Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
  Boek    Ouweneel

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
   - Shack / Uitnodiging
- Besnijdenis christenen
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Homoseksualiteit
- Jehovah's Getuigen
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten
ZevendeDagAdventist

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   
Goedbericht.nl - Hetbestenieuws.nl - Inperspectief.com
Alverzoening rukt op
1. Laatste nieuws | 2. Bijbelteksten | 3. Forumdiscussie | 4. Uitdaging

Uitdaging Ė oktober 2008

'Een evangelisch vagevuur'

Aan de discussie rondom alverzoening lijkt voorlopig nog geen einde te zijn gekomen. Vooral op internet wordt er momenteel veel gediscussieerd en geschreven over dit onderwerp.
"Telkens keert deze leer terug en zijn er weer mensen die menen een geweldige ontdekking gedaan te hebben. Het zijn dan mensen die een paar kreten uit de Griekse taal geleerd hebben en nu ineens menen dat zij het wiel uitgevonden hebben", zegt ds. H.G. Koekkoek van stichting het Licht des Levens. In een rondzendmail reageert hij op de uitspraken van Wim Hoogendijk, die volgens hem 'een evangelisch vagevuur' verkondigt: de Poel des Vuurs als een tijdelijke straf om de ongelovige te louteren, waarna deze alsnog terugkeert tot God en behouden wordt. Volgens Koekkoek komt deze gedachte vooral voort uit een onjuist gebruik van Bijbelse woorden.

Zo hekelt hij Hoogendijks uitleg van het woordje 'allen' in 1 Kor. 15:22 en Rom. 5:18: "Allen is de vertaling van het Griekse woord pas. In Joel 3:1 wordt gezegd: "Ik zal Mijn Geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen en jongeren zullen visioenen zien... Als 'al' echt alles is, zal God Zijn Geest ook over de heidenen, over de bomen en de bloemetjes uitgieten. Er is echter niemand die dit Bijbels kan onderbouwen. God zal Zijn Geest alleen uitstorten op allen uit het volk IsraŽl." Hetzelfde probleem ziet Koekkoek bij het woord 'willen' (1 Tim. 2:4): "Er is een absolute wil van God, die hoe dan ook geschieden zal. Maar er is ook een aan omstandigheden verbonden wil van God, die het best vertaald kan worden met het woord 'verlangen'. Het betekent dat God niets liever wil dan dat alle mensen behouden worden, maar daarom worden ze nog niet allemaal behouden."

De alverzoeningsleer is vooral gebaseerd op de uitleg van het woord 'eeuwig' in de Bijbel. Koekoek is het met Hoogendijk eens dat met het Griekse woord aioon een 'periode' of 'eeuw' wordt bedoeld: "Openbaring 20 maakt duidelijk dat met 'eeuwig' van het Messiaanse vrederijk een periode van duizend jaar bedoeld wordt". Alleen als de Bijbel spreekt over 'alle aioonen' is er volgens Koekkoek sprake van een eindeloze eeuwigheid. Hij citeert Openbaring 14:11 uit de Naardense Bijbel, waar over de ongelovigen geschreven staat: "... en de rook van hun kwelling blijft opstijgen tot in de eeuwen der eeuwen". Een eindeloze kwelling dus. "Natuurlijk vinden wij dit vreselijk", zegt Koekkoek. "Maar we moeten ons wel realiseren dat wij die straf niet bedacht hebben, maar God. Hij is absoluut rechtvaardig en weet wat Hij doet."

Ook alverzoener Andrť Piet van de weblog goedbericht.nl volgt de discussie op de voet. Hij stuurde een brief naar het Nederlands Dagblad, waarin hij onder andere verwijst naar de Bijbelse steden Sodom en Gomorra: "Deze steden lagen daar volgens de Schrift als voorbeeld van eeuwig vuur (Judas vs. 7). Niettemin brandt het vuur allang niet meer en laten de profeten er zelfs geen misverstand over bestaan dat deze steden ooit hersteld zullen worden (Ez. 16:55)".

Harry Sleijster van de website vergadering.nu, houdt al jaren een 'online dossier' bij over dit onderwerp op www.dossiers.tk/alverzoening.htm. "De alverzoeningsleer bestaat slechts bij de gratie van het oppervlakkig en eenzijdig Bijbellezen", zegt hij. "Het idee dat ieder mens in de heerlijkheid komt, lijkt in eerste instantie sympathiek en liefdevol. Maar zonder bekering is het vreselijk in de handen van de levende God te vallen, zegt de Bijbel. Alverzoeners hebben een paar teksten gevonden die de schijn hebben hun leer te ondersteunen. Maar helaas, de 99 procent overige teksten wijzen een andere weg, namelijk die van berouw en bekering, en geloof in de levende God."

Voorganger Dennis van Zuijlekom publiceerde al eerder een brochure over dit onderwerp op zijn website levendwater.org. Volgens hem verwarren alverzoeners het begrip 'verzoening' met 'verlossing'. "In de Bijbel wordt wel over alverzoening gesproken, maar de Bijbel geeft hier een hele andere betekenis en inhoud aan dan de aanhangers van de alverzoeningsleer. leder mens is op grond van de dood van Christus met God verzoend, maar niet ieder mens is behouden, omdat niet ieder mens gelooft dat Hij leeft en Hem als Heer belijdt."

Rudy Brinkman van de website internetbijbelcursus.nl heeft vooral moeite met de concordante vertaling van A.E. Knoch, die door veel alverzoeners gebruikt wordt bij de bestudering van de grondtekst en ook verwerkt is in het freeware programma Interlinear Scripture Analyzer. In een vijf pagina's groot artikel schrijft hij dat Knoch te weinig kennis had van het Grieks en Hebreeuws en te veel zijn eigen ideeŽn heeft verwerkt in zijn vertaling.


Wat zegt de Bijbel over verzoening, bekering en geloof?...

Meer over de zgn. 'Concordante Bijbelvertaling ' waarop alverzoeners zich graag beroepen. Lees deze recente studie van Rudy Brinkman over de bron en basis van deze 'vertaling'. Klik hier (pdf)...

Lees ook zijn forumdiscussie met alverzoeners...


Meer alverzoening: 1. Laatste nieuws | 2. Bijbelteksten | 3. Forumdiscussie | 4. Uitdaging
Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua