Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
  Boek    Ouweneel

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Besnijdenis christenen
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Homoseksualiteit
- Jehovah's Getuigen
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten
ZevendeDagAdventist

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Ziek van zoeken naar genezing

In Uitdaging van maart 2008 stond een artikel over "Ziek van het zoeken naar genezing":

Kanttekeningen
door Harry Sleijster

Onder de veelzeggende titel "Ziek van zoeken naar genezing" lezen we het bekende verhaal dat je het niet moet zoeken bij de genezingsbedieningen. Genezing zoeken, daar word je maar moe van, of ziek. Dat zal best waar zijn, maar ook daarvan kun je genezen.

Over n ding zijn we het met de schrijver eens: het belangrijkste is de redding van zielen. Maar is dat dan het enige? God zou toch meewerken door wonderen en tekenen? (Hb.2:4)

Wat zijn de argumenten in het betoog van Jongboom? Het zijn enkele bewijsteksten die anders aangevoerd worden om juist aan te tonen dat de genezingsopdracht ook voor deze tijd is. Maar nu wordt getracht hiermee aan te tonen dat deze teksten net toepasbaar zijn op onze tijd. Er zouden geen opdrachten voor ons als christenen zijn.

Hebr.13:8 - Jezus Christus is dezelfde! Goed, dat is waar, maar niet als het gaat om genezing of wonderen. Want... ook gebedsgenezers worden wel eens ziek. En nog een argument: er zijn ook geen wereldwijde bedieningen die wonderbare spijzigingen verrichten. Dat lijkt aardig gevonden, maar het maakt bepaald niet duidelijk wat hierin het bewijs is dat genezing en wonderen dan dus ook niet zouden kunnen.

Matt.8:17 - Onze krankheden heeft Hij op zich genomen en onze ziekten gedragen. Eenvoudig wordt gesteld, maar zonder bewijs, dat dit alleen voor de Heer Jezus gold, toen Hij op dat moment iemand genas. Maar waarom zou dat niet voor alle genezingen opgaan? Er is geen enkele beperking te lezen als er staat dat Hij onze ziekten op zich nam.

1Petrus 2:24 - Door zijn striemen zijt gij genezen. Ook hier slechts de simpele constatering dat dit geen betrekking op ziekten heeft, maar alleen op zondenvergeving. Maar vanwaar deze stelligheid, zonder enige verklaring of bewijs? Matt.8:17 en Jes.53:4,5 bewijzen toch echt dat het wl letterlijk om ziekte ging.

Over legio andere teksten horen we niet.

Soms of altijd?
Dan is er het feit dat niet alle mensen die komen voor genezing vervolgens ook genezen. Dat schijnt te betekenen dat het dus maar helemaal niet moet? Kennelijk vervalt na n of enkele mislukkingen de opdracht om zieken de handen op te leggen en te genezen?
Kan het zijn dat Jezus niet faalde, en dat wij gewone mensen dat wel kunnen, maar dat we ondanks dat toch moeten doen wat de Heer opdroeg?

Mijn genade is u genoeg
Waar lezen dat genezing niet onder genade zou vallen? Waarom bij voorbaat veronderstellen dat dit woord aan Paulus ook voor ieder van ons inhoudt dat we niet zullen genezen? Waarom zou het f genade f genezing zijn? Waarom veronderstellen dat het streven naar genezing en de toewijding van ons hele hart niet kan samengaan? Vragen waarop geen antwoord gegeven wordt.

Massale genezingsdiensten
Het idee wordt geopperd dat op het podium juist de mensen die niet zijn genezen hun getuigenis zouden moeten geven. En als mensen wel genezen zou getuigd moeten worden van de "zelfherstellendheid" van het lichaam.
Volgt u het nog?
En waarom niet getuigen van de genezing? Genezing, daar halen de meeste ongelovigen, maar ook de meeste christenen hun schouders over op, meent deze schrijver. En dus is de volgende conclusie dat we alleen over bekering zouden moeten spreken.

Matt.11:20
Zou deze tekst over bekering werkelijk betekenen dat de honderden teksten over genezingen minder belangrijk zijn? Maar is het in werkelijkheid dan niet eerder zo dat het in alle(!) genezingsdiensten juist om de bekering en het aanvaarden van Jezus gaat?

Levensverwachting
Nee, dan de geneeskunde, die heeft de levensverwachting dan toch maar flink opgeschroefd. Gemiddeld zelfs bijna 80! En die pillen en drankjes, hoe geweldig is het dat die er zijn. Niet uit de chemische industrie, maar "uit de geschapen aarde" zouden ze komen. Dt is volgens dit artikel "het geschenk van God". Zoeken naar genezing is het "verzieken van je tijd". "Daar word je ziek van". 

Omkering
Wat een omkering van de feiten.
Spreekt uit zo'n betoog, met zo'n relativerende argumentatie, nog enig geloof? 

Vorige maand stonden we stil bij genezingen in het Nieuwe Testament. Ds. Frits Jongboom concludeerde dat het spanningsveld tussen genezen en niet genezen dient te worden onderkend om te komen tot een evenwichtig omgaan met ziekte en genezing in de gemeente. Deze keer staat hij stil bij teksten die dikwijls geciteerd worden om genezing te claimen. Daarbij zal hij ook de context van deze teksten belichten.

