Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
  Boek    Ouweneel

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Besnijdenis christenen
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Homoseksualiteit
- Jehovah's Getuigen
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten
ZevendeDagAdventist

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

  119Ministries - wat is het, en waar wil het heen?

Moeten gelovigen uit de volken besneden worden?

Ja, niet vóór, maar ná hun bekering

119Ministries:  - niet gedwongen besnijden
                         - wel vrijwillig besnijden, maar het moet wel
                         - dit is hun 'terug naar de Torah'


door Harry Sleijster
18 februari 2016

Een Facebook-discussie over de wet... en geboden onderhouden... én besnijdenis...

Met onschuldig uitziende kreten en discussies proberen ze gelovigen erin te lokken. Gehoorzamen, Gods geboden doen, het klinkt goed, maar de besnijdenis is hun grote doel.

Het gaat deze groep er overduidelijk om gelovigen uit de volken te bereiken en te verleiden de wet van Mozes te onderhouden en zich te laten besnijden. Want dat moet absoluut. Het evangelie is minder belangrijk of is geheel uit beeld verdwenen.

Paulus zegt ervan in 1Timotheüs 1:8,9 Wij daarentegen weten dat de wet goed is als hij op de juiste wijze gebruikt wordt. We weten ook dat de wet er niet is voor de rechtvaardige, maar voor wie zich aan wet of gezag niet stoort, voor goddelozen en zondaars, die alles wat heilig is verachten en ontwijden, die hun eigen vader of moeder doden, voor moordenaars...


Wat leert 119Ministries?

Een alles onthullende 3 uur durende video over
de Galatenbrief:

https://www.youtube.com/watch?v=CfZVO91pMRY

Mijn onderstaande aantekeningen beginnen bij 27:00 en gaan vrnl. tot ca. 53:00.

Ik heb hem geheel bekeken en de leer van 119Ministries in 4 punten en nog een aantal aantekeningen samengevat:

1. Welke geboden?

Natuurlijk is een goed gebruik van de wet niet verkeerd. Maar in deze leer wordt voortdurend, in elke studie, alles teruggevoerd naar de wet van Mozes, alsof dat het hoogste is, en niet de manier die Jezus ons voorhield, zoals in de bergrede of bijv. in Joh.15 en 16, of zoals bijv. Paulus ons in zijn brieven leert. Nee, volledig terug naar alle wetten van Mozes, want die zijn goed.

2. Joden of heidenen?

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen Joden en heidenen zoals Hand.15,16 en 21 dit doen. Dit onderscheid zou slechts tijdelijk zijn, slechts tot heidenen tot geloof komen (zie punt 4).

3. Wet of Geest?

De wet doen om behouden te worden is onjuist, daarvoor is het geloof gekomen. Maar de wet houden als een norm om gerechtigheid te doen, na geloofd te hebben, zou juist wel moeten. Dat we daarvoor nieuwe normen hebben (zie punt 1), waarin niet de wet maar de Geest ons leidt, zou een onjuiste tegenstelling zijn. Men beweert: We hebben wet EN Geest (en dat tegenover Gal.5).

4. Besnijden of niet besnijden - Timotheüs en Titus

Alle gelovigen, ook uit de heidenen moeten volgens deze valse leer besneden worden. Heel misleidend wordt er een draai gegeven aan Hand.15 (en ook Gal.2:3-5) door te stellen, dat de wet en besnijdenis niet "onmiddellijk" nodig is voor gelovigen uit de volken, maar wel nadat ze geloofd hebben. Petrus zou zeggen dat ze geen juk op hun schouders moeten leggen voordat ze tot geloof komen, maar het moet wel daarna. En ja, de wet en de besnijdenis is een juk, maar dat is het alleen als middel tot redding. Eenmaal gered? Dan moet je, ook als heiden, wel besneden worden.
     Rond deze volkomen onjuiste basis wordt de hele Galatenbrief verder uitgelegd. De goede dingen die tussendoor ook wel gezegd worden, wissen deze basis, die duidelijk een echt valse leer is, niet uit. Precies datgene wat Petrus in Hand.15 zegt, wordt met een slinkse redenering omgekeerd. En dezelfde verdraaiing gebeurt bij Paulus in de Galatenbrief 2:3-5 als hij begint uit te leggen hoe fout het besnijden van Titus als een Griek zou zijn.
     Zeer onjuist wordt Timotheüs door de spreker in de video aangehaald als bewijs voor de besnijdenis van de heidenen, terwijl Timotheüs besneden werd juist omdat hij een jood was. Timotheüs wordt in deze leer dan ook steeds (geheel ten onrechte dus) een heiden genoemd.
     Hoe is het dan wel? Titus zou in Gal.2:3-5 volgens de daar genoemde valse broeders besneden moeten worden voor zijn redding. En daarom was Paulus ertegen. Maar Titus zou later, zo beweert men, niet gedwongen, maar wel vrijwillig besneden moeten worden. Titus zou er in Gal.2 nog niet klaar voor zijn geweest... zo wordt gezegd. Een zeer vreemde en zelfs leugenachtige redenering.
(Lees ook JGF over Waarom besneed Paulus Timotheüs wel en Titus niet?...)

