Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven
  Laatste Nieuws
  Preken
  Recensie Medema
  Recensie Smouter
  Boek    Ouweneel
  Getuigenissen NL

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   
Van der Ven - 'Dossier T.B. Joshua'
 
Geneesmethoden en wonderlijke middelen

In het interview met Van der Ven schrijft het Nederlands Dagblad op 18-10-2003:

In de manier van werken van Joshua herkent Van der Ven occulte handelingen: met de hand beweging maken over zieke lichaamsdelen, hypnotiseren, in trance brengen van mensen, remote control (het manipuleren van bewegingen: mensen 'vallen in de geest') en sympathiepijn (pijn bij Joshua op een plek waar ook de zieke klachten heeft). ,,Een ding mag duidelijk zijn: op een dergelijke wijze zien we de Here Jezus en zijn apostelen nooit werken. Occulte genezers daarentegen wel.''...

Hij is blij dat Ouweneel de invloed van demonen op een ziekte en van het geloofsgehalte van een zieke op diens genezing nuanceert. ,,Tegelijk verbaas ik mij over zijn inconsequente houding door het steunen van mensen als T.B. Joshua en Jan Zijlstra die 'ziekte door demonen' en 'geen genezing door gebrek aan geloof' verregaand aanhangen. Waarom distantieert hij zich niet van hun onbijbelse leer op dit terrein?''


Van der Ven zegt dus: "Waarom distantieert Ouweneel zich niet..."

Dat Van der Ven deze vraag stelt is toch wel eigenaardig, want een maand eerder verscheen Ouweneel's boek "Geneest de zieken!", waarin hij zich op maar liefst 430 pagina's verantwoordt over deze vraag.
Klik om het boek online te bestellen
Op bladzijde 290 van het boek "Geneest de zieken!" wordt het onderwerp "Occulte geneeswijzen" uitvoerig behandeld. Ouweneel schrijft:


8.4.3 Parallellen
Wie zich met bovenstaande fenomenen bezighoudt en enigermate vertrouwd is met de parapsychologie, zal onwillekeurig aan allerlei parallellen denken. Om enkele van de belangrijkste te noemen:

     - De dynamis doet denken aan psi, mediamieke kracht, mana, de vis vitalis (de 'vitale kracht' die we in de theorieŽn van vitalisten en o.a. homeopaten vinden), en hoe men het verder ook wil noemen.
     - Geloofsgenezing doet denken aan psychokinese, sjamanisme, voodoo, winti, 'witte magie', enzovoort.
     - Genezing op afstand (zonder aanraking) doet denken aan remote control die men bijvoorbeeld ook bij voodoo genezers aantreft.
     - Genezing door de hand (op afstand of door aanraking) doet denken aan magnetisme of mesmerisme (vgl. 2Kn.5:11).
     - Het aanroepen van de naam van Jezus doet denken aan het gebruik van bezweringsformules (vgl. 'bezweren' in Hd.19:13).
     - Het gebruik van olie of doeken (of een staf, speeksel e.a. doet denken aan fetisjisme (amuletten, mascottes e.d.).

Dergelijke parallellen vinden we ook op andere terreinen waar de dynamis in het spel is en die ook bij genezingen een rol kunnen spelen:

     - Het 'woord van kennis' (1Ko.12:8; vgl. 2Kn.6:12) doet denken aan hyperaesthesie: clairvoyance (helderziendheid), telepathie (gedachtelezen), ESP (= extra sensory perception, buitenzintuiglijke waarneming). Genezingsbedienaars spreken soms van mentale 'beelden' die zij ontvangen, sterke 'impressies', 'pijnen' die men in bepaalde lichaamsdelen voelt, waarvan men weet dat het geen 'eigen' pijn is, maar een aanwijzing voor een ziek lichaamsdeel van de zieke voor wie men bidt (heldervoelendheid).
     - Profetie doet denken aan prognosie of proscopie ('voorschouw', een andere vorm van ESP).
     - De onderscheiding van geesten doet denken aan weer een andere vorm van ESP, o.a. die welke werkzaam is in het spiritisme.
     - Geestvervoering (of zinsverrukking) doet denken aan mediamieke trance.
     - Opneming in de hemel (in het lichaam of zonder het lichaam) 2Ko.12:2 4) doet denken aan astrale projectie.

Over deze parallellen is de Bijbel mijns inziens heel duidelijk:
 [...enz. enz.]


Al deze dingen worden uitvoerig besproken in dit boek.
Lees het boek "Geneest de zieken!" om alle bijbelse gegevens stuk voor stuk nauwkeurig te onderzoeken!


Klik om het boek online te bestellen
 
Controleer... of deze dingen zo zijn:


- Klik hier en luister naar de toespraken van Prof. Dr. W.J. Ouweneel

- Klik hier en lees de recensies over het boek "Geneest de zieken!" van Prof. Dr. W.J. Ouweneel 

Lees de analyse van Willem J. Ouweneel over de Bediening Van Achterdocht...
 


Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua