Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
  Boek    Ouweneel

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Besnijdenis christenen
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Homoseksualiteit
- Jehovah's Getuigen
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten
ZevendeDagAdventist

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Geelhoed | Geen genezingen | Homoseksualiteit | Van der Ven | Nijburg | Verdeeldheid
Bevrijding - wat zegt de Bijbel ervan?

door Harry Sleijster

Wat is het? Demonische gebondenheid ůf psychische stoornis? Om een discussie hierover in het ND te lezen, klik hier... Daarin wordt beweerd dat we niet moeten spreken over demonische gebondenheid, maar over psychische stoornis. Niet over bevrijding, maar over pastoraat, niet over boze geesten, maar over angst en psychische nood, etc. Bevrijdingspastoraat zou "wezensvreemd zijn aan het gereformeerde denken". Ook zou bevrijdingspastoraat geen grond in de Bijbel hebben. Inderdaad is het een vergeten onderwerp.

Een kleine zoektocht in de Bijbel levert al snel een flinke lijst met bewijzen dat boze geesten het lichaam kunnen beheersen en fysieke en psychische ziekten kunnen veroorzaken. Ook zien we dat de uitdrijving van geesten en de genezing van ziekten voortdurend samen genoemd worden. Dat duidt wel op de directe samenhang van deze beide. En het gaat niet om een incident, maar om een voortdurende en verbeten strijd tegen satan en zijn machten en tegen de gevolgen van de zonde.

Opdracht
Bezetenen van boze geesten werden in de evangeliŽn genezen door Jezus. En Hij gaf zijn discipelen opdracht hetzelfde te doen. En na zijn opstanding gaf Hij de gelovigen dezelfde opdracht mee. Dus ook in de Handelingen gaat het genezen van bezetenen door. En ook in de Brieven lezen we van boze geesten, speciaal als waarschuwing voor ons. En ook in Openbaring, dus in de toekomst zullen de boze geesten werkzaam blijven. Christelijke psychiatrie is prima, maar dan wel met de Bijbel ernaast.


Bijbelteksten over de bevrijding van boze geesten
(Bijbelteksten over de genezingsbediening, klik hier...)

MattheŁs
Mat.4:24 En het gerucht van Hem drong door tot in geheel SyriŽ; en men bracht tot Hem allen, die ernstig ongesteld waren, gekweld door allerlei ziekten en pijnen, bezetenen en maanzieken en verlamden, en Hij genas hen. 

Mat.7:22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? 

Mat.8:16 Toen het nu avond werd, bracht men vele bezetenen tot Hem; en Hij dreef de geesten uit met een woord en die ernstig ongesteld waren genas Hij allen, 

Mat.8:28 Nadat Hij aan de overkant in het land der Gadarenen was gekomen, kwamen Hem twee bezetenen uit de grafsteden tegemoet, zeer gevaarlijke, zodat niemand langs die weg kon voorbijgaan... 31 De boze geesten smeekten Hem en zeiden: Indien Gij ons uitdrijft, laat ons dan in de kudde zwijnen varen... 32 En Hij zei tot hen: Gaat heen.... 33 En de hoeders namen de vlucht en kwamen in de stad en berichtten alles, ook van de bezetenen

Mat.9:32 een stomme die bezeten was. 33 En nadat de boze geest was uitgedreven, sprak de doofstomme. En de scharen verbaasden zich en zeiden: Zo iets is nog nooit in IsraŽl voorgekomen! 
Mat.9:34 Maar de FarizeeŽn zeiden: Door de overste der boze geesten drijft Hij de geesten uit

Mat.10:1 En Hij riep zijn twaalf discipelen tot Zich en gaf hun macht over onreine geesten om die uit te drijven en om alle ziekte en alle kwaal te genezen. 

Mat.10:8 Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet. 

Mat.11:18 Want Johannes is gekomen, niet etende en niet drinkende, en zij zeggen: Hij heeft een boze geest

Mat.12:22 een bezetene werd tot hem gebracht, blind en stom... 24 Maar de FarizeeŽn hoorden het en zeiden: Deze drijft de boze geesten slechts uit door BeŽlzebul, de overste der geesten... 27 als ik door BeŽlzebul de boze geesten uitdrijf, door wie doen uw zonen het dan? Daarom zullen zij rechters over u zijn. 28 Maar indien Ik door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen.

Mat.12:43 Zodra de onreine geest van de mens is uitgevaren, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, maar hij vindt die niet... 45 Dan trekt hij heen en neemt zeven andere geesten mede, bozer dan hijzelf; en zij komen binnen en wonen daar. En het wordt met die mens in het einde erger dan in het begin. Alzo zal het ook gaan met dit boze geslacht. 

Mat.15:22 En zie, een Kananese vrouw uit dat gebied kwam en riep: Heb medelijden met mij, Here, Zoon van David, mijn dochter is deerlijk bezeten

Mat.17:18 En Jezus bestrafte hem en de boze geest ging van hem uit, en de knaap was genezen van dat ogenblik af... 19 Waarom konden wij hem niet uitdrijven?... 20 als u geloof hebt als een mosterdzaad, zult u tot deze berg zeggen: Verplaats u van hier daarheen en hij zal zich verplaatsen, en niets zal u onmogelijk zijn. (Mt.21:21-22)


Marcus
Mar.1:24 een mens met een onreine geest... 26 de onreine geest rukte hem heen en weer en ging met luider stem roepend van hem uit. 27 En allen werden zeer verbaasd, zodat zij elkander vroegen, zeggende: Wat is dit? Een nieuwe leer met gezag! Ook de onreine geesten geeft Hij bevelen en zij gehoorzamen Hem!... 32 Toen het nu avond werd en de zon onderging, brachten zij tot Hem allen, die ernstig ongesteld waren, en de bezetenen... 34 En Hij genas velen, die ernstig ongesteld waren door allerlei ziekten, en vele boze geesten dreef Hij uit en Hij liet de geesten niet toe te spreken, omdat zij Hem kenden. (=Mat.8:16)
Mar.1:39 En Hij ging prediken in hun synagogen in geheel Galilea, en de boze geesten dreef Hij uit. (=Mat.4:24)

Mar.3:11 En de onreine geesten wierpen zich voor Hem neder, telkens als zij Hem zagen, en zij schreeuwden, zeggende: Gij zijt de Zoon van God. 

Mar.3:15 en Hij wees er twaalf aan... om macht te hebben boze geesten uit te drijven.

Mar.3:22 En de schriftgeleerden, die van Jeruzalem gekomen waren, zeiden: Hij heeft BeŽlzebul, en door de overste der boze geesten drijft Hij de geesten uit. (=Mat.12:22-45)

Mar.5:2 een mens met een onreine geest, die in de graven woonde... 9 Hij vroeg hem: Hoe is uw naam?... 12 en zij vroegen hem: Zend ons in de kudde zwijnen... 13 En Jezus stond het hun toe. En de onreine geesten gingen uit en voeren in de zwijnen; en de kudde, ongeveer tweeduizend, stormde langs de helling de zee in en zij verdronken in de zee. (=Mat.8:28-34)

Mar.6:7-13 En Hij riep de twaalven tot Zich en begon hen uit te zenden, twee aan twee, en gaf hun macht over de onreine geesten. 13 En zij dreven vele boze geesten uit en zalfden vele zieken met olie en genazen hen. (=Mt.10:5-15)

Mar.9:38 Johannes zei tot Hem: Meester, wij hebben iemand, die ons niet volgt, in uw naam boze geesten zien uitdrijven, en wij wilden het hem beletten, omdat hij ons niet volgde. 

Mar.16:9 Toen Hij des morgens vroeg op de eerste dag der week opgestaan was, verscheen Hij eerst aan Maria van Magdala, van wie Hij zeven boze geesten uitgedreven had. 

Mar.16:17 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, 


Lukas
Luk. 4:33 er was een mens die bezeten was van een boze onreine geest... 35 en Jezus bestrafte hem, en zei: Zwijg en ga uit van hem en de boze geest wierp hem in het midden neer en voer van hem uit
Luk.
4:36 En er kwam verbazing over allen en zij spraken erover tot elkander en zeiden: Wat voor spreken is dit? Want met gezag en macht gebiedt Hij de onreine geesten en zij varen uit. (=Mar.1:27) 
Luk. 4:39 En Hij bestrafte de koorts 
Luk. 4:41 Van velen voeren ook boze geesten uit, roepende en zeggende: Gij zijt de Zoon van God. En Hij bestrafte hen en liet hun niet toe te spreken, omdat zij wisten, dat Hij de Christus was. (=Mat.8:16)

Luk.6:18 die gekomen waren om Hem te horen en genezen te worden van hun ziekten; en die gekweld werden door onreine geesten werden genezen... 19 want er ging kracht van Hem uit.

Luk.7:21 Op dat ogenblik genas Hij velen van ziekten en plagen en boze geesten en aan vele blinden schonk Hij het gezicht. 

Luk.8:2 en enige vrouwen, die genezen waren van boze geesten en van ziekten: Maria, met de bijnaam: van Magdala, van wie zeven boze geesten uitgegaan waren, 

Luk.8:27 Toen Hij aan land gegaan was, kwam Hem een man uit de stad tegemoet, die door boze geesten bezeten was, en sinds lang had hij geen mantel meer aan en woonde niet in een huis, maar in de graven. (=Mat.8:28)... 30 En Jezus vroeg hem: Wat is uw naam? Hij zeide: Legioen; want vele boze geesten waren in hem gevaren... 33 En de geesten voeren uit die mens en voeren in de zwijnen en de kudde stormde langs de helling het meer in en verdronk... 35 En de mensen liepen uit om te zien wat gebeurd was, en zij kwamen bij Jezus en vonden de mens, van wie de boze geesten uitgevaren waren, aan de voeten van Jezus zitten, gekleed en goed bij zijn verstand, en zij werden bevreesd... 38 En de man, van wie de boze geesten uitgevaren waren, verzocht Hem bij Hem te mogen blijven. Maar Hij liet hem heengaan

Luk.9:1 Toen riep Hij de twaalven samen en gaf hun macht en gezag over alle boze geesten en om ziekten te genezen. (=Mat.10:8)

Luk.9:39 een geest grijpt hem aan en plotseling schreeuwt hij, en hij schudt hem heen en weer dat hij schuimbekt...
42 de boze geest rukte aan hem... maar Jezus bestrafte de onreine geest

Luk.9:49 Johannes antwoordde en zei: Meester, wij hebben iemand in uw naam boze geesten zien uitdrijven en wij wilden het hem beletten, omdat hij niet met ons U volgt. (=Mar.9:38)

Luk.10:17 En de [tweeŽn]zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Here, ook de boze geesten onderwerpen zich  aan ons  in uw naam... 20 Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen. 

Luk.11:15 Doch sommigen van hen zeiden: Door BeŽlzebul, de overste der boze geesten, drijft Hij de geesten uit. (=Mat.12:24-45)... 18 Indien ook de satan tegen zichzelf verdeeld is, hoe zal zijn koninkrijk kunnen standhouden? Want gij zegt, dat Ik door BeŽlzebul de boze geesten uitdrijf. 19 Indien Ik door BeŽlzebul de boze geesten uitdrijf, door wie doen uw zonen het dan? Daarom zullen zij rechters over u zijn. 20 Maar indien Ik door de vinger Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen... 26 Dan trekt hij heen en neemt zeven andere geesten mede, bozer dan hij zelf; en zij komen binnen en wonen daar. En het wordt met die mens in het einde erger dan in het begin. 

Luk.13:32 En Hij zei tot hen: Gaat heen en zegt die vos: Zie, Ik drijf boze geesten uit en volbreng genezingen, heden en morgen, en op de derde dag ben Ik gereed. 


Handelingen
Ook in de Handelingen worden de boze geesten uitgedreven:

Hand.5:16 En ook de menigte uit de steden rondom Jeruzalem stroomde toe en bracht zieken en door onreine geesten gekwelden mede. En zij werden allen genezen. 

Hand.8:7 Want van velen, die onreine geesten hadden, gingen deze onder luid geroep uit en vele verlamden en kreupelen werden genezen; 

Hand 16:16 een slavin die een waarzeggende geest had... en Paulus zei tot de geest: Ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat je van haar uitgaat. En hij ging uit...

Hand.19:12 zodat ook zweetdoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden en hun kwalen van hen weken en de boze geesten uitvoeren. 13 En ook enige van de rondreizende Joodse geestenbezweerders waagden het over hen, die zulke boze geesten hadden, de naam van de Here Jezus te noemen met de woorden: Ik bezweer u bij de Jezus, die Paulus predikt... en de mens in wie de boze geest was sprong op hen toe en overmeesterde hen, zodat zij naakt en gewond uit dat huis wegvluchtten.


De Brieven
Ook door de Brieven heen lezen we van de boze geesten, speciaal als waarschuwing voor ons

1Kor.10:20 Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan boze geesten en niet aan God en ik wil niet, dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten
1Kor.10:21 Gij kunt niet de beker des Heren drinken Ťn de beker der boze geesten, gij kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben Ťn aan de tafel der boze geesten

Ef. 6:12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 

1Tim.4:1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, 

Jak.2:19 Gij gelooft, dat God ťťn is? Daaraan doet gij wŤl, (maar) dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen. 


Openbaring
Ook in de toekomst zullen de boze geesten werkzaam blijven:

Op.9:20 En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet (meer) te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan; 

Op.16:13 En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; 
Op.16:14 want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God. 

Op.18:2 En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote (stad) Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelteWAT ZEGT
DE BIJBEL OVER:


Bevrijding
Genezing
Handoplegging

Vallen in de Geest
Welvaartsevangelie
Meer links:
www.real-life.nl - Boeken over genezing
Bijbellezingen over genezing
http://www.bevrijdingspastoraat.nl
http://www.bevrijdinginjezusnaam.nl

Handelingen 4:16-22
De geschiedenis herhaalt zich. Waar onze zogenaamde 'schriftgeleerden' tegenwoordig vaak mee bezig zijn, lijkt veel op wat er gebeurde nadat de verlamde bij de Schone Poort door Petrus genezen was, en waar de 'schriftgeleerden' zien dat er een onmiskenbaar teken is gebeurd, en zij kunnen het niet loochenen. Maar toch blijven zij vijandig en willen hen het zwijgen opleggen... terwijl allen God verheerlijken om wat er gebeurd was.


Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua


Counter