas
De psychiater en hoogleraar dr. Gerrit Glas heeft voor het eerst publiekelijk over zijn bezwaren tegen bevrijdingspastoraat gesproken. Dat gebeurde tijdens een congres over mogelijke binding aan demonen en de bevrijding ervan, dat gisteren plaatsvond. Het congres werd georganiseerd door de vrijgemaakt-gereformeerde Theologische Universiteit. Een deel van zijn betoog is hier te lezen. Zie ook het verslag van de dag.
Lees verder in het ND...

Kanttekeningen door Harry Sleijster
6-4-2008
Met stijgende verbazing heb ik dit tweede artikel gelezen. Veel vragen roept het op. Vooral verbazing over diverse on-Bijbelse uitspraken. En de onbekendheid van de auteur met de nieuwtestamentische opdrachten van bevrijding en genezing. We hebben de kernzinnen uitgelicht en van enkele vette kanttekeningen voorzien.

Prof. dr. G. Glas zegt:
Gods verhevenheid, zijn anders-zijn, zijn niet-beschikbaarheid, het raadsel dat Hij overal is en tegelijk nergens voorhanden en tastbaar.
     [  is dit niet het oudtestamentische Godsbeeld van een verborgen God?]
God is altijd weer anders, tegendraads, verrassend, maar ook tergend, onbegrijpelijk, wreed soms in onze ogen.
     [  duidt dit niet op een eenzijdig verwrongen en negatief Godsbeeld?]
Het vernieuwende en bevrijdende van het evangelie zit 'm vooral in wat we niet over God kunnen zeggen, de niet gevulde ruimte, zijn afwezigheid zo men wil.
     [ dus Hij is niet God geopenbaard, nabij gebracht, Emmanuel, maar Hij is vooral 'wat we net van Hem weten' - de verborgen afwezige God?]
Die misplaatste concreetheid in het spreken over God
     [ mag men slechts vaag over God spreken?- niet concreet?]
God als degene bij wie ik als het ware op schoot zit, om getroost te worden
     [ is God slechts op afstand? Is Hij net de Trooster?]
Ik acht in zijn algemeenheid bevrijdingspastoraat bij mensen met borderline- problematiek ongewenst.
     [ dus mensen met zelfmoordneigingen worden, ondanks bijbelse voorbeelden en dito genezingen, niet/nooit benvloed of gedreven door demonen?]
Vervolgens zegt de religieuze verklaring van het bevrijdingspastoraat dat de onmacht en haat worden veroorzaakt door de demon of demonen: de onmacht en haat worden afgesplitst en geprojecteerd in de demon...
     [ feitelijk ontkent Glas hier het bestaan en de werking van demonen.]
Mijn tweede bezwaar is van theologisch-filosofische aard. Bevrijdingspastoraat gaat uit van een misplaatst soort concreetheid. Het kwaad is aanwijsbaar en materialiseert zich, het krijgt als het ware substantie, in demonen (of andere kwaad berokkenende entiteiten). Ik zou in dit verband willen spreken van de mythe (of: illusie) van de misplaatste concreetheid.
     [ Glas ontkent hier de mogelijkheid en het bestaan van demonen in mensen - hij noemt dit een mythe.]
Hoe durft men zich te beroepen op ingevingen van hogerhand? Hoe maakt men onderscheid tussen rele schuld en ingebeelde schuld? 
Ik kom daar in mijn eigen leven niet uit 
     [ goddelijke ingeving (inspiratie) kan men volgens Glas niet kennen of ervaren - en er zich op beroepen - Glas kent goddelijke ingeving in zijn eigen leven niet.]
Ik ben verbaasd over het gemak waarmee dwangverschijnselen, woede-uitbarstingen en zelfdestructieve tendensen worden gerubriceerd als uiting van het demonische.
     [ feitelijk mag niets, hoe boosaardig ook, aan demonische invloed (duivel(?) of demonen) worden toegeschreven.]
Behoefte aan een herkenbaar beroepsprofiel? Verlangen naar de emotionele gratificatie die past bij de charismatische rol van duiveluitdrijver? Uitleven van reddersbehoeften?
     [ dit zijn ernstige beschuldigen die de motieven van de charismatischen raken - zij streven naar beroepserkenning n emotionele beloning n willen slechts hun reddersbehoeften uitleven - men kan zich moeilijk veroordelender uitdrukken]
Getuigt het niet van overmoed en een gebrekkig zicht op het wezen van het kwaad als men meent het kwaad 'op te kunnen ruimen'. 
     [ Glas heeft er blijkbaar geen weet van dat de Schrift opdracht geeft zieken te genezen en demonen op te ruimen - hij ontkent dit zelfs.]
Waarom zou God niet in actie komen bij het eenvoudige gebed om genezing en waarom zou Hij dit wel doen als het kwaad eerst in behapbare brokken voor zijn troon wordt neergelegd? Zou het nu echt zo zijn dat God pas tot actie overgaat als wij het kwaad (voor Hem? ) pasklaar hebben gemaakt en concreet hebben benoemd? Alles in mij verzet zich tegen zo'n redenering.
     [ deze vraag toont zijn onbekendheid met de Bijbel. Natuurlijk kan God genezen op een eenvoudig gebed. Maar God heeft speciaal beloofd in actie te komen als wij in actie komen en doen wat Hij zegt - dus op zonden benoemen volgt vergeving - op zieken de handen opleggen volgt genezing - op in Jezus' naam boze geesten uitdrijven volgt opruiming - Alles in Glas verzet zich - Vanwaar dit grote verzet van alles in Glas? - Kennis van de psychiatrie zonder kennis van de Bijbel leidt op ernstige dwaalwegen.]
De opleiding voor het werken als bevrijdingspastor duurt hooguit enkele maanden (op het internet vindt men ook cursussen van amper een week). De opleiding tot psychotherapeut duurt minimaal 8 jaar (4+4) en tot psychiater minimaal 11 jaar (6,5+4,5).
     [ dus de discipelen hadden zich niet door Jezus moeten laten uitzenden (Mk.6:7), maar Hem moeten wijzen op een 8-jarige opleiding? o.i.d. ]

Prof. dr. G. Glas is hoogleraar wijsgerige aspecten van de psychiatrie in het LUMC (Leiden) en bijzonder hoogleraar reformatorische wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden. Hij is tevens opleider psychiatrie bij de Zwolse Poort (Zwolle).

Lees ook: ND 3 april 2009; Gerrit Glas benoemd op Dooyeweerd-leerstoel...


Bijbelteksten
     Wat zegt de Bijbel over de bevrijding van boze geesten:
    
Klik hier en krijg een indruk van de vele bewijsteksten...


Reacties in het ND :

ND 29 mei 2008 - Wilschut wil geen eindeloos gesprek

door H.J.C.C.J. Wilschut 
Wolbert Meijer en Arie Liebeek reageerden vorige week op de opmerkingen van dr. H.J.C.C.J. Wilschut over het bevrijdingspastoraat. Waarom zoekt Wilschut niet eerst het gesprek?ND 24 mei 2008 - Ds. Wilschut slaat het gesprek neer

In het blad Nader Bekeken van deze week neemt ds. H.J.C.C.J. Wilschut stelling tegen het bevrijdingspastoraat, zoals gepraktiseerd in de vrijgemaakte gemeente van Zwolle-Noord. De voorzitter van de kerkenraad, Arie Liebeek, vindt dat Wilschut stellingen poneert die elk gesprek neerslaan. 
    
door Arie Liebeek
Ik heb even getwijfeld of ik publiek zou ingaan op het artikel 'Nee tegen bevrijdingspastoraat' in het Nederlands Dagblad van dinsdag 20 mei... Lees verder... 

ND 22 mei 2008 - Bij bevrijdingspastoraat niet meteen veroordelen

ZWOLLE - Met het aandragen van negatieve argumenten tegen bevrijdingspastoraat is niet bewezen dat deze praktijk on-schriftuurlijk zou zijn. Wolbert Meijer uit Roden keert zich tegen overhaaste en liefdeloze veroordeling van voorstanders.
      Het is voor mij schokkend te lezen hoe mijn gewaardeerde oud-predikant Jaap Ophoff publiekelijk wordt afgeserveerd door zijn voormalige classiscollega ds. Wilschut. 'Hoe is het in de wereld mogelijk dat ds. Ophoff en ik in hetzelfde kerkverband predikant kunnen zijn?' ( Nederlands Dagblad , 20 mei)...

ND 20 mei 2008 - Nee tegen bevrijdingspastoraat

ZWOLLE - De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) moeten zich ronduit uitspreken tegen bevrijdingspastoraat. Dat schrijft de vrijgemaakt-gereformeerde predikant Huub Wilschut in het komende nummer van Nader Bekeken . 
       Hij ziet met leden ogen aan hoe ds. J. Ophoff uit Zwolle-Noord en diens kerkenraad bevrijdingspastoraat propageren en ingang willen laten vinden in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Bevrijdingspastoraat gaat uit van de aanname dat er naast psychische aandoeningen sprake kan zijn van gebondenheid door demonen, eventueel ook vanwege zonden uit het voorgeslacht. In een sessie wordt degene die gebonden is bevrijd, door de demonen te sommeren in Jezus' naam die persoon te verlaten. 
       Wilschut vindt dat deze vorm van pastoraat, afkomstig uit evangelisch-charismatische kring, zich niet verdraagt met de gereformeerde beginselen. ,,Hier past een ronduit 'Nee' vanuit de Schriften.
ND 23 april 2008 - Reactie van dr. Glas: Demonische gebondenheid of een paniekstoornis

Kanttekening: Glas geeft er opnieuw blijk van het bevrijdingspastoraat niet echt te kennen. Weer geeft hij statements die alleen maar bewijzen dat hij er geen idee van heeft hoeveel mensen er in die bediening werkelijk bevrijd worden. En dat het dan gaat het om psychische en psychiatrische problemen die vaak in een keer worden opgelost. In plaats van afstandelijk kritisch te doen met voorbeelden met 'dwangneurose' en zo, wat volgens hem te makkelijk wordt opgelost, zou hij beter eens in gesprek kunnen gaan met bijv. iemand van www.bevrijdingspastoraat.nl
Zijn hernieuwde conclusie dat bevrijdingspastoraat geen plaats heeft in de christelijke gemeente, toont opnieuw hoe groot in dit denken de afstand is tot de realiteit.
Glas stelt verder dat hij nog nooit demonen is tegengekomen. Daarmee zegt hij tevens dat hij als psychiater geen oog heeft voor de vele Nieuwtestamentische gegevens daarover (klik hier...). Opnieuw bevestigt hij de indruk niet gelezen te hebben van de vele boze geesten die Jezus uitdreef. Kennelijk moeten we dat anders verklaren. Glas verklaart dit nu een beetje als 'een manier van spreken over...', de bevrijdingspastor moet niet spreken over demonische gebondenheid maar over paniekstoornis. Verder meent Glas dat Hans van Benthem en Klaas de Vries (zie 19-4) er terecht op wijzen dat de pastor niet in de autoriteit van Christus mag gaan staan, want juist dat is volgens hem het obstakel voor toenadering. Welke toenadering? Toenadering als eenrichtingsverkeer dus? ND 19 april 2008 - Spanning rond dienst der genezing en de dankdienst van Teus en Janneke Vlot
 ND 19 april 2008 - Hans van Benthem en Klaas de Vries: Hoezo, in opdracht van Jezus?

Samenvatting: Wilkin van de Kamp zou niet goed omgaan met 'autoriteit: in opdracht van Jezus demonen uitdrijven'. Daar zou geen basis voor zijn, want de opdrachten van Jezus in bijv. Marcus 16:17 zouden alleen gelden voor de apostelen, niet voor ons. Schrijvers menen dat alle christenen dan ook slangen zouden moeten(!) opnemen. In de NT-brieven zou uitdrijving niet voorkomen(??). In de autoriteit van Christus gaan staan zou gelijk staan aan: jezelf toekennen van autoriteit. De pastor zou macht krijgen over de 'gebondene'. Mislukkingen komen voor, dit zou betekenen dat het helemaal niet mag. Staan in de autoriteit van Jezus zou nooit(!) mogen. Spreken in de naam van Jezus mag, maar als het met autoriteit gedaan wordt, heet het: 'ontaarden'. Bevrijdingsgebed zou het aanspreken van demonen zijn, en ds gelijk staan aan het contact zoeken met demonen, wat ds verboden is. Men mag alleen bidden om vergeving en verlossing van de boze, en dat kan ieder zelf. Let op dat in het artikel met heel veel vraagtekens wordt vermeden om een stellige uitleg te geven. [ Zie ook: www.bevrijdingspastoraat.nl ] ND   8 april 2008 - R.J.A. Doornenbal: In de naam van Jezus worden mensen bevrijd...


Meer over bevrijdingspastoraat:

De Bijbel: Maar wat zeggen de Bijbelteksten over bevrijding van boze geesten : Klik hier...


Lees ook:
Uitdaging maart 2008: Ziek van het zoeken naar genezing...
Meer over Back to the Bible en zijn kritiek op Rick Warren en andere evangelische predikers

Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua


Counter