Een reactie op de vraag: waarom geen evangelisatie en wel studies richting andere gelovigen? - Nou, dat is belangrijker. - Je ziet wel aan zo'n reactie hoe er over het evangelie gedacht wordt. Het zeer belangrijke pure evangelie hoor je niet. En nu ik die Galatenbrief-video heb bestudeerd, begrijp ik het ook wel. Deze leer is een gedraai erger dan ik ooit heb kunnen vermoeden.

Nog enkele aantekeningen bij deze Galaten-video:

 - 1. Volgens deze onjuiste besnijdenisleer zijn de 4 dingen of regels die in Hand.15,16 en 21 opgelegd worden, 4 dingen die juist aan de gehele wet van Mozes toegevoegd zouden moeten worden. Vier extra geboden dus, speciaal voor de heidenen.

 - 2. In de hele studie wordt Jezus nauwelijks genoemd. Let maar op, het gaat volledig over wat wij móeten. Nauwelijks of niet(!) gaat het over wat Jezus voor ons gedaan heeft, en wat Hij van ons gemaakt heeft. Nee, wij komen onder de wet, onder de volledige wet.
Als God liefhebben ter sprake komt in de video, is dat zoals volgens Deut.6:4, dus als gebod, gij zult liefhebben… Maar zoals de apostelen het beschreven, uit liefde Jezus volgen, dat wordt niet verteld, en al helemaal niet uitgelegd. Steeds vertelt de spreker: we moeten… we moeten... we moeten God liefhebben… (39:00)

 - 3. Hoe extreem is deze uitleg: Petrus zou met Hand.15:21 goedkeuren wat in vs.5 ten onrechte geëist wordt: heidenen besnijden. Wat de sekte der Farizeeën aan Petrus voorstelde, hen besnijden en gebieden de wet van Mozes te houden, dat zou volgens de video toch wel goed zijn. Terwijl Petrus het in vs.10 "God verzoeken" noemt dat ze dit durfden te vragen van de gelovigen uit de volken.

N.B.: 119Ministries vindt dat je die gelovigen moet misleiden, en als ze eenmaal geloven, dán houdt je hen voor dat ze toch wel besneden moeten worden.


Gemene truc

Alleen al het vreemde idee dat in de video geopperd wordt, dat je besneden zou moeten worden vóórdat je tot bekering komt!! Welke heiden laat zich besnijden vóórdat hij tot geloof komt? Want dat is wat de strenge en valse Farizeeën zouden willen, althans zo is de verdraaide redenering van 119Ministries. In feite is dit een onmogelijk in te denken situatie.
Maar dan volgt de misleiding, dat eerst gezegd wordt, nee als heiden hoef je niet besneden te worden, maar dan kom je tot geloof en dan zeggen ze dus: ja, nu moet je toch wel besneden worden.
Hoe bedenk je zo'n gemene truc?

De (on)bijbelse voorbeelden
De twee voorbeelden die men dan als 'bewijzen' geeft, Timotheüs en Titus, kloppen niet en dat werken we nog even uit.
     Timotheüs
zou geen jood zijn, maar een heiden, beweert men. Echter, de waarheid is dat hij juist besneden moest worden omdat hij een joodse moeder had. Hij was dus jood, maar vanwege een heidense vader wisten de Joden dat hij niet besneden was. Logisch dat het dan alsnog moest gebeuren als hij met Paulus op zendingsreis ging.
     Bij Titus wordt de gemene truc voor de dag gehaald. Hij zou nog onbekeerd zijn geweest toen Paulus hem mee wilde nemen, beweert men. Hoewel het te gek voor woorden is, dat Paulus een onbekeerde zou meenemen op zijn evangelisatiereis, wordt Titus daar bovendien nog steeds mooi voor de gek gehouden: Nee, hij hoeft niet besneden worden. Maar wacht maar tot hij tot geloof komt…
Twee grote fouten worden hier dus gemaakt. Immers, dit is de waarheid: Timotheus was Jood en geen heiden. En Titus was een gelovige heiden die uiteraard niet besneden hoefde te worden.

Hoe is het mogelijk dat deze valse leer geloofd wordt? Hoe kan men de kwestie in Hand.15 en deze twee keer bevestigde boodschap die ook volgt in Hand.16 en 21, zo verdraaien? Het draait van géén ander juk opleggen… naar wél een ander juk opleggen, en wél volledig alle wetten onderhouden, plús besnijdenis.

