Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
  Boek Ouweneel

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Besnijdenis christenen
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Homoseksualiteit
- Jehovah's Getuigen
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten
ZevendeDagAdventist

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Gay Christian  - wat is hun Bijbeluitleg?   - door Harry Sleijster

Wat is de Bijbeluitleg van de website http://www.gaychristian101.com ?

Homoseksuelen wijzen naar deze website, omdat daar zulke goede bijbelse voorbeelden en argumenten gegeven zouden worden.

Inleiding


Op deze website van GayChristian (GC) worden Bijbelse geschiedenissen opgevoerd, die zouden bewijzen dat het daar om homoseksuele relaties ging. Van andere geschiedenissen of Bijbelteksten - die homorelaties afwijzen - wordt beweerd dat ze juist niet over homoseksualiteit zouden gaan. 
Er wordt op deze "bijbelstudiepagina's" van alles aangenomen en gesuggereerd, maar lang niet altijd wordt aangetoond wat men beweert. Redeneringen - en dat zijn er soms heel veel - moeten de indruk geven bewijzen te zijn. Maar lees maar met mij mee, dat "bewijzen" mislukt telkens weer.


We volgen hier de onderwerpen van het Bijbelstudie-menu:

1. Adam, Eve, Steve?
http://www.gaychristian101.com/adam-and-eve.html

God maakte hen man en vrouw.
Hier wordt een dominee aan het woord gelaten, die volgens GC 'anti-gay' is, en die stelt 1) dat in de wet van Mozes niet gezegd wordt dat homo en lesbi fout zijn, en 2) dat de wet niet alle homorelaties verboden heeft. Twee keer denkt GC hier met iets wat nŪet gezegd of geschreven is, te bewijzen dat iets wťl mag. Men gaat uit van de onjuiste veronderstelling dat zolang iets niet expliciet en bewust verboden is, het wel mag. Ieder zal toch de ongerijmdheid van zulke redeneringen wel inzien?

GC redeneert verder door een onzinnig voorbeeld van een opa en oma op te voeren: de Bijbel noemt hen niet, dus die zouden dan ook verboden zijn. Maar God is niet tegen opa's en oma's, zo redeneert men verder, dus zijn zij niet verboden, dus zijn ook homorelaties niet verboden.
Een volgende redenering is dat het God niet om man en vrouw gaat, maar om relaties, dus als het maar iemand is die bij hem past. Adam had gewoon nog 'iemand'  'als hijzelf' nodig. Het zou er alleen om gaan dat de mens niet allťťn zij, niet om voortplanting. Simpel wordt ook nog gesteld dat God niet bedoeld heeft een ander huwelijksmodel te verbieden. En zo redeneert men van de ene veronderstelling naar de andere verder.

Nadenkende christenen... - dat is de titel waarmee de schrijver zichzelf en zijn medestanders omhoog steekt - nadenkende christenen hebben nůg een idee: er wordt (door anti's) gezegd: 'Waarom, als homohuwelijken goed zijn, noemt de Schrift ze niet?' Het antwoord is: de Bijbel schrijft over de oude culturen waarin alleen Bijbelse huwelijken voorkwamen. Er waren geen opa's en oma's en homoseksuele echtparen, dus lezen we daar niet over en ook niet over... etc. Kinderlijke redenaties, waarop conclusies volgen die uiteraard evident onjuist zijn.

Ieder ziet hopelijk de dwaasheid van dit soort kromme redeneringen. Hoe vermoeiend is het om ze te lezen. Het is immers zo vanzelfsprekend fout en dan moet je het nog weerleggen ook. Maar we gaan verder met de volgende onderwerpen.


