Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
   Aanklager Geelhoed
   De spelbreker
   Meer geest
   Geen genezingen
   Jan Zijlstra
   Homoseksualiteit
   Vergadering.nu
   Hegger
   Derek Prince
   Aanklager R vd Ven
   Aanklager M.Visser
   Boekrecensie
   Lezingen
   Verdeeldheid
   Broederbeweging

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Geelhoed | Geen genezingen | Homoseksualiteit | Van der Ven | Nijburg | Hegger | Verdeeldheid | Vergadering
Geelhoed's missie (vervolg) [ terug ]

Homoseksualiteit

21 november 2006
Nieuwsbrief van Geelhoed over
Ouweneel's boek "Seks in de kerk".
(Klik hier voor de nieuwsbrief)

Zonder nuancering is alles te veroordelen

Recensie van J.G. Fijnvandraat

Kanttekeningen door Harry Sleijster

Ook JGF heeft zich weer in de strijd gemengd. Nu via een Duitse recensie op www.soundwords.de

Onjuiste voorstelling

Jaap G. Fijnvandraat beweert dat Ouweneel bij het onderscheid dat hij maakt tussen een trouwe en een losse verbinding in een homohuwelijk, goedkeuring geeft aan een trouwe verbinding. Maar dat is niet het geval. Ouweneel geeft aan geen van beide verbindingen goedkeuring!
Hij geeft aan dat er een verschil in gezindheid is. En hij verwoordt in zijn boek heel duidelijk dat beide vormen tegen de scheppingsorde ingaan.

Tussenoplossingen
Vervolgens moeten we de vergelijking maken met andere bijbelse voorbeelden. Bijvoorbeeld de man die zich meerdere vrouwen heeft genomen (1Tim.3:2,12). Ook dat is tegen Gods scheppingsorde, maar in zo'n geval wordt er een voorziening getroffen. Deze man mag daarom niet de 'openbare' functie van oudste of diaken in de gemeente bekleden, maar hij wordt wel geaccepteerd en aan het avondmaal toegelaten.

Welke zonden gedogen?
JGF oordeelt eenvoudig dat hoewel het onderscheid tussen 'los' en 'vast' er wel is, dat dit niet mag meewegen, en verder dat het gedogen van reeds langer bestaande situaties c.q. homorelaties niet mag, hoewel hij ongetwijfeld weet dat hertrouwen in het algemeen wél wordt gedoogd, ook als de echtscheiding naar de letter van de Schrift niet toegestaan is. Maar helaas benoemt hij dit in zijn recensie niet, terwijl het punt waar het om gaat nu juist is hoe we moeten omgaan met gegroeide relaties in een gebroken schepping. Zo zijn er met gemak nog meer zonden te bedenken die we heel bewust wel gedogen. Waarom het ene wel gedogen en het andere niet?

Sex met dieren
De zeer uitvoerige vergelijking die JGF vervolgens maakt met trouwe of ontrouwe sex met dieren is zonder meer banaal en onredelijk te noemen en raakt niet aan het reële onderscheid tussen trouwe en losse homorelaties. Helaas trekt hij de discussie hiermee in een onrealistische sfeer.
Meer standpunten van J.G. Fijnvandraat:
De vrouw in de gemeente...
Geneest de zieken!...
Handoplegging...

Kanttekeningen door Harry Sleijster

Inleiding

Mensen zijn geschokt en in de war gebracht door deze nieuwsbrief van Ary Geelhoed. Want velen kijken helaas niet door zijn eenzijdige populistische verhaal heen. Vele halve waarheden en misleidende opmerkingen staan in deze nieuwsbrief.
Ouweneel is echter erg duidelijk. Hij schrijft: "Ik houd er in tegenstelling tot allerlei 'schuivende' evangelische en reformatorische leiders aan vast dat homoseksuele praktijken in kerk of gemeente nimmer getolereerd kunnen worden " (Seks in de Kerk, p. 236) 

Hoe laat je iemand iets zeggen wat hij niet zegt?
Geelhoed is er een meester in. In zijn 12e nieuwsbrief vinden we opnieuw een staaltje van zijn manier van redeneren: hij laat Ouweneel nauwelijks aan het woord en geeft alleen zijn eigen mening. En dat is een verhaal vol veroordelende en verdachtmakende opmerkingen. Tussendoor laat hij zijn minachting blijken, bijvoorbeeld als hij meent Ouweneel's motieven te kennen: "Ouweneel zwijgt, slim als hij is, wijselijk in zijn boek over dit hoofdstuk".

Dat betreft dan Leviticus 20, terwijl Ouweneel helemaal niet zwijgt over Lev.20. Het is duidelijk dat Geelhoed het boek niet goed gelezen heeft. Hij spreekt hier niet de waarheid. In hoofdstuk 7 gaat Ouweneel er namelijk uitgebreid op in. En tussen haakjes: Juist Leviticus 20 toont wel aan dat je de oudtestamentische Joodse wetten niet rechtstreeks kunt overhevelen naar de Nieuwtestamentische gemeente.

[N.B.: In Geelhoed's Nieuwsbried Nr.13 geeft hij toe dat hij het fout had met zijn verhaal dat Ouweneel in zijn boek Lev.20 niet noemt. Blijft wel staan dat hij het boek niet goed gelezen heeft. Dat hij een slecht lezer is bewijst hij direct weer opnieuw door er direct weer enkele onware opmerkingen bij te maken.]

Praktiseren
Nergens in de aangehaalde citaten lezen we dat de gemeente akkoord moet gaan met praktiserende homoseksuelen, wat Geelhoed natuurlijk ook niet gelezen heeft, maar wat hij helaas wel concludeert.  Integendeel: we lezen het citaat van Ouweneel: "ik houd er in tegenstelling tot allerlei 'schuivende' evangelische en reformatorische leiders aan vast dat homoseksuele praktijken in kerk of gemeente nimmer getolereerd kunnen worden " (Seks in de Kerk, p. 236).

Maar Ouweneel brengt hierbij wel onderscheidingen aan, zoals huwelijken met ongelovigen, huwelijken met gescheidenen, samenwonen zonder openbare trouwbelofte. Geelhoed laat zich daar maar liever niet over uit. Hij wil blijkbaar slechts veroordelen zonder rekening te houden met nuances.
Ouweneel zegt letterlijk dat hij homohuwelijken voor onbijbels houdt. Hij vindt echter wel dat er in bepaalde situaties geen volledige uitsluiting kan plaatsvinden, maar dat er dan in de gemeente wel beperkingen zullen zijn, o.a. leidinggeven. Maar de mensen zelf moeten wel aanvaard worden. Vergelijk deze situatie met de mannen met meerdere vrouwen in 1Tim.3:2,12, die alleen de beperking kregen opgelegd dat zij geen oudste/dienaar/diaken mochten zijn. Verder  werden zij kennelijk gewoon in de gemeente geaccepteerd.

Oordelen zonder nuances
Wat Geelhoed echter doet is weer opnieuw de makkelijkste weg kiezen, en dat is: het volledig en zonder nuances veroordelen. Als hij zo consequent wil zijn, zal hij dit principe wellicht ook van toepassing willen laten zijn op andere zonden, zoals roken, drinken, juk met ongelovigen, twisten, jaloersheid, partijzucht, tweedracht, nijd, lasteren, hebzucht, liegen, enz. Mensen die regelmatig in een van deze dingen vallen zouden volgens Geelhoed's opvattingen onverbiddelijk uit de gemeente gestoten moeten worden. Dan mag je toch gaan denken: heeft Geelhoed dan nog recht van spreken?
Onbegrip
Iedereen weet dat er verschil is tussen homoseksuelen. Op pag. 232 tracht Ouweneel te nuanceren. Er zijn homoseksuele relaties van wellust en losbandigheid. Maar ook homoseksuele liefdesrelaties, waarin genegenheid, liefde en trouw. Maar Geelhoed wenst daar geen rekening mee te houden. Hij begrijpt zelfs niet eens wat Ouweneel bedoelt met 'duurzame homoseksuele liefdesrelatie'. Want Geelhoed bestrijdt dat vervolgens met het geven van alle teksten tegen wellust en losbandigheid.
Geelhoed wil geen onderscheid maken tussen losse homoseksuele kontakten waarbij geen liefde in het spel is en homoseksuele kontakten binnen een monogame en duurzame relatie waar sprake is van liefde en trouw. Hij kan slechts keiharde veroordelingen uitspreken, omdat hij meent dat de Bijbel dat ook slechts doet.