Een veelgehoorde uitspraak is: 'Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!' Deze tekst uit Hebr. 13 wordt veel geciteerd in de discussie rond genezing op geloof. Vraag is of deze tekst betekent dat wij van Jezus dezelfde wonderen mogen verwachten als toen Hij op aarde rondwandelde. We kunnen deze vraag niet simpel met 'ja' beantwoorden. Ook de meeste gebedsgenezers dragen een bril en menigeen heeft reeds in het ziekenhuis gelegen voor een behandeling. Ook denkt niemand erover om in Afrika een bediening te beginnen in het vermenigvuldigen van voedsel. De tekst heeft in de context vooral betrekking op het feit dat Jezus' boodschap van redding onveranderbaar blijft, wat er ook om ons heen gebeurt.

Een andere tekst die regelmatig voorbijkomt is die uit Mattes 8 'Opdat in vervulling ging wat gezegd is door de profeet Jesaja: Hij was het die onze ziekten wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen'.
Deze tekst wordt vaak ten onrechte overgezet naar onze tijd. De tekst staat er als bevestiging naar de omstanders in Jezus' tijd. Hij is de Messias! Kijk maar naar de wonderen en tekenen die Hij doet. De tekst spreekt echter niet over een belofte voor onze tijd.

Nog een andere tekst vinden we in 1 Petrus 2 'Door zijn striemen bent u genezen'. De tweede brief van Petrus gaat over het lijden om Christus. Om onverdiend leed dragen voor je goede daden. Christus was daarin ons voorbeeld. Door Hem zijn wij dood voor de zonde en kunnen wij rechtvaardig leven. De tekst wordt door Petrus gesproken tegen slaven die weten wat striemen betekenen. Door de wonden in Jezus' lichaam zijn zij genezen. Genezen heeft hier betrekking op genezing van de zonde en niet op lichamelijke genezing.

Soms of altijd
Regelmatig hoor ik mensen zeggen dat God vandaag de dag wil genezen, maar het soms niet doet (al dan niet omdat wij geen geloof genoeg hebben). De praktijk is echter dat maar een zeer klein percentage van de mensen die oprecht genezing zoeken, ook daadwerkelijk door Goddelijk ingrijpen wordt genezen. Een bijbelse genezing is trouwens, op een enkele uitzondering na, altijd compleet en direct. Ik zou dan ook de gedachte om willen draaien. God geneest soms en daar mogen we enorm dankbaar voor zijn. Meestal laat Hij ons weten dat zijn genade genoeg is, hoe 'niet genoeg' dat soms ook voelt. God woont met Zijn Geest in ons en kan daarom als geen ander meevoelen met onze pijn en ons verdriet. Dat is een hele troost.
Begrijp mij daarin niet verkeerd. Ik geloof dat God nog steeds kan genezen. Daar mogen we ons met heel ons hart naar uitstrekken zonder te vergeten waar het werkelijk om draait, de toewijding van ons hart en ons leven aan Christus.

Bij massale genezingsdiensten zou het eerlijker zijn om op het podium meer aandacht te besteden aan de mensen die niet genezen. Tegenover iedere genezing staan tientallen mensen die ziek blijven. Deze mensen stromen nadien weer terug de gemeenten in met allerlei vragen. Het mooiste aspect van genezing draag je in je eigen lichaam mee. Is het niet wonderlijk hoe zelfherstellend je lichaam is geschapen? In de praktijk blijken genezingen in onze westerse wereld weinig toe te voegen aan het geloofsleven van onszelf en dat van onze omgeving. De christenen zijn vaak verlegen met het wonder dat dikwijls in strijd is met de eigen kerkelijke geloofsleer en de niet gelovige haalt zijn of haar schouders op met de vermelding dat ook Jomanda of Bruno Groening zieken geneest. Jezus concludeerde dat al in de evangelin. In de steden waar Hij de meeste wonderen deed, verweet Hij de mensen dat zij zich niet bekeerden (Mat 11:20).

Levensverwachting
Onze levensverwachting is de afgelopen vijftig jaar met zeven jaar toegenomen. Dit is vooral toe te schrijven aan preventie en medische zorg. In de statistieken zoek ik tevergeefs naar de invloed van Goddelijke genezingen. Christenen worden nog steeds even vaak ziek als niet christenen en zij leven allebei even lang. Opmerkelijk, gezien de cijfers die sommige gebedsgenezers claimen.
De Westerse samenleving steekt veel tijd en energie in gezondheid. De levensverwachting van vrouwen die nu worden geboren, is 82 jaar en die van mannen 77. In sommige landen op onze planeet danken ze God op hun blote knien als ze de helft van die leeftijd bereiken. Ik zie onze medische gezondheidszorg als een geschenk van God. Is het niet wonderlijk hoeveel van al die pillen en drankjes hun oorsprong vinden in onze geschapen aarde?
Onze eerste opdracht is trouwens niet om gezond en in voorspoed onze tijd op aarde door te brengen.

We verzieken onze tijd misschien wel te veel met het zoeken naar genezing en vergeten daarbij dat wij hemelburgers zijn. Wij zijn hier op aarde slechts bijwoners. Onze opdracht is om een stralend licht te zijn in de wereld, die zonder Christus verloren gaat. Daar ligt uiteindelijk onze prioriteit. Je bent pas echt ziek als je zonder Jezus sterft!

ik wil eindigen met de hoopvolle woorden uit Openbaring 21 waar God spreekt over de nieuwe hemel en aarde: 'Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij'.

Ds. Frits Jongboom
Jongboom is schrijver en predikant in de Kerk van de Nazarener te Purmerend.


Lees ook: Treurig van het bevrijdingspastoraat...


Meer over Back to the Bible en zijn kritiek op Rick Warren en andere evangelische predikers
Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua


Counter