2. Sodom - Genesis 19
http://www.gaychristian101.com/Sodom.html

De stelling is hier dat de mannen van Sodom de mannen in Rachab's huis wilden hebben, maar het zou niet gaan over homoseksualiteit.
Ook hier worden enkele anti-homo dominees opgevoerd. Steeds wordt een zin uit een boek geciteerd, waaruit dan een nogal eigenmachtige conclusie wordt getrokken.
Zoals:
1) Het zou gaan om een groepsverkrachting, niet over homoseksuele gemeenschap.
2) Het gaat niet rechtstreeks om homoseksuele relaties, de tekst is niet leidend in de christelijke, seksuele ethiek, zegt de dominee.
3) De verkrachting van mannen door andere mannen is weerzinwekkend, maar de tekst heeft weinig te bieden bij vragen over homoseksuele relaties.
4) Sodomie is onderdrukking en vernedering van de zwakke.
5) Het zou niet gaan om mŠnnen, maar om ťngelen homoseksueel te verkrachten (zie ook bij punt 13 hieronder over Judas:6,7).
6) Het gaat hier niet om een sterk argument.

Vervolgens wordt geheel ten onrechte de conclusie getrokken dat het niet over homoseksualiteit gaat. Maar de enige juiste conclusie zou kunnen zijn, dat de tekst dan misschien niet leidend is als het gaat om relaties tussen homoseksuelen, maar GC gaat dan volkomen ongefundeerd weer een flinke stap verder en stelt van allerlei wat ook niet waar is. En vervolgens lezen we een aantal nůg weer verder gaande conclusies over wat sodomie slechts zou zijn. En zo redeneert men heel opzichtig van de ene vage conclusie naar de andere.


3. Lev 18:22 & 20:13
http://www.gaychristian101.com/Shrine-Prostitutes.html

De stelling die men hier tracht te maken, is dat in het heiligdom prostitutie verboden is. 
Opnieuw worden theologen opgevoerd die zogenaamd iets zouden 'toegeven'. Het zou hier dan gaan om tempelprostituees en niet om homoseksuelen. Dus, redeneert men, de verzen van Leviticus 18 en 20 zouden in het geheel niet op homoseksuelen van toepassing zijn. 
Weer begint en eindigt het met veel redeneren om de tekst van Lev.18:22 en 20:13 maar vooral niet te laten zeggen wat die zegt. In de tempel zou het verboden zijn, maar verder niet. Ook lezen we steeds maar weer die redenering dat het om prostitutie gaat en niet om wat men graag noemt "toegewijde gelovige relaties tussen twee mannen". Men heeft blijkbaar geen flauw benul dat de goedkeuring voor dat laatste nog steeds aangetoond moet worden. 

Uiteraard weten we dat we dat laatste niet lezen bij Lev.18:22 en 20:13. Nergens in de Bijbel trouwens. Wie Lev.18 goed leest, met name de voorgaande verzen, weet dat het geschreven is aan het gewone volk ten behoeve van hun normale gezinsleven. Het onderwerp is niet de Molochdienst, die wordt in 18:21 slechts even genoemd, maar alle wetten en regels in dit gedeelte worden gegeven voor hun huwelijks- en gezinsleven.
 
Het erop volgende vers gaat over seks met dieren. Het wordt in ťťn adem met vers 22 genoemd. Deze wetten horen allemaal bij elkaar. Het is absoluut onmogelijk dat een IsraŽliet dan vers 22 dan daaruit zou lichten, en toch zou goedkeuren, zoals GC dat bijvoorbeeld bij David en Jonathan op onbeschaamde wijze doet met deze tekst.

Op een derde van deze pagina gaat het geredeneer over naar allerlei andere vragen, die allemaal op dezelfde wijze worden goedgepraat, terwijl het feitelijke probleem omzeild wordt.


4. David and Jonathan
http://www.gaychristian101.com/David-and-Jonathan.html

De stelling hier is dat David en Jonathan een 'same sex couple' geweest zouden zijn.
Hoewel uit de Bijbelse geschiedenis daarvan niets blijkt. Het is gewoon een nauwe niet-seksuele vriendschap, zoals heel veel jongens en mannen een trouwe vriendschap tussen mannen kennen. Of zoals de oosterse gewoonte dat mannen elkaar kussen zonder enige seksuele bijgedachte. 

Wie even de moeite neemt om 1 SamuŽl 20 te lezen, zal zien hoe zuiver hun liefde is. Het gesprek tussen David en Jonathan draait volledig om de HEERE, JHWH, ze noemen hun God bij Zijn naam, terwijl zij een verbond sluiten met Hem. 
Overigens blijkt uit Davids leven overduidelijk dat hij meerdere vrouwen heeft liefgehad en veel kinderen gekregen heeft.

Maar er wordt hier door GC van alles in de tekst gelegd. Een frisse kijk en een eerlijk begrip noemt GC dat van zichzelf. 't Is maar dat je het weet hoe zij over hun eigen mening denken.

Dan volgen er nog allerlei romantische fantasieŽn over hun relatie en hun liefde. Door dit zo gloedvol te beschrijven en te beredeneren kun je elke vriendschapsrelatie wel een sensuele inhoud meegeven.
Dit is niets anders dan manipulatie. En dan volgen er weer diverse conclusies, en zelfs geeft men een aantal zogenaamde directe en indirecte bewijzen. Ze zijn stuk voor stuk te onnozel om er op te reageren. Hoe helder kun je zelf bewijzen dat je niets bewijst, maar dat er slechts naar een vooraf bepaald doel toe geredeneerd moest worden?


5. Gay AnalogieŽn
http://www.gaychristian101.com/Analogies.html

Hier komt GC met een vraag. NB: een vraag, men weet het dus nog niet. Moeten christenen toegewijde trouwe homoseksuele partnerschappen accepteren?
Maar wat gaan we vervolgens doen? Er wordt gezegd dat we nu overgaan tot "analoog redeneren" om overeenkomsten te vinden in de Bijbel, zodat homoseksuele relaties - die de Bijbel dus niet noemt - ook geaccepteerd zullen worden.

Tussen haakjes: hier komt ook een valse noot van GC maar voren, want ze verdraait nu de vraag; het wordt nu: "accepteren als bloedgekochte leden van het lichaam van Christus". Maar dat is de vraag helemaal niet. Dat zou natuurlijk best heel goed kunnen. Maar het gaat om de vraag van het accepteren van de homoseksuele relatie en handelingen. 

Dan volgen er 4 zogenaamde analogieŽn. Eerst 2 redenen/stellingen waarvan GC meent dat ze homoseksuele partnerschappen steunen, maar dat werpt direct weer 2 vragen op, want wat zijn dan eigenlijk analoge (vergelijkbare) situaties? En zijn die vier bij elkaar gezochte dat wel? En kun je zo makkelijk voor God beslissen dat Hij jouw uitgezochte voorbeelden gelijk zal beoordelen?
Het systeem van GC klopt dus al niet. Maar goed, daarvan meent GC: "de uitkomst moet logisch volgen". Ja, met hun redeneerkunsten zal dat wel wat worden.

Hier volgen dan de 4 door GC gevonden analogieŽn:

1) De kerk zou haar gedachten over heidenen veranderd hebben, zodat ook heidenen opgenomen werden in het lichaam van Christus. Dus... moeten we ook praktiserende homoseksuelen accepteren. Als bewijs wordt hier eerst de eunuch van Hand.8 tot praktiserend homoseksueel verklaard (zie bij punt 8).
 - Van begin tot eind klopt deze redenering niet. Niet de kerk heeft haar mening veranderd, maar God heeft door geloof(!) heidenen toegevoegd. Ja, ook in Christus gelovende homo's. Maar dat wil nog niet zeggen dat ook alle zonden maar automatisch worden geaccepteerd.
2) Slavernij was eerst verboden en werd later toegestaan. Dus... ook homoseksualiteit moet geaccepteerd worden. Dit zou dus een analogie zijn. Alsof alle zonden en misdaden van de gewezen slaven ook maar geaccepteerd werden door de maatschappij.
3) Vrouwen worden tegenwoordig ook in de dienst toegelaten. Dus... ook (praktiserende) homoseksuelen moeten geaccepteerd worden. Ook hier is niet duidelijk waarin de analogie zit. In Christus is geen man of vrouw, wordt nog gezegd. Ja, dat klopt, maar waar vindt men de homoseksualiteit in deze tekst? Of wil men beweren dat hier gezegd wordt dat buiten Christus wel man en vrouw is, dus geen homoseksualiteit? Nee dus. Maar zo fantaseert men 'analogieŽn' bij elkaar. 
4) Echtscheiden en hertrouwen was verboden. Nu niet meer, dus is homoseksualiteit ook niet meer verboden. Men heeft een stelling, een waarheid, en dan begint het draaien en misleiden, het loopt hier allemaal door elkaar. Echtscheiden en hertrouwen is immers nog steeds fout. Of was echtscheiden altijd wel goed? Net zoals GC homoseksualiteit als altijd wel goed wil voorstellen? Of erkent GC nu ineens dat homoseksualiteit altijd wel verboden was, dus tot de echtscheidingsgolf op gang kwam vanwege het loslaten van Gods Woord? De analogie is ver te zoeken.

En dan verwacht je de conclusies. Na wat spottend geredeneer over zonde volgt slechts een opdracht ŠŠn de kerk: om "hetzelfde-geslacht-partnerschappen" vast te leggen.
Dit hele hoofdstuk is opnieuw een staaltje van redeneerkunst. Men doet zelfs niet meer de moeite te bewijzen wat men aankondigt te zullen gaan bewijzen. 


6. Christians & The Law
http://www.gaychristian101.com/Christians-Under-Law.html

Hier volgt de stelling dat de wet en de geboden niet meer voor de christenen gelden. Zonde bestond vůůr de wet, maar ook ůnder de wet. Dat erkent men dus? 
Maar nu gelden de 613 geboden niet meer. Ze zijn niet te houden, wordt hier gezegd. En wie kent ze? zegt men. Dus wat is de conclusie... we weten niet meer welke geboden nog gehouden moeten worden. En zo redeneert men maar raak. We weten het zogenaamd niet. De redenering is uiteindelijk dat we nog slechts onder 'principes' leven. Meer niet, zo denkt men... En dus... ?


7. The Gay Centurion
http://www.gaychristian101.com/Gay-Centurion.html

Je gelooft het niet, maar de Centurion, de hoofdman van Hand.10:1, was ook een praktiserend homoseksueel.
Want het woord 'pais' zou niet 'knecht' betekenen maar zou erop duiden dat het een homoseksuele man was. 'Pais' betekent echter gewoon 'jongen'. Uit het verhaal blijkt ook dat het een gewone slaaf was. Als je ergens wat achter zoekt, kun je natuurlijk alle jongens wel homofiel verklaren. Onzin dus. Maar als je iets wilt geloven, vind je altijd wel iets om het te geloven.
Daarom volgt hier in dit verhaal, via heel veel redeneren, tenslotte de conclusie: dat hier het positieve bewijs geleverd is.


8. Eunuchs Are Gay
http://www.gaychristian101.com/Same-Sex-Attracted-Eunuchs.html

Een eunuch is een gecastreerde man die als kamerling dient. Via vage en vreemde verhalen weet men aan te tonen dat er ook wel afwijkende eunuchs waren. En het feit dat ze er waren, zou dan bewijzen dat het tevens goedgekeurd(?) werd. Het enige wat dit hoofdstuk echter bewijst is dat er vreemde afwijkingen in de natuur voorkomen.

Halverwege lezen we van kerkvaders die ook over de eunuch schrijven. Gregorius bijvoorbeeld zegt dat ze zich moeten beheersen, wat GC tot de vraag(?) brengt: Zou het kunnen dat same-sex eunuchen openlijk aanbaden in de kerk van Gregorius? Maar natuurlijk, dat zou misschien best gekund hebben. Maar dat betekent nog geen goedkeuring van de homoseksuele praktijk. 

Je kunt je bijna voorstellen dat door dit voortdurende gedraai mensen misleid worden. Het vragen en insinueren houdt niet op. Zo is de kop "Eunuchs Are Gay" evident onwaar, en dus misleidend.
De rest van het hoofdstuk gaat over 'bewijzen' dat er ook homoseksuele eunuchs waren. Maar ook als dat een feit zou zijn, zegt dat natuurlijk niets over een Bijbelse goedkeuring van hun homoseksuele contacten.


9. Romans 1:26-27
http://www.gaychristian101.com/Romans-1.html

Ook in dit hoofdstuk tracht men te bewijzen dat de context hier niet ging over homoseksuele relaties in trouw en liefde. Ook schijnt het belangrijk te zijn over welke tijd Paulus schrijft in Romeinen 1. Blijkbaar moet de aandacht van de absolute afwijzing verschoven worden naar andere zaken, zoals de tijd, of naar het al dan niet trouw zijn, in liefde, of niet. Treffend is dat over de absolute afkeuring van Paulus feitelijk niet meer gesproken wordt. De zaak waar het om gaat wordt terzijde geschoven en men concludeert simpel dat het niet over 'moderne homoseksualiteit' gaat. En zo maakt men zich er van af.


10. 1Cor 6:9,10 - Malakoi
http://www.gaychristian101.com/Malakoi.html

Wat is het grote item in dit hoofdstuk? Niet het feit dat hoereerders, overspelers, wellustelingen, knapenschenders afgekeurd worden - immers, er staat dat zij het koninkrijk van God niet zullen beŽrven - maar dat de context ervan tempelprostitutie zou zijn. Alle vertalingen van 'malakoi' (wellustelingen) komen aan bod - alsof dat de zaak er beter op maakt. Ook wordt een poging gedaan om aan te tonen dat het bij dit woord 'malakoi' niet over homoseksuelen of homoseksualiteit gaat, maar dat het slechts om de betekenis 'verwijfd' zou gaan. Maar even later ontkracht men dit zelf weer door te stellen dat het woord zelden, maar soms toch wel, gebruikt werd voor homoseksuelen. En zo draaien we maar verder en dan durft men ook nog te besluiten met een "eerlijke feitelijke" conclusie, die weer evident onjuist c.q. onwaar is.


11. Arsenokoites
http://www.gaychristian101.com/Define-Arsenokoites.html

Ook het woord 'arsenokoites' (knapenschenders) in 1Kor.6:9,10 zou niet verwijzen naar homoseksuelen. Na het vorige "bewijs" is dit "bewijs" natuurlijk gemakkelijk geleverd. Natuurlijk betekent het woord wel zoveel als schender van knapen of sodomiet, maar de stelling is en blijft dat dit niet met homoseksualiteit te maken heeft. De context bewijst echter het tegenovergestelde, maar dat wordt met veel gedraai stellig ontkend. 

Een kleine Griekse woordstudie van mij: het Griekse woord heeft in zich: tweeslachtig, bed en slapen. Vandaar ook: iemand die met mannen ontucht pleegt. 
Vandaar ook dat GC bij haar citaten steeds moet constateren: 'zonder een definitie'. Dat ligt wel voor de hand, want dat betekent nu juist dat het woord op zich al volkomen duidelijk was, iets wat GC juist wil ontkennen. Vandaar dat GC alle nadruk legt op de verkrachting van mannen, wat dus geen homoseksualiteit zou zijn.

Vervolgens lezen we lange verhalen over mythen en goden, die allemaal nauwelijks iets met het onderwerp te doen hebben en al helemaal niets bewijzen.
De "eerlijke" conclusie aan het eind is ook dit keer weer twijfelachtig: het woord 'nooit' wordt tweemaal ten onrechte gebruikt; en het gaat niet om het idee dat "trouwe toegewijde niet-cultische partnerschappen" wel goedgekeurd zouden zijn - dat zou men juist moet bewijzen.


12. Rom 1:31 en 2 Tim 3:3
http://www.gaychristian101.com/without-natural-affection.html

Ze zijn zonder natuurlijke liefde. Dit zou slaan op homo's, zegt GC, maar dat is natuurlijk onjuist. Daar zijn we het allemaal wel over eens. Immers, dat hele vers, Rom.1:31, gaat over zondaren in het algemeen. En niemand zal op het idee komen dat die hele lijst van boze dingen op homo's slaat. Het is daarom ook zinloos om een heel betoog te houden over de vraag of homo's wel of niet "zonder natuurlijke liefde" zijn. Dit hele hoofdstuk gaat dus langs de zaak heen. Om nog even duidelijk te zijn: nee, deze verzen zeggen niet dat homo's zonder natuurlijke liefde zijn.


13. Judas :6-7
http://www.gaychristian101.com/Jude.html

Veroordeelt Judas homo's? Nee, ook hier gaat het helemaal niet over homo's, maar over 'ander vlees', wat volgens de context heel duidelijk over engelen gaat. Dus de vraag is: wie bedenkt zoiets dan toch? Volgens GC zijn er veel "anti-homoseksuele christenen" (wat een benaming) die dat leren. Maar dat blijkt niet het geval te zijn. GC toont in het vervolg aan dat ook alle anti-dominees het uitleggen als engelen en niet als homoseksuelen. Het zou inderdaad in verband kunnen staan met Sodom, Gen.19.

Maar met dit verhaal is opnieuw niets aangetoond over homoseksuele relaties, ook al zijn ze in liefde en trouw. En helaas wordt dat ook hier weer in de "eerlijke" conclusie gesteld, alsof men dat heeft aangetoond. Nog steeds niet dus.

De vraag die daar dan aan de lezer gesteld wordt: "Nu je de feiten gezien hebt, ben je bereid om je gedachten te veranderen?" - tja, die moeten we dus nog steeds met een volmondig Nee beantwoorden. Men heeft niet aangetoond wat men beweert. Er nog van af gezien dat er helaas ook geen feiten maar wel veel redeneringen gepresenteerd worden.


De kop van de website
Het beroep op "Sola Scriptura" in de kop van de website http://christiangays.com komt wel heel heel vreemd over voor wie dit alles gelezen heeft.
Ook de misplaatste tekst in de kop boven de website schijnt te tonen dat de homoseksuele praktijk volgens de Bijbel wel mag, want... Joh.3:16 IEDER die gelooft gaat niet verloren. (Red.: is inmiddels verdwenen)
Meer van dit soort teksten over genade e.d. worden genoemd, maar blijkbaar beseft men niet dat die teksten natuurlijk niets zeggen over een pro-homo standpunt. Hier worden vrome woorden misbruikt voor zelfrechtvaardiging.

Anti- anti- anti-
Irritant is de voortdurende aanduiding van anti. Anti-dit, anti-dat. De anti-dominees, de anti-ministries, de anti-gay-christenen, etc.
Zo creŽert men wel een sfeertje van vijandschap. De stellingen zijn betrokken, lijkt het.
Alsof het allemaal vijanden van homo-mensen zijn, wat helemaal niet zo is. Die anti-mensen hebben het namelijk over een leer, waar ze het niet mee eens zijn. Over de mensen gaat het niet. Dat kunnen broeders en zusters zijn. Voor de duidelijkheid: ik heb niets op hen tegen, ik houd van ze, maar ik houd niet van alles wat ze doen, ik heb er begrip voor, maar we moeten zonde wel zonde blijven noemen. Deze GC-site toont dat ook duidelijk aan met al haar voorbeelden, alleen... zij meent dat als het in liefde en trouw gebeurt, het geen zonde zou zijn. Maar dat leert de bijbel niet, en daarom doen al die pagina's zo hun best het anders voor te stellen. 

Liefhebben
Veel te snel wordt maar geconcludeerd dat iemand homohaat laat zien als hij vertelt dat het zonde is. Maar iemand de waarheid doorgeven is juist echt liefhebben. Homo's hoeven het er niet mee eens te zijn, maar zouden wel moeten erkennen dat het vanuit liefde gezegd wordt.Aangeboren of gedrag?

Bestaat er een homo-gen?

Dit artikel op https://stichting-promise.nl/pastorale-onderwerpen/bestaat-er-een-homo-gen.htm
bespreekt het onderzoek naar de herkomst van homoseksualiteit. Wat is het eigenlijk en wie is homosseksueel? Wat is het homo-gen? Genetische en biologische studies leveren interessante inzichten, maar geen betrouwbare bewijzen.

Samenvatting
​De druk om homoseksueel gedrag te aanvaarden, neemt dagelijks toe. Een belangrijk onderdeel van dit aanvaardingsproces is de overtuiging dat homoseksualiteit aangeboren zou zijn. Twee belangrijke onderzoeksgebieden moeten deze aanname bevestigen, namelijk: de genetica en het onderzoek naar hersensstructuren. De zoektocht naar een gen dat geassocieerd is met homoseksualiteit, heeft tot nog toe niets opgeleverd wat reproduceerbaar is. Lees verder...
 


Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua


Counter