De citaten
De citaten die Geelhoed van Ouweneel geeft, spreken echter duidelijk van: 'onbijbels', 'beperkingen', 'geen leidinggevende taken', 'afkeuren'. Maar we moeten de betrokkenen wel blijven aanvaarden. 

"Voor hen die huwelijken aangaan die wij voor onbijbels houden, maar waartegen zijzelf geen bezwaar hebben - huwelijken .. tussen seksegenoten (dat is het homohuwelijk) - moet wel plaats in de gemeenten zijn - al zullen zij met beperkingen in het gemeenteleven genoegen moeten nemen (Seks in de Kerk, 245) 

"Zo kun je je wel voorstellen dat homoseksuelen met duurzame relaties onder de parasol van de gemeenschap mogen blijven, al kunnen zij bijvoorbeeld geen leidende taken uitoefenen" (p. 244) 

"Ik pleit voor een tussenweg: er zijn handelwijzen die wij afkeuren, terwijl wij toch de betrokkenen blijven aanvaarden" (p. 245)

"Ik houd er in tegenstelling tot allerlei 'schuivende' evangelische en reformatorische leiders aan vast dat homoseksuele praktijken in kerk of gemeente nimmer getolereerd kunnen worden " (p. 236).

"we zouden er beter aan doen te erkennen dat … zelfs het probleem van homoseksuele liefdesrelaties in de Bijbel niet voorkomt" (p.232)

Conclusie
Geelhoed zorgt met zijn populistische schrijfstijl, gecombineerd met het niet goed lezen van dit boek, voor een eenzijdig en misleidend verhaal. Hoofdstuk 7 van het boek, met een gedeelte over Leviticus 20, heeft hij niet gelezen. Onderscheid in homoseksualiteit wil hij klaarblijkelijk niet eens onder ogen zien. Dat betekent dat hij er zowel medisch als menselijk niet zoveel van afweet. Wie wil weten waar het werkelijk om gaat zal zelf het boek moeten lezen. Lees de recensies...


23 augustus 2007 - Nederlands Dagblad
Prof. dr. J. Hoek: Overspel zondiger dan homorelatie
DOORN - Een getrouwde man die overspel pleegt, doet een grotere zonde dan een man die in een homoseksuele relatie van liefde en trouw samenwoont met een vriend. Dat zei prof.dr. J. Hoek gisteren in Doorn tijdens een studieweek van de Bond voor (aankomende) theologiestudenten......


“Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede" (2 Petrus 3:17)

Terug naar Geelhoed's missie (Home)... | Geen genezingen... | Lees de recensies...


Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour

Klik om het boek online te bestellen
Controleer... of deze dingen zo zijn:

Seks in de Kerk is een boek vol praktische theologie, vooral bedoeld voor gemeenteleiders en hulpverleners, ouders en andere opvoeders. Iedereen die een beetje ervaring met het pastoraat heeft, weet van het ontstellend aantal gevallen van seksuele verslaving en andere seksuele noden dat onder christenen voorkomt... 

Willem Ouweneel: ‘Wat mij betreft, is wat de bijbel over seksualiteit zegt, het einde van alle tegenspraak, hoe anders onze gevoelens ook mogen zijn. God heeft Zich echt niet vergist toen Hij het monogame, onontbindbare huwelijk instelde. Want Gods normen zijn ‘wetten ten leven’. Mensen worden er niet gelukkiger op als ze die normen overtreden.
Het is overigens niet mijn bedoeling te suggereren dat seksuele zonden erger zijn dan andere zonden.’
-> Klik hier en lees de recensies over het boek...


Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua