Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
  Boek    Ouweneel

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Besnijdenis christenen
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Homoseksualiteit
- Jehovah's Getuigen
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten
ZevendeDagAdventist

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   
Goedbericht.nl - Hetbestenieuws.nl - Inperspectief.com
Alverzoening rukt op
1. Laatste nieuws | 2. Bijbelteksten | 3. Forumdiscussie | 4. Uitdaging

Wat zegt de Bijbel over bekering en geloof ?

EVANGELISATIE?
De activiteit van alverzoeners bestaat vooral uit het 'beŰvangeliseren' van andersdenkende christenen. En als je hun websites leest blijkt hun bejegening van de tegenstanders bepaald geen blijde boodschap te zijn. Evangelisatie naar ongelovigen vinden zij ook wel belangrijk, maar hun alverzoeningsleer is daarbij geen stimulans. Het komt immers uiteindelijk wel goed. Hun evangelisatie heeft iets van "fijn als ze zich bekeren, dat is immers leven naar Gods bedoeling, en daar word je beter van, maar het is geen ramp als men zich niet wil bekeren". Dit denken is dus de grote ramp die de alverzoeners overkomt. Hun reactie is ontkenning. Maar waar is de kracht van de evangelist die zegt: "Bekeer u, maar als u het niet doet, komt het uiteindelijk ook wel goed".
Echter, iets dergelijks leert de bijbel niet; die dwaling is gebaseerd op de onjuiste uitleg van slechts ÚÚn vers in de Bijbel, dat God zal zijn alles en in allen. Maar wat zegt de Bijbel over de noodzaak van geloof dat behoudt en over verderf dat niet eindigt? 

Alverzoeners kennen de teksten over de noodzakelijkheid van het tot geloof komen natuurlijk wel, maar je hoort ze er nooit over. Ze niet lezen wat er staat:

GELOOF
Joh.3:16 eeuwig leven is voor ieder die gelˇˇft.
Joh.1:12 allen die Hem aangenomen hebben...
Joh.5:24 wie gelˇˇft heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel.
Hand.3:19 heb berouw en bekeert u, opdat uw zonden uitgewist worden.
Hand.10:43 ieder die gelˇˇft ontvangt vergeving van zonden.
Hand.16:31 gelˇˇf in de Heer Jezus en u zult behouden worden.
Hand.17:30v dat allen, overal, zich mˇeten bekeren, want anders komt het oordeel.
Hand.26:20 zij moeten zich met berouw bekeren
Rom3:28 gerechtvaardigd door gelˇˇf
Rom.4: 5 gerechtvaardigd door gelˇˇf
Rom.5:1 gerechtvaardigd op grond van gelˇˇf
Rom.5:2 toegang tot de genade door het gelˇˇf
Rom.10:13 ieder die de naam van de Heer aanroept zal behouden worden
Ef.2:8,9 uit genade behouden door gelˇˇf
2Thess.2:10 ze hebben niet aanvaard de liefde voor de waarheid die hen had kunnen redden
1Tim.4:16 gered worden, zij die luisteren
2Tim.4:6-8 heerlijkheid, want hij heeft het gelˇˇf behouden
Titus3:5-6 behouden door wedergeboorte
Hebr.5:9 Jezus is voor allen die Hem gehˇˇrzamen een oorzaak van eeuwig heil geworden
Hb.9:28 behoudenis is voor hen die Hem verwachten

Ook deze teksten over eeuwig verloren gaan kennen zij wel, maar je hoort hen ze alleen maar relativeren, ze zouden slechts tijdelijk zijn:
 

VERDERF
Matt.3:12    onuitblusbaar vuur
Matt.8:12; 25:30 de buitenste duisternis
Mark.9:47   hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust
Joh.3:18      zij die niet geloven zijn reeds veroordeeld
Joh.3:36      de toorn van God blijft op hem
Rom.6:1      mensen zijn dood in zonde (of levend in Christus)
Rom.6:23    het loon van de zonde is de dood
1Kor.1:18    het kruis is dwaasheid voor hen die verloren gaan
2Kor.2:15    een reuk ten dode voor hen die verloren gaan
Fil.3:9         hun einde is het verderf
1Thess.1:9  zij zullen boeten met een eeuwig verderf
Hebr.10:27  het vuur zal de tegenstanders verslinden
Hebr.10:31  vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God
1Joh.5:12    wie de Zoon niet heeft heeft het leven niet
Jud.1:13      de donkerste duisternis voor eeuwig weggelegd
Openb.21:8 de ongelovigen, hun deel is in de poel van vuur, de tweede dood

Hoe duidelijk moet de Bijbel zeggen dat dit hun einde is?


Meer alverzoening: 1. Laatste nieuws | 2. Bijbelteksten | 3. Forumdiscussie | 4. Uitdaging

Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua