Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
  Boek    Ouweneel

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Besnijdenis christenen
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Homoseksualiteit
- Jehovah's Getuigen
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten
ZevendeDagAdventist

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Geelhoed | Geen genezingen | Homoseksualiteit | Van der Ven | Nijburg | Verdeeldheid
Genezing, wat zegt de Bijbel ervan?

door Harry Sleijster

In die kritische dossiers wordt ongebreidelde kritiek op 'genezing' geleverd. Men claimt precies te weten hoe het werkt, maar de vraag is... waar is hun kracht? 1Thess.1:5 zegt: niet alleen in woord, maar ook in kracht! Waar zijn de duizenden of tienduizenden die door de critici tot geloof gekomen zijn? En heeft er door hun bediening iemand heling naar ziel én lichaam ontvangen?

Men beweert dat de genezingen zich beperkten tot de begintijd en tot de apostelen. Men kijkt naar het uiterlijk en meent dat vallen en handoplegging en handbewegingen onjuist zijn. Deze mensen hebben ten onrechte het beeld van een statige Jezus, die slechts een woord sprak en de mensen werden genezen. Maar de Bijbel laat bij de genezingen door de Heer Jezus ook bijzonder ongewone en zeer heftige situaties zien. Lees de volgende Bijbelteksten en zie of tekenen en wonderen alleen voor de begintijd van het christendom waren of ook voor deze tijd.

Psalm 107:20 Hij zond zijn woord, Hij genas hen en deed hen aan de groeve ontkomen.
Ga dus naar het woord, lees en herlees, overdenk, en genezing zal in je lichaam komen.


Bijbelteksten over de genezingsbediening
(Voor Bijbelteksten over de bevrijdingsbediening (bevrijding van boze geesten), klik hier...)

GOD IS DEZELFDE
- Deut.7:15 De HERE zal alle ziekten van u afwenden
- Deut.28:1-14 de zegeningen - Daarentegen...28:15-68 de vloeken: ziekten, enz.
- Psalm 103:3 Die AL uw ongerechtigheden vergeeft en AL uw krankheden geneest
- Psalm 107:20 Hij zond Zijn Woord uit, en genas hen (lees dus Zijn Woord!)
- Spreuken 4:21,22 Mijn woorden zijn... een medicijn voor hun gehele vlees (lees Zijn Woorden)
- Jesaja 53:4,5 onze ziekten heeft hij op zich genomen... door zijn striemen is ons genezing
  geworden
- Luk.7:21-23 hij genas velen van ziekten, kwalen en boze geesten... blinden worden ziende en
  lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven horen, doden worden opgewekt en aan
  armen wordt het evangelie verkondigd...
- Luk.24:49 Ik zend de belofte... dat u bekleed bent met Kracht uit de hoge
- Hand.2:17 In de laatste dagen zal Ik van mijn Geest uitstorten op alle vlees
- Hebr.13:8 Jezus Christus is Dezelfde, gisteren en heden en tot in eeuwigheid!!!
- 1Petrus 2:24 door Zijn striemen bént u genezen (letterlijke ziekten! zie Mat.8:17)

HOE?
- Matt.7:15-23 aan hun vruchten zult u hen kennen
- Matt.8:3 Hij strekte zijn hand uit, raakte hem aan...
- Matt.8:15 Hij raakte haar hand aan...
- Matt.12:22-33 door Beëlzebul, de overste van de demonen...
- Mark.6:56 zij legden de zieken op de markten... en allen die Hem aanraakten werden gezond
- Mark.9:18-26 hij schuimbekt, knarst de tanden, verstijft... Hij bestrafte de stomme en dove onreine
  geest: ik beveel je: ga uit van hem en kom niet meer in hem... die deed hem roepen en hevig
  stuiptrekken en ging uit van hem en hij werd als een dode...
- Mark.16:17,18 hen die geloven... zullen demonen uitdrijven en op zieken de handen leggen
- Lukas.8:44 iemand raakte Jezus' kleren aan en werd genezen
- Jh.9:6 Hij spuugde op de grond, maakte modder van het speeksel, smeerde de modder op zijn ogen
- Joh.14:12 wie in Mij gelooft, de werken die Ik doe zal hij ook doen, en grotere nog dan deze...
- Hand.4:30 doordat U uw hand uitstrekt tot genezing en tekenen en wonderen gebeuren
- Hand.5:12 door de handen van de apostelen gebeurden vele tekenen en wonderen
- Hand.5:15 de schaduw van Petrus op hen viel... ook uit de steden rondom... allen werden genezen
- Hand.9:12,17 Ananias legde hem de handen op en hij werd genezen
- Hand. 10:38 Hij (Jezus) is rondgegaan, weldoende en genezende allen die door de duivel
   overweldigd waren (NB: dit maakt heel duidelijk dat ziekte een aanval van de duivel is)
- Hand.19:11 krachten door de handen van Paulus, doeken werden op de zieken gelegd (vgl: via tv)
- Hand.28:8 Paulus legde hem de handen op en maakte hem gezond
- Hebr 2:3,4 door hen die het gehoord hebben, terwijl... tekenen, wonderen, velerlei krachten en gaven
- 1Kor.12:7-11 gaven van genezingen en krachten en profetie zijn aan ons geschonken
- Jak.5:14 de oudsten... laten zij over hem bidden en hem zalven met olie in de naam van de Heer.
- Jak.5:16 bidt voor elkaar, opdat gij genezen wordt
- 3Joh:2 Johannes bidt: dat u gezond bent.

GEBED
- Matt.18:19 als twee van u op aarde iets eenparig zullen begeren, het zal hun gegeven worden
- Mark.9:29 dit soort kan door niets uitgaan dan door gebed.
- Matt.7:7 bid en u zal gegeven worden
- Joh.14:13 alles wat u bidden zult in mijn naam zal ik doen
- Joh.14:14 als u iets zult bidden in mijn naam, ik zal het doen
- Joh.15:7 bid alles wat u wilt en het zal gebeuren
- Joh.15:16 alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam geeft hij u
- Joh.16:23v wat je ook zult vragen in mijn naam, het wordt je gegeven... vraag en je zult ontvangen
- 1Joh.3:21 wat wij ook bidden, ontvangen wij van hem
- 1Joh.5:14v wat we ook vragen, we weten dat we de dingen hebben die we gevraagd hebben.
- Ef.3:20 Hij is in staat om veel meer te doen dan wij vragen of denken, vanwege de kracht die in
  ons is.
- Jer.32:27 is er enig ding te moeilijk voor hem?

VALLEN (NB: niet per se op hun aangezicht! (meer...)
- 2Kron.5:13v de priesters konden niet blijven staan vanwege de wolk
- Jes.28:21 God doet vreemde en ongewone dingen
- Jer.23:9 ik ben als een beschonkene; vgl. Hd.2:13 dat zij dronken waren
- Mark.9:26 hij werd als een dode... Jezus greep hem bij de hand en richtte hem op
- Joh.18:6 de soldaten deinsden terug en vielen op de grond
- Hand.9:4, 22:7 Paulus viel ter aarde
- Openb.1:17 Johannes viel als dood aan zijn voeten

GELOOF
- Matt.13:58 Hij deed niet veel krachten vanwege hun ongeloof
- Mark.5:36 geloof alleen
- Mark.6:5v Hij kon geen enkele kracht doen... enkele zieken de handen oplegde...  verwonderde
  zich over hun ongeloof
- Mark.9:23 alle dingen zijn mogelijk voor die gelooft
- Mark.10:52 uw geloof heeft u gezond gemaakt
- Mark.11:23 geloof spreekt tot de vijgeboom, tot de 'berg', ook tot de ziekte... en het zal gebeuren!
- Hd.3:16 het geloof dat door Hem is, heeft hem gezond gemaakt
- Hd.28:27 het doel is geloven/bekeren én genezen
- Jak.5:15v het gebed van het geloof zal de zieke behouden... opdat u genezen wordt

JEZUS
- Hd.4:7 Petrus geneest, maar zegt: door de naam van Jezus Christus (:10)
- Hd.4:30 doordat Gij uw hand uitstrekt tot genezing (maar 5:12 door de handen van...)
- Hd.9:34 Petrus geneest, maar zegt: Jezus de Christus maakt u gezond


In HANDELINGEN
Hoe belangrijk is het onderwerp 'genezing' voor de gemeenten? Dat laat het boek Handelingen zien, waar de prediking van het evangelie ondenkbaar is zonder de ondersteuning van de tekenen en wonderen die erbij beschreven worden.
     Juist voor een gemeenschap als 'de Vergadering', die pretendeert naar de beginselen van de eerste gemeente te handelen, zou dit een reden moeten zijn om oog te krijgen voor de samenhang tussen gemeente-zijn, evangelieprediking, en bevrijding en genezing. De lezingen van Willem Ouweneel over het onderwerp 'genezing' gaan al vele jaren in feite allemaal over 'het koninkrijk van God'. Onze 'vergaderingsuitleg' was altijd dat de Koning verworpen is en dat wij slechts verwerping en lijden te duchten hebben. Dat is wel waar, maar het is slechts één zijde van het verhaal. De andere kant, die minstens even belangrijk is, is dat Jezus nu Koning is (Hd.17:7), en dat Hem alle macht is gegeven (Mt.28:18) en dat wij in Zijn naam demonen zullen uitdrijven, zieken de handen opleggen en zij zullen genezen (Mk.16:17). En de Bijbel zegt dat we alles zullen ontvangen wat we vragen in Zijn naam (Jh.14:12-14;15:7,16).
     Genezing staat zelfs in nauw verband met ons avondmaal. Als we dat onwaardig gebruiken zullen er veel zieken zijn. Omgekeerd zal het avondmaal genezend werken. Zijn lichaam eten en zijn bloed drinken is leven (Jh.6:51-54).

Hoe belangrijk is de prediking van
het koninkrijk in Handelingen?
Hd.1:3 veertig dagen onderwezen over het koninkrijk van God
Hd.1:6 herstelt gij in deze tijd het koninkrijk voor Israël?
Hd.8:12 predikte het evangelie van het koninkrijk van God
Hd.14:22 het koninkrijk Gods binnengaan
Hd.17:7 Koning Jezus
Hd.19:8 onderwijs over het koninkrijk van God
Hd.20:25 rondgegaan om het koninkrijk Gods te prediken
Hd.28:23 het koninkrijk Gods aangaande Jezus uitgelegd
Hd.28:31 predikte het koninkrijk Gods aangaande de Heer Jezus Christus

En lees daarbij over de vele krachten, tekenen en wonderen.
Hd.1:8 gij zult kracht ontvangen (Lk.24:49 kracht uit de hoge)
Hd.2:2-4 vuur en tongentaal, krachten tekenen en wonderen
Hd.2:43 vele wonderen en tekenen
Hd.3:1-6, 16 4:7.10 verlamde vanaf geboorte genezen
Hd.4:30-31gebouw bewogen
Hd.5:12 vele tekenen en wonderen
Hd.5:15 zieken genezen door schaduw
Hd.5:16 massa's komen naar Jeruzalem voor genezing van boze geesten en ziekten
Hd.6:8 wonderen en grote tekenen
Hd.8:6-7 tekenen, boze geesten, verlamden, kreupelen werden genezen
Hd.8:13 tekenen en grote krachten
Hd.9:17,18 blinde ogen geopend
Hd.9:33 verlamde genezen
Hd.9:40 dode opgewekt
Hd 10:38 genezende allen die door de duivel overweldigd waren (ziekte is van de duivel- niet van God)
Hd.13:11-12 blind gemaakt
Hd.14:3 tekenen en wonderen door hun handen
Hd.14:9 kreupele vanaf geboorte
Hd.16:16-18 boze waarzeggende geest uitgedreven
Hd.16:26 aardbeving
Hd.19:11-18 buitengewone krachten door zijn handen, zweetdoeken, zieken genezen, boze geesten 
Hd.20:10-12 dode opgewekt
Hd.21:9 profeterende vrouwen en man
Hd.23:11 verschijning van de Heer Jezus
Hd.27:23 verschijning van een engel
Hd.28:8-9 velen genezen van koorts en ziekten


God wil dat je gezond bent
Maar... als je het niet bent? - Dan ligt dat niet aan God! Dan ligt dat misschien aan de zondeval, of aan de duivel en zijn boze geesten. Of het ligt misschien aan je leef- en eetgewoonten, te veel, te weinig, te vet, te zoet, te zout, enz.

God heeft gezegd:
Die al uw ongerechtigheden vergeeft en al uw krankheden geneest - Psalm103:3
Door zijn striemen is ons genezing geworden - Jes.53:5
Door zijn striemen zijn wij genezen - 1Petrus2:24
Jezus handelde daar zelf naar toen Hij zieken genas in Matt.8:17.
Ook 3Johannes:2 geeft het ons door: ik wens dat het u wel gaat en dat gij gezond zijt.
Een geneesheer die ziek maakt? DE Geneesheer doet dat zeker niet.
Het komt dus uit een andere richting.

Op www.vergadering.nu/wommack/wommack015god-wil-dat-je-gezond-bent... heb ik een zeer boeiend artikel staan van Andrew Wommack:
     "Gezondheid is iets wat iedereen wil. Miljoenen worden elk jaar uitgegeven aan pogingen gezondheid te ontvangen of te herstellen. Het is een basisbehoefte van de mensheid. Iedereen die van ziekte houdt of geniet, is geestelijk niet in orde. Maar toch probeert religie ons wijs te maken dat het Gods wil is als wij ziek zijn. Ze probeert ons zelfs wijs te maken dat ziekte een zegening is. Dat is gewoon niet waar. Gods wil is dat jij gezond bent" Lees verder... 

Paulus' doorn in het vlees was geen ziekte... Lees hier... verder.


Handelingen 4:16-22
De geschiedenis herhaalt zich. Waar onze zogenaamde 'schriftgeleerden' tegenwoordig vaak mee bezig zijn, lijkt veel op wat er gebeurde nadat de verlamde bij de Schone Poort door Petrus genezen was, en waar de 'schriftgeleerden' zien dat er een onmiskenbaar teken is gebeurd, en zij kunnen het niet loochenen. Maar toch blijven zij vijandig en willen hen het zwijgen opleggen... terwijl allen God verheerlijken om wat er gebeurd was.Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua


Counter