Hier komt nog bij dat er geen enkel geval in het Nieuwe Testament bekend is van een heiden die na zijn bekering niet alleen gedoopt maar ook besneden moest worden. Maar ook daarna, onder de kerkvaders, kwam dit niet voor. Een pure dwaling.

119Ministries redeneert: een ware Jood is hij die het in het hart is. Zouden christenen dan echte Joden worden? Ja, zegt 119Ministries, zij worden echte Joden. Wat doet men dus, men gaat van de geestelijke besnijdenis van het hart weer over naar de letterlijke besnijdenis.
Overigens kun je hierbij in Romeinen 2:28,29 ook gewoon stellen, en dat moet ook, dat het hier alleen gaat over de Jood, en zijn hart. Men kan dan natuurlijk niet het sprongetje maken dat de heiden ook Jood is geworden (door geloof), want dat is hij niet. Maar van een daarna letterlijk besneden moeten worden, is ook geen sprake. Nergens in de Schrift trouwens.


Paulus over besnijden

1. Een gelovige heeft reeds de ware besnijdenis ontvangen:
Rom 2:28,29 "Want niet hij is een Jood, die het uiterlijk is, en niet dat is besnijdenis wat uiterlijk, aan het vlees, geschiedt, maar hij is een Jood, die het in het verborgen is, en de ware besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter"

2. Laat in ieder geval een onbesnedene zich niet laten besnijden:
1Kor.7:18 "is iemand als onbesnedene geroepen, hij late zich niet besnijden."

3. Paulus predikte tot gelovigen: géén besnijdenis:
Gal.5:2-11 "Zie, ik, Paulus, zeg u: indien gij u laat besnijden, zal Christus u geen nut doen... als ik nog de besnijdenis predik… dan was de ergernis van het kruis teniet gedaan… lieten die u opstoken zichzelf maar verminken."

4. Paulus gebruikte harde woorden tegen de besnijdenisleraars :
Fil 3:2 "Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis!"

5. Een gelovige uit de volken is al besneden 'niet door mensenhanden':
Kol.2:11 "In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus."


Galaten 3 - totdat
totdat het geloof kwam, totdat Christus kwam

Vier simultane verzen:

1. Gal.3:19 De wet is bij de belofte gevoegd totdat het Zaad (Christus) zou komen

2. Gal. 3:23 De wet heeft ons in bewaring gehouden tot het geloof kwam. NB: 'tot' in de betekenis van totdat. Zo ook in het volgende vers:

3. Gal.3:24 De tekst zegt: De wet is onze schoolmeester geweest, maar volgens de video-spreker zou niet de wet, maar de vloek de tuchtmeester zijn (dit is denkfout 1). Hij wil overal waar hem dat goed uitkomt niet de wet lezen, maar "[de vloek van] de wet". Dit is misschien n.a.v. vers 13, maar tegen vers 17. Als hier deze vloek onze schoolmeester zou zijn, dan verandert deze spreker daarmee de lijn van de 4 keren dat "totdat" gezegd wordt, en tevens beweert hij dat deze vloek, en niet de wet, ons tot Christus geleid zou hebben, wat natuurlijk onzin is. Ook bedoelt hij: náár Christus, in plaats van 'tót' Christus in de betekenis van 'tot op', en dat is denkfout 2. Er moet blijkbaar heel wat in deze tekst aangepast worden om tot het gewenste resultaat te komen.

4. Gal.3:25 Dit vers bevestigt opnieuw de betekenis van 'tot op'. Want nu het geloof gekomen is, vanaf dat moment, zijn we niet meer onder de schoolmeester (de wet). Denkfout 3 is dus dat we desondanks nog steeds wel onder de wet zouden zijn.

Het moment
Het gaat dus 4 keer om een moment, nl. dat het Zaad kwam (:19), het geloof kwam (:23), dat Christus kwam (:24), het geloof is gekomen (:25) - dus dát is het moment waarop we "Christus aangedaan hebben" en we "in Hem zijn", en daardoor Abrahams nageslacht en erfgenamen zijn volgens de belofte, en niet door een wet die later kwam (:26-29).

Gemiste boodschap
Let ook op dat in tegenstelling tot wat het slot van Gal.3 betoogt, we nauwelijks iets horen over wat Christus voor ons gedaan heeft, en hoe we nu in Hem geborgen zijn, wat we door de belofte ontvangen hebben. Nee, alles in het hele betoog van 1:34:00 tot 1:54:00 brengt ons terug naar de wetten van Mozes. Alles gaat over de wet, de wet, de wet. Daar horen wij volgens deze leer thuis. Hoe zou men die situatie werkelijk kunnen zien als: vrijgekocht uit de verzekerde bewaring van de wet, gerechtvaardigd, de belofte van de Geest ontvangen, zonen van God geworden, in alle rechten getreden als de erfgenamen?

Helaas redeneert men dat de schoolmeester niet de wet kan zijn, omdat we de schoolmeester zogenaamd niet zouden kunnen missen (zie op 1:50:00). De wens is hier dus de vader van de gedachte. Maar ook is het tegen 3:17 waar de wet van de 10 geboden bedoeld wordt. Maar ook zou de wet niet aan het kruis genageld kunnen worden (Kol.2:14). Hoewel het er wel zo staat. Overduidelijk staan zijn vooroordelen deze spreker in de weg om gewoon te lezen wat er staat. Hij wil koste wat het kost onder de wet blijven. Ook al had Abraham geen wet en kwam die er 400 jaar later pas bij, en dat ook nog maar tijdelijk (totdat het Zaad kwam, Christus...).

Zelfs een leven onder de Bergrede wordt niet gepropageerd. Ook niet om de ontelbare leefregels in de brieven van Paulus en andere apostelen te volgen. Het is toch bijna niet te bevatten dat als iemand onbevangen heel hoofdstuk 3 van Galaten zou doorlezen, hij de vele zegeningen in Christus zou missen, en toch zou kiezen voor een leven volgens de wetten van Mozes.

Galaten 4:4-7 - niet meer slaven maar zonen
En dan is er ook nog Gal.4:4-7 waar het verschil tussen slaven en zonen getoond wordt, doordat Christus gekomen om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat ze niet meer slaven, maar kinderen en zonen zouden zijn. Niet automatisch; door geloof.

Meer...
Luister ook eens deze bijbellezingen over Galaten: www.groeieningeloof.nl/Galaten/

Of lees dit recente artikel van Willem J. Ouweneel op CIP:
 Moeten christen-mannen zich laten besnijden!?...

Hebreeën 7:18,19 - terzijdegesteld (:12 - een verandering van wet)
Ook deze tekst is speciaal voor christenen die menen dat ze de wet moeten houden: Hebr.7:18 zegt letterlijk dat het vroegere gebod is terzijdegesteld, geannuleerd, vernietigd, of is afgeschaft (Gr: athetēsis). En het waarom staat er ook bij: "Vanwege zijn zwakheid en nutteloosheid heeft de wet niets tot volmaaktheid gebracht." Zo spreekt de Bijbel er dus over. Iets om niet direct te ontkennen. Beter is om er eens diep over na te denken waaróm de Bijbel dit zegt.
Want de reden is dat we iets beters ontvangen hebben: een Beter Verbond (:22)

Hebreeën 8:7 - niet onberispelijk
...als dat eerste verbond onberispelijk geweest was, zou er voor een tweede geen plaats zijn gezocht... Hebr.8:13: er komt een nieuw verbond, waarmee het eerste voor verouderd verklaard is. Het veroudert en verdwijnt.

2Kor.3:7-13 - tenietgedaan - verdwijnend
Dit gedeelte gaat over de wet (in stenen gegrift :8), die hier een bediening van de dood genoemd wordt (:7) - Want als wat tenietgedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is wat blijft in heerlijkheid.
Paulus heeft zijn evangelie aan de heidenen geschreven, 
niet op stenen tafelen
(!) maar in onze harten(:3). Het gaat om het Nieuwe Verbond,
niet van de letter(!), want 
de letter doodt
(!) (:6), Want dat was 
de bediening van de dood
(!) met letters 
op stenen gegraveerd
(:7). Het was een 
bediening die verdwijnen moest
(!)(:7). Het was een 
bediening van veroordeling
(!)(:9). Het wordt genoemd: dat wat 
verdwijnen moest
(!)(:11)

De wet op stenen tafelen moest verdwijnen, teniet gedaan worden. Chrístus kwam!!


Efraïm:

Veel gelovigen uit de heidenen verklaren zichzelf tot Efraïm. Zij beweren, zonder enig bewijs(!), dat zij behoren tot de 10 stammen die in 722 v.C. verstrooid werden. Zij menen door hun toetreding tot het christendom Jood, of beter gezegd Efraïm, te zijn geworden. 119Ministries zegt daarom ook: Je moet je Hebreeuwse wortels ontdekken.


Vervangingstheologie
De website Shiloach zegt: "Wij verwerpen elke vorm van vervangingstheologie.
De vervangingstheologie is de leer die zegt, dat de Christelijke kerk in de plaats van
het Joodse volk gekomen is als G’ds volk. Daarbij hoort, volgens ons, ook elke leer die de identiteit van het Joodse volk aantast. Daaronder valt ‘de Efraïm-leer’ (die leert dat Christenen eigenlijk Efraïm zijn, dus van Israël afstammen en bij het Joodse volk horen) en de leer die zegt dat het gebod van de Briet Mila - besnijdenis - ook voor alle gelovigen uit de volkeren geldt."
Bron: http://www.shiloach.nl/WAT-GELOVEN-WIJ-.html [website is verwijderd]


Joden geworden?
Bart Repko schrijft in januari 2016 op zijn website:
"Mag ik even? Het feit dat wij, gelovigen-uit-de-heidenen zijn geënt op de edele olijfboom betekent niet dat wij nu dezelfde opdracht, aanspraak, priestertaak, rechten, plichten en lijdensweg van Gods uitverkoren volk toebedeeld krijgen.
Zeker, we krijgen deel aan de rijke, voedzame sappen die via de wortels van deze edele boom tot ons komen. Geweldig! Maar, pas op, wanneer Paulus uitlegt dat we bij het burgerschap van Israël worden ingelijfd, openbaart hij een geheimenis: heidenen – jij en ik, dus – worden mede-erfgenamen, medeleden en medegenoten van de belofte in Jeshua. Er staat dus niet: mede-Joden, mede-Judaïsten of mede-Israëlieten. Nee. Israël blijft haar unieke rol vervullen. ‘Het heil is uit de Joden’ (Johannes 4:22). Deze heilswoorden hebben geen betrekking op ons heidenen."
Bron: http://neverbesilent.org/nl/2016/01/laat-je-niet-afleiden/

2 VIDEO'S van de Wachtersdag van Neverbesilent op 6 februari 2016
Albert de Hoop sprak over: Wie is Jezus...
Bart Repko sprak over: Waar gaat het nu om? Joodse wortels?...


Joden=Juda? Israel=Efraïm?

Nee, dat is voor een periode wel geweest, nl. in de Profeten, na de verstrooiing. Maar "Israel" is vooral een verzamelnaam voor het land, en ook voor alle(!) Joden. Zo is Jezus de Koning van Israel. Het gaat niet alleen om Israel als de 10 stammen. En ook "Joden" is een verzamelnaam om het hele volk Israel aan te duiden.
In Hand.2:5,14,22 gebruikt Petrus 'Joodse mannen' en 'mannen van Israel' door elkaar. De Joden zijn zij die uit alle landen komen, en Israel zijn alle Joden die voor hem staan.
Ook Paulus gebruikt "Joden" voor heel Israel, en door elkaar. Jezus zegt van Nathanael dat hij waarlijk een Israeliet is. Jezus heeft het over de 12(!) stammen van Israel. In Lk.1:68 is Israel het héle volk. In Lk.1:80 heet Juda Israel.
Wil je meer teksten erbij als bewijs? Een goed stuk hierover vind je hier: http://neverbesilent.org/nl/2013/05/ben-jij-een-efraimiet/
Jood en Israëliet als synoniemen gebruikt: Rom3:1,2, 1Kor.9:20, Gal.2:15, Hand.21:39, Rom.11:1, 2Kor.11:22, Fil.3:5, Jh.1:47, Rom.9:1-5.
Efraïm-aanhangers roepen heel hard dat het alleen dit of alleen dat is, maar dat is gewoon niet waar. Men wíl dit, en neemt heel selectief wat teksten, en men stelt het dus maar. Blijft over de vreemde fantasie om alle bekeerde heidenen Efraïm te noemen, omdat men (geheel ten onrechte) vermoedt tot de 10 stammen in de verstrooiing te behoren. Een soort wishful thinking.


Profetieën
Citaat: "Messianen ergeren zich ook wel als profetieën uitgelegd worden t.b.v. het huidige Israel. Zij vinden dat zíj de vervulling van de profetieën zijn. Zij zien zichtzelf als ware Jood en Israeliet. De rest van de profetieën is voor later, toekomstig."
Bron: http://pillaroffire.nl/wat-doet-pillar-of-fire/de-messiaanse-beweging/ 


Joodse wortels
De website www.joodsewortelsvandebijbel.org [verwijderd] zet uiteen waarom de christelijke 2-huizen-theorie over de Joodse stam Efraïm niet juist is. Efraïm is soms een verzamelnaam voor de 10 stammen en wordt sterk onderscheiden van de volken. Zie Ezech.37:18-23. Daar wordt Efraïm ook 'Israelieten' genoemd, dat uit de volken (de niet-Joden) weggehaald wordt. En de twee volken zullen dan in het land één volk worden, namelijk Juda en Efraïm. Nooit worden niet-Joden toegevoegd; zij blijven altijd apart.
De Joodse stam Efraïm is teruggevonden in India en lijkt door de geschiedenis heen nooit gesplitst te zijn. Onderzoek daarnaar is bezig.
De uitvlucht van de Efraïm-theorie is dat christenen geënt zijn op Israël. Maar daar in Rom.11 is geen spoor van Efraïm, en bovendien is het slechts een geestelijke enting waardoor een heiden geen Jood (van welke stam dan ook) wordt.


Alle geboden
De feesten en de sabbat kun je houden op een goede manier. En met je eten rekening houden met de spijswetten is heel goed. Maar bij 119Ministries kom je in een dwangbuis. Alle spijswetten gelden daar exact, met de kleding gaat het ook die kant op, 'tzietziet', de losse draden, voor mannen én vrouwen moet! Baarden ook, en vlechten zal ook wel komen. Op vrijdagavond of zaterdag nog even langs de Supermarkt is er ook niet meer bij. Is absoluut verboden!! Gewoon de volledige Torah onderhouden, zelfs tot letterlijk de besnijdenis toe.


De Gemeente, het lichaam van Christus:

Wie en wat is de Gemeente, het Lichaam van Christus?
Gelovigen uit de heidenen zijn nooit onder de wet gekomen.
Rom.9-11 maakt duidelijk dat we geestelijk geënt zijn op de olijfboom, maar Hand.15 maakt duidelijk dat we letterlijk geen Joden zijn geworden.
Alle dingen uit de wet zijn wel goed voor ons, maar moeten geestelijk bezien worden en per se niet letterlijk opgevolgd.

Voor Joden, uit Juda of uit Efraïm (de 10 stammen), is dat anders. Zij blijven (uiteraard) Joden, die weliswaar ook vrijgekocht zijn en de wetten nu als schaduwen kunnen zien en derhalve daar op een veel geestelijker wijze mee om kunnen gaan. Hier komt de invulling van het christelijke leven in beeld zoals bijv. in de Bergrede door Jezus is geleerd, en ook in de vele lessen zoals de apostelen ze beschreven in hun brieven.

Voor gelovigen uit de heidenen is het dus goed om de Sabbat en de andere Feesten te volgen en spijswetten e.d. in acht te nemen. Alleen zijn het geen strikte geboden meer, omdat het schaduwen zijn van de werkelijkheid die gekomen is. En dat is de Persoon van de Heer Jezus en zijn woorden in de evangeliën. En daar horen ook de geheimenissen van de Gemeente bij zoals Paulus die geopenbaard heeft. Dat betekent dus zeker geen terugkeer naar het letterlijk houden van de Oudtestamentische wetten, maar een leven naar de Nieuwtestamentische geboden.

Een aanvulling

https://www.facebook.com/henk.vermeule.3/posts/526067790934906
De aap komt uit de mouw.
Fred Jacobs draait en draait in deze Facebook-discussie tot Paulus en Petrus precies het omgekeerde zeggen van wat ze gezegd hebben.
Maar waar ze het steeds proberen te verbergen, is het goed dat Fred Jacobs (bestuurslid van 119Ministries) nu heel openlijk toegeeft dat alle gelovige mannen uit de heidenen ook besneden moeten worden. Hij moet wel, nu we hun geniepige methode ontmaskerd hebben. Op deze wijze trekken ze ook veel argeloze christenen naar hun 119Ministries-conferentie in juni 2016 op De Betteld. Ze gebruiken mooie woorden over het houden van Gods geboden, maar het gaat hen om de volledige onderwerping aan de wet van Mozes, inclusief de besnijdenis.

Conferentie
Van 10-13 juni 2016 had deze groep een groots opgezette conferentie in de Betteld. Daarvoor werd reclame gemaakt met het goede thema dat veel christenen vandaag de dag wel aanspreekt, namelijk dat de Feesten des Heren ook voor christenen zijn. Maar dit gebruiken zij om hen in de val te lokken van een zeer wettisch "messiaans" systeem om je volledig onder alle (613) geboden van de boeken van Mozes te brengen. Deze mensen hebben zich laten besnijden en willen dat u dat ook doet.

En als je hem voor het blok zet, raadt hij het iedereen af zich te laten besnijden. Maar let op: "als het om redding gaat". Natuurlijk!! Dus in feite raadt hij het iedereen áán die gelooft in Jezus. Die MOET besneden worden.
En weer volgt als uitleg een lawine van gedraai om aan te tonen wat de Schrift juist zegt NIET te doen. [ zie mijn uitleg hierboven ] En dan krijg je van hem een playlist met 31 video's die dezelfde draaiingen steeds maar herhalen, maar dat wel weer op die zeer subtiele en geniepige manier.

Steeds maar weer die verdraaiing: de Thora volgen in plaats van Jezus volgen. Maar we kregen de Heilige Geest NIET om de Thora te volgen, maar om Jezus te volgen.

De kern van deze valse leer is dat er sprake is van een gedragscode die over de Schrift gaat heersen en de persoon van de Heer Jezus ver naar achteren drukt.

Ik constateer bij 119Ministries een wetticisme dat voornamelijk gaat over allerlei regels, tot de tsjiet-tsjiet toe, zelfs voor onze vrouwen. En ze hebben wel studies over het NT, bijv. de Romeinen- en de Galatenbrief, maar die studies worden slechts gehouden om daar woorden en regels te vinden om de 613 wetten van het OT op de in Jezus gelovende heidenen te leggen. En Jezus zelf, en wie Hij is, en wat Hij voor ons bereid heeft, en ook de verborgenheden die Paulus voor en over de Gemeente onthuld heeft… dat alles komt NIET aan bod.

Eigenlijk hebben ze over alles wat wedergeboren christenen na aan het hart ligt een zeer afwijkende andere mening.
( Meer over de Gemeente, zie bijv. http://vergadering.nu/leermap )


Een Facebook discussie

Bron: https://www.facebook.com/rene.vanleeuwen.98/posts/978738655542008
[Verwijderd waarschijnlijk vanwege te veel tegenspraak - zie mijn onderstaande punten]

De video: https://www.youtube.com/watch?v=WbjmcP_p8bE [idem verwijderd]

Wat op deze video gezegd wordt is wel waar, maar hij houdt geen rekening met wat de Schrift zegt in Hand.15:9,10 waar staat: Laat je geen juk opleggen! wat herhaald wordt in Hand.16:28 en 21:25, NB, dit geldt dus voor de gelovigen uit de volken! Vier dingen die hen bevolen worden, en níet het "juk dat de apostelen en de vaderen niet hebben kunnen dragen (Hd.15:10). Bij 'terug naar de Torah' wordt dit niet vermeld.
Ook houdt de video geen rekening met wat Paulus gezegd heeft in:
     Gal.3:19      de wet is er bij gevoegd TOTDAT het Zaad zou komen
     Gal.3:24-26 de wet is onze tuchtmeester geweest TOT OP Christus
Dit alles wordt vergeten in de video. De grote denkfout in de video is dat er door het kruis niets met de wet veranderd zou zijn.

-----
Welke wet gaat het om? Want natuurlijk is de wet van Christus geen last. Immers, Zijn geboden zijn niet zwaar, zegt 1Joh.5:3. En ook Gal.6:2 zegt ons wat de wet is: Draagt elkanders lasten en zo vervul je de wet van Christus. Dus niet door slechts de wet van Mozes te onderhouden, zoals de video voortdurend suggereert.

Alle woorden voor wet en geboden worden eenvoudig gelijk gesteld met 'Torah', de wet. Zelfs uitdrukkingen als 'gezonde leer', 'onderwijs', de 'waarheid'. Maar het is maar zeer de vraag of Jezus met 'Mijn geboden' de wet van de 10 geboden en alle aan Israel gegeven wetten en regels bedoelde.

In Hand.15, 16 en 21 gaat het om het onderhouden van de wet van Mozes. Over de gelovigen uit de volken wordt gezegd, dat aan hen dit 'juk' niet mag worden opgelegd. En wat doet 119Ministries?? Die legt dat juk juist wel op. Zeer nadrukkelijk. Met al zijn consequenties. Het is in feite het enige onderwerp in al hun video's. N.B., maar dit blijkt met een speciaal doel te zijn.

-----
Vrij van het slavenjuk
De video stelt verder heel duidelijk dat het in 2Petr.3:13 en Openb.21:5 zou gaan over de wet van Mozes. Wat overduidelijk helemaal niet zo is. Die wet is namelijk aan Israel(!!) gegeven. Maar dat wordt nergens(!) in hun Bijbelteksten genoemd.
Helaas wordt in deze video alles wat Paulus verder over de wet gezegd heeft, zoals in Galaten en Romeinen, door hen vergeten. In de video wordt gezegd dat "wij" (wie zijn dat?) alles wat in de wet is, moeten onderhouden. Paulus echter zegt in Gal.5:1 over de wet: Om vrij te zijn heeft Christus u vrijgemaakt, laat u niet opnieuw onder een slavenjuk brengen!!

-----
Totdat...
Wat Paulus zegt, gaat over de wet als middel tot redding, maar ook over de wet van Mozes, de 10 geboden én alle wetten die daarbij horen, wat als we die als leefregel nemen? Daar zijn we op een bepaald punt van vrijgemaakt.
     Gal.3:19      de wet is er bij gevoegd TOTDAT het Zaad zou komen.
     Gal.3:24-26 de wet is onze tuchtmeester geweest TOT OP Christus.
En in Hand.15, 16 en 21 gaat het ook om de onderhouding van de wet van Mozes, maar wordt gezegd dat dit juk te zwaar was voor de vaderen. En dus mag het juk niet aan de gelovigen uit de volken opgelegd worden. Daar is dus het onderscheid tussen Joodse gelovigen en gelovigen uit de volken.
Overigens, als je als gelovigen uit de volken toch de wet wilt onderhouden, doe dan alle(!) geboden. Niet alleen wat jezelf wel uitkomt.

