Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
  Boek Ouweneel

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Besnijdenis christenen
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Homoseksualiteit
- Jehovah's Getuigen
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten
ZevendeDagAdventist

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Geelhoed | Geen genezingen | Homoseksualiteit | Van der Ven | Nijburg | Verdeeldheid
Vallen in de geest, wat zegt de bijbel ervan?

door Harry Sleijster

In die dossiers wordt soms ook het vallen in de geest sterk veroordeeld. Men beweert zelfs dat elk vallen (in de Geest/geest), als het niet op het aangezicht is, van de duivel is. In dergelijke uitleggingen heeft men slechts oog voor een negatieve invulling. We laten hieronder zien dat in de Bijbel helemaal niet altijd op het aangezicht gevallen wordt als de kracht van de Heilige Geest zichtbaar wordt. Welke aanwijzingen geeft de Bijbel ons?


Bijbelteksten over vallen in de geest

Duidelijk is in alle teksten dat het Gods kracht is waardoor men valt.
In DaniŽl 8:18 en 10:8,9 zakt DaniŽl in elkaar: er bleef geen kracht meer in hem, en hij viel in een diepe slaap en lag op zijn aangezicht (NB: hij viel niet in aanbidding op zijn aangezicht).
 - Gen.24:48 de knecht wierp zich neer voor de Heer
 - 2Kron.5:14,7:3 de priesters en het volk konden niet blijven staan vanwege de... heerlijkheid
 - Jes.28:21 God doet vreemde en ongewone dingen
 - Jer.23:9 ik ben als een beschonkene; vgl. Hd.2:13 ze zeiden dat zij dronken waren
 - Mark.9:26 hij werd als een dode... Jezus greep hem bij de hand en richtte hem op
 - Jh.18:6 De soldaten vielen door de kracht van de Heilige Geest op de grond, achterover
 - Hd.9:4, 22:7, 26:14 Paulus en allen die bij hem waren vielen op de grond
 - Openb.1:17 toen Johannes Hem zag viel hij als dood aan zijn voeten - hoe wordt niet gezegd

In deze voorbeelden kom je dus zelfs ongelovigen (de soldaten en Paulus) tegen, die de kracht van de Geest aan de lijve ervaren! En blijkbaar doet de wijze waarop men valt niets terzake. De nabijheid van God lokt een bewuste of een overdonderende reactie uit waarbij men onmogelijk kan blijven staan. Het is de kracht van de Heilige Geest waardoor men valt.

Toen Jezus mensen genas vielen de door demonen bezeten mensen alle kanten op
Mk9:17-27 de maanzieke jongen, satan liet hem in het vuur en in het water vallen, maar wanneer Jezus hem geneest schreeuwt hij, valt alle kanten op, en tenslotte valt hij als dood neer.
Mk1:26 de onreine geest rukte hem heen en weer
Mk1:40 een melaatse viel voor Hem neer op zijn knieŽn
Mk3:11 de onreine geesten vielen voor Hem neer
Mk7:25 een vrouw viel neer aan zijn voeten
Vallen komt zo vaak voor bij de genezingen dat het erbij lijkt te horen

Let ook op de voorbeelden in: 2Kr5:13,14; 2Kr7:2; 1Kn8:11. Er staat hier wel niet dat ze vallen, maar wat gebeurt er wanneer je niet meer kunt staan? 

Saul mogen we natuurlijk ook niet vergeten. Was hij niet onder de profeten en ook in geestvervoering? 1Sm19:23,24. Eerst was hij nog in staat te lopen, maar bij SamuŽl aangekomen lag hij een hele dag en hele nacht neer. Hij viel als een blok!

NB: Bij al deze voorbeelden valt men door de overweldigende kracht van God 

De Schrift geeft nergens aan dat we aan de hand van de soort van vallen moeten toetsen of het wel of niet uit God is. Hoe men valt maakt niets uit. Dat blijkt wel uit de vele bovengenoemde voorbeelden.

Kerkgeschiedenis
In de kerkgeschiedenis waren er grote evangelisten als John Wesley, Georg Whitefield en Charles Finney die exact beschreven hebben wat er gebeurde bij hun evangelieverkondiging. Zeer velen vielen op de grond, ook achterover. Geen enkel probleem was dat voor deze predikers.

Eerbiedig?
J.G. Fijnvandraat noemt in zijn studies het vallen 'ontluisterend'. Maar dat is toch wel een wat vooringenomen standpunt. Net zoals zijn stelling dat alleen het op het aangezicht vallen 'eerbiedig' is. Het komt voor, ja, maar het wordt lang niet altijd zo vermeld, laat staan min of meer voorgeschreven, zodat men daarop zou kunnen toetsen of het uit God of van de duivel is. JGF noemt een aantal voorbeelden en stelt dan (meent dan) dat het alleen in deze gevallen om 'eerbiedig' vallen gaat.

Ontluisterend is eigenlijk wel een prachtige aanduiding, want het is juist heerlijk dat het op deze ontluisterende wijze gebeurt. Ook wij moeten net zo ontluisterend als DaniŽl en Paulus en Johannes in elkaar zakken omdat het Gods kracht is die onze zwakheid laat zien. 

Een terechte overweging die JGF bij de serie teksten maakt, is dat het lijkt dat het vallen op het aangezicht beschreven wordt als een bewuste eigen keuze. Maar in de andere gevallen is sprake van een plotselinge overweldigende kracht waardoor men geen keuze meer heeft en het ook niet meer uitmaakt hoe men valt. Beide is dus mogelijk en goed.

JGF schrijft dan (6): "Bij vallen op het (aan)gezicht is er in bijna alle gevallen die de Schrift noemt, sprake van een zich neerbuigen of neerwerpen waarbij de houding op zichzelf al eerbied uitdrukt, maar dit nog versterkt wordt door wat er verder vermeld wordt (zie Mt.17:6; 26:39; Luk.5:12; 17:16; 1Ko14:25; Op7:11; 11:16; vergelijk ook Ez1:28);"
En verder (8) schrijft hij: "daarnaast lezen we vaak over het voor iemand neervallen aan diens voeten of knieŽn . Ik noem een aantal teksten : Mt.2:11; 17:14; Mk1:40; 5:22,33; 7:25; 10:17; Lk5:8; 8:41; Jh11:32; Op19:10. In al deze gevallen drukt de houding eerbied uit. Nergens treffen we zoiets aan in verband met achterover vallen."

Dit alles bevestigt dat er helemaal geen tijd voor 'eerbied' is als Gods overweldigende kracht plotseling over je heen komt. En wat is 'eerbiedig'? Het is ook nog maar de vraag of het wel op een 'eerbiedige' wijze moet. Neem nou het geschreeuw in Mk1:26, 5:7, 9:26, of Hd8:7. Was dat wel eerbiedig? Was het eerbiedig dat Paulus zich op iemand wierp? (Hd.20:10) Was het eerbiedig dat Jezus spuugde, op de grond (Jh9:6), of op iemands ogen (Mk8:23). Was het eerbiedig wat er in Mk9:18-27 gebeurde? Enz.
 


Nieuw boek van Ouweneel over vallen in de Geest

Een nieuw boek over vallen in de Geest.
Willem Ouweneel legt in dit boekje op een heldere manier uit waarom in allerlei samenkomsten mensen wel eens Ďvallen in de Geestí, dat is: vallen onder de kracht van God. Het behandelt Bijbelse voorbeelden van mensen die maar een glimp van Gods heerlijkheid hebben opgevangen en daardoor al werden geveld. Zij begonnen te schudden en te beven, zij knikten door hun knieŽn, zij sloegen tegen de grond. 

Mensen die de Heilige Geest nog nooit op zoín ingrijpende wijze hebben meegemaakt, denken dat de mensen die het vandaag meemaken, zich aanstellen, of psychisch overgevoelig zijn, of zelfs dat ze demonisch belast zijn. En dat terwijl de Bijbel vol is van zulke gevallen van goddelijke aanraking, met alle gevolgen daarvan! Dit boekje legt uit wat de Bijbel erover zegt en gaat in op de (soms terechte) zorgen die sommigen erover hebben. Gaat het echt om een vallen in de Geest? Kunnen er ook andere oorzaken van dit vallen zijn? Wat is het nut ervan? Kortom: wat moeten we ermee aan?

Dit boekje is vanaf half februari verkrijgbaar bij de boekenwinkels.
U kunt het boekje hier bestellen

Lees ook het interview in Charisma over Vallen in de Geest...


Tongentaal

Veel mensen hebben helaas de gewoonte om dingen die ze niet goed kennen of begrijpen te snel te veroordelen. Zo gaat het met spreken in tongen, handoplegging, gebedsgenezing, enz. Heel vaak wordt dan ook nog gevraagd: waar staat dat in de Bijbel? Terwijl je toch kunt weten dat het op veel plaatsen voorkomt, en dat God op de Pinksterdag aan Zijn toen nog volledig Joodse gemeente van gelovigen in Jezus Messias de gaven (1Kor.12:10) van de Heilige Geest gaf. En allen spraken in tongen. En ja, het zag er raar uit, men dacht dat ze dronken waren (Hand.2:4-13, later 10:44-46; 19:6). De Jood Paulus zei later dat hij wel wilde dat allen in tongen spraken en bovendien dat hij het meer deed dan iemand van hen (1Kor.14:2,5,18). Het echte probleem is meestal dat men niet de Bijbel leest met open ogen voor de dingen die men nog niet begrijpt.

Onverstaanbaar
In Handelingen 2 horen velen deze tongentaal als hun eigen taal. Maar uit veel teksten blijkt dat het ook gaat om niet verstaanbare talen, zoals 1Kor.12:11, waar gezegd wordt dat er uitlegging nodig is, omdat het anders niet verstaan kan worden. Ook 1Kor.14:2 zegt dat niemand het verstaat, en dat men dan spreekt voor God, wat Paulus iedereen toewenst (:5).Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua