Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
  Boek    Ouweneel

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Besnijdenis christenen
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Homoseksualiteit
- Jehovah's Getuigen
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten
ZevendeDagAdventist

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   


Jehovah's Getuigen, hoe ontvang je hen?

door Harry Sleijster

Het belangrijkste is ook voor een Jehovah's Getuige de vraag: geloof je in de Heer Jezus, en in wat Hij voor jou gedaan heeft, waardoor je vervolgens eeuwig leven ontvangt. Alleen dit ene punt is belangrijk voor Jehovah's Getuigen: heb je Jezus persoonlijk aangenomen? Geloof je dan ook dat je eeuwig leven hebt? Heb je dat nu al? Nee? Ga dan vanavond als je thuis bent op je knien en neem Jezus aan als je Redder en bedank Hem voor wat Hij voor jou gedaan heeft.

Ga dus altijd even het gesprek aan. Ik begin en eindig met Joh.3:36 en 5:24. Daar zegt Jezus: Wie in Mij gelooft hft eeuwig leven - Heb je dat? Ik heb nog nooit als antwoord "Ja" gehad. Maar Jezus zegt: die HEEFT het, dus nu al, eeuwig leven. Dat is niet het toekomstige eeuwige leven, maar n: namelijk Hemzelf als het eeuwige leven in je. Hij IS het (1Joh.5:20).

En ik vraag hen: Geloof je wat je eigen Bijbel hier zegt? Ook hierop heb ik dus nog nooit "Ja" gehoord. Want volgens hun leer zitten er al 144.000 in de top van het Wachttorengenootschap, en die groep is reeds volgeboekt (volgens hun eigen vreemde leer, want in werkelijkheid zijn dat 144.000 Joden in de Grote verdrukking die nog komt). Het ernstige gevolg hiervan is, dat dit voor hen betekent: Wat Jezus hier zegt, kan niet waar zijn.

Als ze vertrekken vraag ik ze om die avond als ze thuis zijn, die tekst nog eens aandachtig te lezen en aan Jezus zelf (!) te vragen in hun hart en leven binnen te komen. ALS je dat eeuwige leven nu al wilt bezitten, doen !!

En al die andere onderwerpen, dat is leuke gespreksstof - en in discussies zijn ze wel goed - maar dat gaat niet over de kern:

Wie gelooft heeft EEUWIG LEVEN:
Jh3:16 wie in mij gelooft hft eeuwig leven
Jh5:24 Jh6:40,47 ...hft eeuwig leven


Een discussie aangaan over hun geliefde discussies heeft geen zin!
Begin er niet aan.
Dit zijn hun geliefde onderwerpen:
- opstanding of materialisatie
- zijn we een ziel of hebben we een ziel
- hel of vernietiging
- goede werken of genade
- kennis of geloof
- eeuwig leven op aarde of in de hemel

GOD of een god?
Was Jezus God? De Bijbel is er duidelijk over, maar eindeloze discussie is mogelijk.
 - De Bijbel zegt:
Jh1:1 hij ws God
Jh20:28 Thomas: mijn Heer en mijn God
1Jh5:20 Deze is de waarachtige God en eeuwig leven
Fp2:6 God gelijk :8 uiterlijk een mens
Tt2:13 onze grote God en Heiland
Hb1:4,5 hij is geen engel
Hb1:8 uw troon, God, is tot in alle eeuwigheid
Hb1:9 Gij Heer hebt in het begin de aarde gegrondvest (=God in Ps102:25v)

JHWH = JEZUS
ivm zijn titels

Jezus en Jehovah zijn Dezelfde. Beide hebben dezelfde namen:
Hij is...
Dezelfde (God: Js41:4;43:10 -- Jezus: Hb1:12;13:8)
de Eerste en de laatste (God: Js41:4 -- Jezus: Op1:17;2:8;22:13)
Emmanuel (Js7:14 -- Mt1:23)
de Koning (Ps24:8 e.a. -- Lk19:32-38 e.a.)
de Heiland (Ps78:34,35 e.a. -- Lk24:21;Jh4:42 e.a.)
de Herder (Ps23:1 -- Jh10:8-12)
Vrede (Ri6:24 -- Ef2:14)
de Heilige (Js40:25; 43:3,14,15; Js49:7,26 -- Lk1:35; Jh6:69; Hd2:27; 3:14; 13:35; Op3:7)
de Rechtvaardige (Js24:16 -- Mt27:19,24; Hd3:14; 7:52; 22:14; 1Pt3:18; 1Jh2:1; 2Sm23:3)
de Rechter (Ps7:12; 9:5; 75:8; 94:2; Js33:22;  Hb12:23 -- Hd10:42; 2Tim4:8; Jak5:9)
de Ik-ben (Ex3:13,14; Jes43:25 -- Jh8:58)
de Waarachtige (1Jh5:20 Rm3:4 -- 1Jh5:20 Op.3:7(,14) Op19:11)
de Rotssteen (2Sm22:32; Ps18:3; 19:15, 28:1; 31:3,4,47; 78:35; Js27:10; 44:8 -- Mt16:18; Hd4:11;
                      Rm9:33; 1Ko10-4; Ef2:20; 1Pt2:6-8; Nm20:8-11; Js28:16)
Vader (Jh20:17; Rm8:14-16; Jes63:16 -- Jes9:5)
Gerechtigheid (Jr23:6; 33:16 -- 1Ko1:30)
een Lamp (2Sm22:29 -- Op21:23)
een Licht (Ps27:1; Js60:19-20; Mi7:8; 1Jh1:5 -- Js42:6, 49:6; Jh1:4,9, 8:12; Jh9:5, 12:46)

U ziet het: JHWH en Jeshua zijn Dezelfde

(Hd1:8 gij zult MIJN getuigen zijn, dus van Jezus Christus, niet van Jehovah, of... is dat hetzelfde?)

ALLEN
Er is geen klasse van 144.000 Jehovah's Getuigen, dat zijn Joden uit de 12 stammen.

Allen kunnen eeuwig leven ontvangen:
Jh1:12 allen die Hem aangenomen hebben
1Kor12:13 wij allen zijn tot n lichaam gedoopt
Gal3:26 gij zijt allen zonen van God
Gal3:28 gij zijt allen n in Christus
Rom3:23 allen gezondigd + om niet gerechtvaardigd
Hd10:43 een ieder die gelooft, vergeving ontvangt (niet later, nu)

Jehavah's Getuige, lees het getuigenis van God in 1Jh5:10b-13:
Het getuigenis dat God getuigd heeft over zijn Zoon. En dit is het getuigenis: dat God ons eeuwig leven gegeven heeft, en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dit heb ik u geschreven, opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt...!!
Lees ook vs20: Deze is de waarachtige God en eeuwig leven.


Bidden tot Jezus?

Veel mensen, niet alleen Jehovah's Getuigen maar ook Gereformeerden, hebben een zekere 'angst' om tot Jezus te bidden, en komen er zodoende niet toe om hem als hun verlosser, redder, heiland, middelaar te aanvaarden. En dat is ook een van de aanleidingen dat ze denken dat ze behouden moeten worden door te volharden tot het einde.

Natuurlijk moet je volharden, maar als jouw redding afhangt van jouw eigen volharding, dus van jouw eigen werk, dan zul je het niet redden. Dan ga je ten onder in de grote vernietiging die binnenkort gaat komen, of anders in het eindoordeel.

Dus vertrouw op Jezus' werk alleen!! Hij stierf 2000 jaar geleden voor onze zonden. Hij heeft al onze zonden gedragen. Hij heeft alles volbracht. Daarvoor is het nodig dat je hem bedankt. En dat doe je dagelijks. En dat is aanbidding (proskuneo) aan het Lam! Want de reden van mijn redding is niet iets (niets) van mijzelf, maar zijn werk alleen. De vrede en de zekerheid van je redding ontvang je alleen als je hem aanneemt, zoals Johannes 1:12 ook duidelijk zegt: Allen die hem aangenomen hebben heeft hij recht gegeven kinderen van God te worden.

En geloof oefenen (zoals Jehovah's Getuigen dat noemen) betekent hier dat je hem praktisch aanneemt, daadwerkelijk, met je mond hem aanneemt, aanvaardt, accepteert, ontvangt, tot hem komt. Dit niet doen, betekent: geen zekerheid, wat helaas ongeveer alle Jehovah's Getuigen kenmerkt. Neem Jezus aan en je hart wordt volkomen veranderd. Dan pas ontvang je de Heilige Geest blijvend in je, ontvang je eeuwig leven, en word je een nieuwe schepping. En ook dan pas kom je aan Handelingen 1:8 toe: getuige van Jezus zijn: gij zult MIJN getuigen zijn.


Tegenwerpingen

Het aanroepen van de naam van Jezus, zoals dat bv. In 1 Korinthe 1:2 staat, daarvan zeggen Jehovah's Getuigen dat dit gebeurt doordat wij 'door bemiddeling van' Jezus, en 'in zijn naam', ons gebed tot God richten.

Maar dit is absoluut onjuist en niet wat er staat. In het Grieks staat daar geen "door bemiddeling van". Er staat letterlijk: aanroepen de naam van onze Kurios Jezus Christus.

Het is wel begrijpelijk dat, wanneer de leer het vereist dat er iets anders staat, dat er dan woorden ingevoegd moeten worden, waardoor de betekenis geheel verandert. Maar zeg nou zelf, dat kan toch niet?!

En zo 'vertaalt' men het geloven steeds in hun Nieuwe Wereld Vertaling. Men meent dat deze woorden er voor een goed begrip tussen gevoegd moesten worden, maar dat is dus vertalen meer. Jehovah's Getuigen zitten erg vast in een leerpatroon. Duidelijk andere bijbelteksten wringen ze dan tot ook die in het systeem passen, en ze helaas niet meer zeggen wat ze gewoon zeggen.

Hetzelfde gebeurt ook letterlijk in 1Joh.5:20. Daar gaat het over het kennen van de Waarachtige. Daar staat: "wij zijn in de Waarachtige in zijn zoon Jezus Christus die is de waarachtige God en eeuwig leven." Duidelijker kan een tekst niet zijn. Maar moet dat dan omgekeerd worden door er de woorden "door bemiddeling van" tussen te voegen? Zo zetten Jehovah's Getuigen de tekst naar hun hand. En dat is vanwege het bedenksel dat hij een geschapen engel zou moeten zijn, terwijl de Schrift zegt: Geen engel (Hebr.1:5 tot een engel is nooit gezegd: gij zijt mijn zoon. Hij is in Hebr.1 de zoon, de schepper en onderhouder van alle dingen).

Dat is wel apart. Je geeft een Jehovah's Getuige een tekst, en hij beweert het tegenovergestelde van wat daar gezegd wordt. Zo gaat het ook in Openbaring 5:6-14 Jezus is het Lam, en staat daar in het midden van de troon, en elk schepsel en ook de 'oudsten' spreken HEM aan en brengen HEM aanbidding en eer. Overigens sprak Stefanus rechtstreeks tot de Heer Jezus, en ook Paulus, dat wordt zelfs 3x verteld. En Openbaring 5:6-14 en 22:16-20 zeggen het ook: Amen, kom Heer Jezus!

Er wordt wel gezegd dat Jezus ons niet leerde tot hem te bidden. De vraag is echter niet of Jezus ons dat leerde, maar of het in de Schrift voorkomt dat mensen na zijn hemelvaart tot hem bidden, of spreken, of hem aanroepen. En dan zijn er wel verschillende voorbeelden te geven dat dat wel gebeurde. Natuurlijk bidden we tot de Vader, maar hoe wil je de Heer Jezus aannemen zonder Hem aan te spreken? Hier gaat het dus ook mis! Want welke Jehovah's Getuige heeft Hem aangenomen? Mijn gesprekken met hen tonen steeds weer dat ze dat niet gedaan hebben. Precies om deze reden. Helaas.


Technische discussie

Jehovah's Getuigen voeren graag technische discussies. Maar een punt dat ze helaas graag vermijden, is de vraag: ben je verlicht door de Heilige Geest? Paulus vroeg het aan mensen die ook serieuze discipelen waren (Hand.19). Dit is dus een gerechtvaardigde Bijbelse vraag: Heb je de Heilige Geest ontvangen? En zo ja, hoe weet je dat? Wat is er dan gebeurd? We kunnen immers eindeloos over technische zaken discussiren, maar als je niet weet dat je voor eeuwig behouden bent en de Heilige Geest ontvangen hebt, waar ben je dan mee bezig? Denk je dat discussiren een vorm van volharden is, waardoor je straks door de grote vernietiging heen komt? Denk dus eerst na over de belangrijke vragen. De rest komt dan vanzelf als je verlichte ogen des harten ontvangen hebt.

Het evangelie van de Jehovah's Getuigen is leer, leerstellingen die je moet onderschrijven. De hoofdzaken lijken te zijn dat God geen drieeenheid is en dat Jezus een schepsel is. Is dat echt een blijde boodschap? Mijn evangelie is hoe je gered kunt worden, nu, vandaag, door Wie, en dat je je behoudenis gratis kunt ontvangen, uit 100% genade, en dat je alleen maar dank je wel tegen de Verlosser zelf hoeft te zeggen.

Overigens zal het voor de troon niet gaan om de vraag of je "waarheidslievend" was of zo, maar om de vraag: Wat heb je met mijn zoon gedaan? Heb je Hem aangenomen? Heb je Hem alle eer gegeven?


Enkele teksten

Openb. 3:14 - Hij is het begin van de schepping
"In het begin" wil nog niet zeggen: 6000 jaar geleden bij de schepping. Het kan ook duiden op een veel eerder begin, wat zelfs nog wel waarschijnlijker is. Arche (Openb.3:14 - niet: arxei) betekent wel zeker meer dan alleen 'begin'. Ook: eerste, beste, machtige, voornaamste. Hieruit is onmogelijk de conclusie te trekken dat hij het eerst geschapen zou zijn, wanneer dan ook.

In Spr.8:23 wordt "van eeuwigheid af" vertaald, en de betekenis van de hele zin (ook vs.24,25 waar geboren en voortgebracht worden toegevoegd) is dat hij er ws, altijd al. De Hebreeuwse uitdrukking heeft vele betekenissen waarvan 'geboren' hier wellicht de minst correcte is. Zie hierbij ook de KJV en NBV. Maar Het Boek is nog wel het dichtst bij de waarheid: Ik was er al...

Eerstgeborene duidt lang niet altijd op geboorte, maar is vaak, zo ook hier, een aanduiding van een rangorde. Israel was ook in die zin Gods eerstgeborene. Soms werden niet-eerstgeborenen eerstgeborene genoemd. Een titel.
De conclusie dat het een begin aanduidt, klopt dus niet. Hij heeft geen begin gehad. Eerstgeborene heeft hier een heel andere betekenis. Dat bewijzen ten eerste vele andere teksten, zoals in het overzicht hierboven dat Jehovah en Jezus Dezelfde zijn, maar ook als je de uitdrukking "eerstgeborene van alle schepping" in de context van Kol.1 vers 16 en 17 leest: de eerste, de hoogste.

144.000 Jehovah's Getuigen?
En dan is er ook nog een stukje interne valsheid in de leer van de Jehovah's Getuigen: er zouden maar 144.000 Jehovah's getuigen in de hemel komen. Dat zijn de leiders van het genootschap. En dat getal is allang vol. Die 144.000 krijgen wel een zeker plekje in de hemel.
Helaas, hun volgelingen niet. Helaas! En ook dat is weer gebaseerd op een geheel onjuiste uitleg, want het gaat in Openb. 7 en 14 om 144.000 Jden(!), die zelfs nader aangeduid zijn als 12.000 uit elke stam van Israel. Dit gaat ook helemaal niet over het heden (of verleden), maar spreekt profetisch over de tijd van grote verdrukking die aanstaande is. De 144.000 zijn dus zeker geen (uitverkoren groepje) Jehovah's Getuigen, maar Joden.

Jehovah's Getuigen die niet tot de 144.000 behoren, aanvaarden dat zij niet-wedergeboren zijn, en dat dit ook niet nodig is. Zij weten dat zij door de Grote Verdrukking heen moeten om in het paradijs, het 1000-jarig rijk, te komen. Geloof in de Heer Jezus is niet voldoende, zij moeten volharden tot het einde, dus tot ze Harmageddon overleefd hebben. En dn worden hun lichamen vernieuwd, maar blijven van dezelfde menselijke oude natuur als nu. Ook de onrechtvaardige doden worden in zo'n lichaam opgewekt en krijgen onder de duizendjarige regering van Christus een tweede kans om alsnog eeuwig leven te verdienen. Het weinige dat waar is in dit verhaal is dat niet-wedergeboren mensen/christenen/jehovahsgetuigen door de Grote Verdrukking moeten gaan.

Drieeenheid?
Jehovah's Getuigen beginnen ook graag over de drieeenheid. Men stelt al snel dat Jezus een begin heeft. Maar als God een eeuwige Vader is, van wie was Hij dat dan in de eeuwigheid? En als men meent dat Jezus - althans de Zoon, dus vrdat hij als de mens Jezus op aarde kwam - een begin gehad heeft, dan was dat toch in of vr de verre eeuwigheid waarin Vader en Zoon een eenheid waren die altijd in volmaakte gemeenschap waren. Bedenk daarbij ook dat Hij, de Zoon, in Jes.9:5 eeuwige Vader genoemd wordt. (Meer over de eeuwige Zoon...)Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua


Counter