Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
  Boek    Ouweneel

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Besnijdenis christenen
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Homoseksualiteit
- Jehovah's Getuigen
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten
ZevendeDagAdventist

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Geelhoed | Geen genezingen | Homoseksualiteit | Van der Ven | Nijburg | Verdeeldheid
Handen opleggen, wat zegt de bijbel ervan?

door Harry Sleijster

In die dossiers wordt soms ook het opleggen van handen sterk veroordeeld. Men beweert zelfs dat het andersom werkt, namelijk dat de boze geesten door handoplegging van de zieke in de handoplegger komen. Maar er staan in de Bijbel alleen teksten die handoplegging aanbevelen of zelfs gebieden. Welke aanwijzingen geeft de Bijbel ons?


Bijbelteksten over handen opleggen

1. Eerst een duidelijke tekst die wel eens gebruikt wordt om géén handen op te leggen:
  - 1Tim.5:22a Leg niemand overijld de handen op [dus wél doen, maar niet haastig]. 
    Het gaat hier over oudsten aanstellen en eerst zeker te weten dat ze geschikt zijn.

2. Dan een tekst waar het niet genoemd wordt, maar wel gebeurt:
  - Hand.14:3,4 Paulus en Barnabas deden tekenen en wonderen door hun hánden
  - Jak.5:14-15 de zieken zalven... [en dat doe je dus met je hánden]

3. Dan zijn er verder heel veel duidelijke uitspraken van de Schrift:
  - Mt.19:13 kinderen tot Jezus gebracht... opdat Hij hun de handen zou opleggen
  - Mk.5:23 dochter van Jaďrus... leg haar de handen op... dat zij in leven blijft
  - Mk.10:16 kinderen... hun de handen opleggende, zegende Hij ze
  - Mk.16:16 gelovigen... op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen
  - Lk.4:40v Toen de zon onderging, brachten allen die zieken hadden, lijdende aan allerlei kwalen,
    ze tot Hem. Hij legde IEDER van hen afzonderlijk de handen op en genas hen. 
    Van velen voeren ook boze geesten uit, roepende en zeggende: Gij zijt de Zoon van God. En Hij
    bestrafte hen en liet hun niet toe te spreken, omdat zij wisten, dat Hij de Christus was.
  - Hand.6:6 de apostelen... na gebeden te hebben, legden zij hun (de dienaren) de handen op
  - Hand.8:17 apostelen... legden hun (Samaritanen) de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest
  - Hand.13:2-3 apostelen... zij vastten en baden en legden hun (de uitgezondenen) de handen op
  - Hd.19:6 Paulus legde hun de handen op, de Heilige Geest kwam op hen en zij spraken in tongen
  - Hd.19:11 God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus
  - Hd.28:8 Paulus legde hem de handen op en genas hem (en anderen die kwamen)
  - 1Tim.4:14 aan Timotheus is een gave geschonken door een profetenwoord en onder oplegging
               van de handen van de oudsten
  - 2Tim.1:6 aan Timotheus... wakker de gave in je aan, die door mijn handoplegging in je is
  - Hebr.6:2 er is zelfs een leer van handoplegging 

Handoplegging werd dus gebruikt voor:
 - genezing
 - doop in de Heilige Geest
 - meedelen van geestelijke gaven
 - uitzending van werkers
 - aanstelling oudsten en dienaren


Oude Testament
Het opleggen van handen was niet iets dat pas kwam met de Gemeente.
 - In   Numeri 8:10 moest het volk Israël de handen opleggen bij de Levieten om hen af te zonderen voor een speciale taak.
 - De priesters moesten hun handen op de kop van het offerdier leggen, zodat hun zonden overgedragen werden op het dier (Lv.1:4; 15:21; Nm.8:12).
 - En door handenoplegging werd de zegen doorgegeven (Gen.48:14-15).
 - Mozes legde Jozua de handen op (Num.27:18-20) en daarom luisterde het volk nu naar hem
   (Dt.34:9) want hij was vol van de Geest en hij was door de handoplegging aangesteld als leider.Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua


Counter