-----
Herhaling
Aangezien ik nogal geïnteresseerd ben, heb ik meer van deze video's bekeken. Het is heel veel herhaling. Steeds worden dezelfde dingen gezegd, over jota en tittel (mee eens, maar wat bedoelt men ermee te zeggen?), en dat de wet goed is (ja, dat klopt, als men de wet maar goed gebruikt, want de wet is niet voor de heiligen, maar voor… zie 1Tim.1:8), en dat Jezus de wet hield (natuurlijk hield Hij als Jood de wet), en ten slotte steeds weer de onwaarheid dat de toehoorder van de video's van "119Ministries" de wet wil veranderen (geen sprake van).
Ongeveer al die argumenten komen steeds weer voorbij, maar ze raken geen doel, want er is het  grote onderscheid van vóór en ná het kruis, en tussen het Joodse volk en de gelovigen uit de volken. Maar ook dit onderscheid wordt helaas niet genoemd of listig weggeredeneerd.

Ook gaat het om de onjuiste gedachte dat je, nadat je Christus hebt aanvaard,  gerechtigheid zou moeten doen, of dat dit is wat je wilt doen, namelijk de wet onderhouden aan de hand van de wetten van Mozes. Maar als je dat doet, ook al doe je dat vrijwillig, dan stel je je daarmee wel onder de wet. Romeinen 7 toont dit heel duidelijk. Maar Romeinen 7 wordt ons haast als ons grote voorbeeld voorgehouden. Het gevolg daarvan is dat men niet toekomst aan de vrijheid van Romeinen 8.

Op http://vergadering.nu/downloads-op-bijbelboek.htm  vind je veel bijbellezingen over de Wet en over de vrijheid in Christus zoals geleerd wordt in Romeinen, Galaten, Hebreeën, etc.
Helaas raken niet-joodse messiaanse gemeenten hier steeds verder vanaf met hun pogingen om zo dicht mogelijk bij het jodendom te komen.
Het probleem met 119Ministries is ook dat slechts een enkeling zijn onjuiste uitleg via internet verspreidt alsof het de hoogste waarheid is, en nog volgers krijgt ook. Hoewel er natuurlijk ook wel veel goeds gezegd wordt - en dat is het gevaarlijke van deze leer - gaf ik al duidelijk aan wat er mis gaat in die presentaties.

De presentatie van deze leer van 119Ministries doet me denken aan de VGN (Vertaling in Gewoon Nederlands), want 119Ministries noemt veel verschillende benamingen en situaties: het heet vervolgens allemaal "Wet". Maar waar gaat het over? Over de wet van de 10 geboden? Of over de vele andere wetten en regels van de Torah? Of zijn er bepaalde regels uitgezonderd, die niet voor ons, gelovigen uit de heidenen, gelden? En zijn "de geboden van Christus" (zoals in  bijv. 1Joh.2:3-6 en 5:3) en de wet van Christus (Gal.6:3) ook hetzelfde als de 10 geboden plus andere wetten en ceremoniën? Of is wedergeboorte en Jezus volgen uit liefde iets totaal anders dat dit streven naar geboden houden?

Waarover gaat het niet?
Hun hele betoog gaat slechts over de wet van Mozes onderhouden. Men verdedigt ook nog dat het volgen van de geboden van Jezus (in 1Joh.5:2,3) hetzelfde is. Het gaat in de video echter niet over wie de Heer Jezus is en wat Hij voor ons gedaan heeft, en ook niet hoe de wereld, maar ook juist de christenen, het nodig hebben om HEM, en HEM ALLEEN, te volgen. Dit is niet wat ze denken bij 119Ministries. Daar denken ze aan hameren op wetten, en geboden houden, en dat zou het grote gebod zijn.


23-3-2018
  - Bart Repko over wachters op de muur die langzaam verdwijnen in het Judaïsme. Die moeite krijgen met Paulus en zijn brieven, zelfs overgaan tot besnijdenis…
Alle aandacht moet gaan naar de Messias! naar Jeshua! Kijk de video:
http://neverbesilent.org/nl/2018/03/identiteitsconflict-van-israel-freaks/  


De illustraties op deze pagina zijn van Willem de Vink
Hij schreef een kort artikel over de wet: Wees volmaakt!...

 


Alverzoening... | Meer Alverzoening... | Forumdiscussie Alverzoening... | Uitdaging...
Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua