Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven

5. Joseph Prince
      Aanklagers-2
      Aanklagers-1
      Oogstonderzoek
      Verslagen

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Pastor Joseph Prince - Singapore

De kritiek op Joseph Prince - 2
Joseph Prince niet begrepen  Dit is het vervolg van Kritiek-1...

7. Opwekking en het te ruime aanbod van genade
       
1 december 2007

Genade en afval

Kanttekeningen door Harry Sleijster

We lezen twee opvattingen van het bestuur van Opwekking:
a) “Er is een te ruim aanbod van genade” én b) “De opvatting dat iemand die is gered door Christus en dat onder alle omstandigheden ook blijft, deelt zij kennelijk niet” (zie het artikel in Uitdaging).

a) Genade is beperkt
Met haar standpunt dat er een te ruim aanbod van genade gepredikt wordt, lijkt Opwekking te kiezen voor het vreemde on-Bijbelse idee dat genade beperkt is en er geen overvloed aan genade is.

b) Afval der heiligen
‘Opwekking’ lijkt hiermee te kiezen voor een breuk met de zekerheid van het geloof, en vóór afval der heiligen. Het bewijs is volgens Opwekking: Satan viel ook in zonde.
Bizar bewijs. Ook dat Adam en Eva in zonde vielen wordt als bewijs aangevoerd voor haar visie dat gelovigen weer kunnen afvallen. Alsof Adam en Eva verloren gingen...

De ónzekerheid van het geloof
Opwekking gaf enkele jaren geleden al een boek uit: "Eens gered, altijd gered?" waarin verdedigd wordt, dat er geen zekerheid van het geloof kan zijn. Zelfs de mógelijkheid van een zekerheid eens voor altijd gered te zijn, wordt in dit boek ontkend. Helaas verscheen onlangs een herdruk van dit boek.
Lees Henk Medema's recensie hier...

Welke heilloze weg gaat het bestuur van Opwekking nu op? Zouden ze echt denken dat je behouden wordt door je eigen prestaties? Of met andere woorden: dat je met minder dan 100% genade toe kunt? Wij hopen dat Opwekking spoedig van haar dwalingen terugkomt.

Harry Sleijster

Lees ook: 1-4-2008 'Bodem' over Genade...


Meer:
Ouweneel over 'Opwekking en 666'...
Goedgelovig-hoofdprijs voor Opwekking...
Goedgelovig Prince discussie...
 

Enkele citaten uit een verslag in Uitdaging:
Prince predikt een genadeboodschap die volgens sommigen uitmondt in een welvaartsevangelie. Maar ook zonder die uiterste consequentie is zijn prediking naar de mening van Opwekking uit balans wegens een te ruim aanbod van genade. 

De opvatting dat iemand die is gered door Christus dat onder alle omstandigheden ook blijft, deelt zij kennelijk niet. Het bestuur spreekt in een verklaring van 'doorgeslagen genade' en constateert daarin dat Lucifer, Adam en Eva eens perfect waren geschapen, maar toch konden zondigen en verloren gaan.

...het gedachtegoed van Prince, dat volgens Gankema ook in veel jeugdkerken wordt opgediend. Zonde en belijdenis daarvan blijven daarin onderbelicht, menen bestuur en directie van Opwekking. 

...Kritiek op het besluit is er inmiddels ook al gekomen. Op de website 'vergadering.nu' met nieuws uit de charismatische hoek van de Vergadering van Gelovigen, wordt de werkgroep 'Terug naar de Bijbel' als schuldige voor de breuk aangewezen. Die nam in publicaties afstand van de leer Joseph Prince en zou daarmee diverse media en nu ook Opwekking hebben aangestoken. De werkgroep noemde het in het vooruitzicht stellen van voorspoed, genezing en andere aardse zegeningen een vals Evangelie. Maar volgens 'vergadering.nu', die de tegenwind van de werkgroep 'schandalig' noemt, kunnen gehoorzame gelovigen wel degelijk rekenen op aardse rijkdom. Daarvoor wordt naar Abraham verwezen. In het Nieuwe Testament zou er op dat punt niets zijn veranderd.

Ook dr. Willem Ouweneel, theoloog en voorman van de Vergaderingen, neemt het op voor Prince, al plaatst hij bij sommige van diens uitspraken wel kanttekeningen. Ouweneel bezocht in 2005 een conferentie waar Prince sprak en heeft sindsdien veel preken van hem beluisterd. "Zonder dat ik het in alles met hem eens ben, kan ik zeggen dat ik in tijden niet zo'n boeiende én diep ingeleide prediker heb gehoord! Hij gaat wel eens wat ver. Bijvoorbeeld als hij zegt dat God nooit meer boos wordt. Dat ligt volgens mij genuanceerder: een vader is ook wel eens kwaad op zijn kinderen, zonder dat hij ze meteen verstoot. Maar als het gaat over de toorn Gods over de zonde, dan heeft Prince gelijk", citeert de site Ouweneel.

Zie ook het opinieverhaal van Willem de Vink op pagina 19   [NB: zie het artikel hieronder]


8. Joseph Prince en Gods genade
      
door Willem de Vink
       1 december 2007 - Uitdaging


De redactie van Uitdaging vroeg me om een artikel over Joseph Prince te schrijven. Lijkt me een goed plan: we zullen immers nog veel van hem horen. Deze bijbelleraar uit Singapore legt zo sterk de nadruk op Gods genade en gerechtigheid, dat men overal in de wereld de oren spitst. Zijn boek ‘Destined to reign’ is een bestseller.

Afgelopen oktober was Prince hoofdspreker op de Hillsong conferentie in Londen, waar 5000 kerkleiders uit heel Europa bij elkaar waren. Het viel me daar weer op hoe deze jonge Aziaat schildert met woorden, maar ook uiterst consequent is in zijn benadering van het Evangelie. Dat laatste is verrassend en vernieuwend, maar roept hier en daar ook vragen op.

Zelf werd ik in 2005 door een stel vrienden van Jong en Vrij gevraagd om mee te gaan naar New Creation Church in Singapore. Een paar meiden waren daar zo enthousiast van teruggekeerd dat onze nieuwsgierigheid was gewekt. In het centrum van deze hypermoderne stadstaat bleek een megakerk te bestaan die elke zondag 12.000 bezoekers trekt (inmiddels 16.000).

Tot onze verbazing nam de voorganger, Joseph Prince, na zijn vierde dienst die zondag alle tijd voor ons. We waren nog meer verrast dat hij naar Nederland wilde komen om aan een kleine groep geïnteresseerden onderwijs te geven. Een paar weken later zaten we met 120 man in Dalfsen gedurende een weekend 21 uur naar zijn bijbelonderricht te luisteren.
We vertrokken met een brandend hart en wilden allemaal maar wat graag de kracht van het Evangelie doorvertellen. En wat bleek? Honderden mensen werden erdoor aangesproken. Maar er kwam ook weerstand.
Verdachtmaking
Inmiddels circuleert in ons polderlandje een waarschuwing tegen 'de genadeleer'. Helaas wordt met die etikettenplakkerij het woord 'genade' verdacht gemaakt, terwijl Philip Yancey in zijn boek ‘Genade, wat een wonder’ stelt dat juist dit bijbelwoord niet aan inflatie onderhevig zou moeten zijn.

Hoe krachtig de nadruk op genade kan werken, beschrijft Richard Lovelace in zijn standaardwerk Dynamics of Spiritual Life. Als hij de achtergrond van opwekkingen behandelt, wijst hij erop dat die telkens worden voorafgegaan door een vernieuwde kijk van de kerk op Gods genade.

Prince biedt de kerk van deze eeuw die kijk. Jammer dat dit bij sommigen achterdocht oproept. De angst leeft dat elke nadruk op genade toestemming verschaft om te zondigen. Maar zo werkt de zonde natuurlijk niet: die vraagt geen toestemming. En zo werkt Gods genade evenmin: die zorgt er volgens de Bijbel juist voor dat we over de zonde zullen heersen.

Gezonde vrucht
Verder wordt de boodschap van Prince voorgesteld als vrijblijvend. Blijkbaar hebben de criticasters er geen idee van hoe de kerk in Singapore functioneert. Kerkelijke tucht, in onze kerken vaak een moeizaam punt, functioneert daar zonder meer. Het kerkvolk weet daar alles van. Maar Prince weigert het podium te gebruiken voor problemen die volgens hem binnen de veilige structuren van de kerk thuis horen. In de eredienst klinkt wat hem betreft de rechte prediking van het evangelie.

Ook horen we hier en daar een waarschuwing tegen 'de welvaartsleer'. Weer zo'n etiket. Prince benadrukt in het rijkste land van Azië de woorden van Jezus dat je niet op rijkdom moet vertrouwen, maar dat je eerst Gods koninkrijk moet zoeken om dan de rest er bovendien bij te krijgen. En jazeker, hoewel ze met niets begonnen, hebben ze daar inmiddels veel ontvangen. Maar wel om des te meer weg te kunnen geven, precies zoals Jezus dat bedoelt. New Creation Church kan daarom substantieel bijdragen aan rampgebieden in de regio en ook volop Israël zegenen.

Critici
Het meest merkwaardig in het commentaar dat mij ter ore komt is mischien wel dat de verschillende kerkelijke denominaties en parakerkelijke organisaties het in hun kritiek onderling helemaal niet met elkaar eens zijn. Wat de een van Prince kan beamen als 'gezonde leer', wordt door de ander verworpen als 'ongezond' en vice versa.

Voor de pinksterbeweging is het bijvoorbeeld problematisch dat Prince de nadruk legt op de zekerheid van het geloof. In die kringen wordt daar een vraagteken achter geplaatst, omdat men meent dat je je redding kunt verspillen. Maar in reformatorische kringen geeft men Prince op het punt van de geloofszekerheid juist volkomen gelijk. Voor hen is het echter weer ondenkbaar dat de wet plaats moet maken voor de Geest, dat God zomaar wil genezen en dat iedereen in tongen kan spreken. Maar daarin geven de pinksterbroeders Prince weer gelijk.

Wie de discussie volgt, kan niet aan de indruk ontkomen dat sommige partijen de oude tegenstelling tussen arminianisme en calvinisme opnieuw aan het uitvechten zijn. Dit keer niet met elkaar, maar over de rug van een bijbelleraar uit Singapore, die zelf in geen van beide hokjes past.

Open vizier
Zelf benader ik Prince anders. Ik luister met een open vizier, om de geest waarin hij spreekt te proeven. Ik onderzoek de Bijbel. Kijk ook naar de vrucht. Die zie ik in mezelf en mijn gezin, maar ook in veel mensen om me heen: bekering, bevrijding, genezing en herstel, meer dienstbetoon en vrijgevigheid. Mensen gaan de Bijbel lezen, willen hun bewondering voor de Here God delen met anderen en groeien in ware heiligheid en Godsvrucht.

Wat mijzelf vooral in Prince aanspreekt, is dat hij zijn uitgangspunten consistent kiest in Jezus Christus en de rijkdom van het volbrachte werk aan het kruis (hij lijkt daarin op de twintigste eeuwse theoloog Karl Barth, maar dan wel charismatisch en zonder een spoortje alverzoening).

Een dominee van een traditionele kerk in Rotterdam vertelde me dat hij eigenlijk niemand kent die de Bijbel zo goed en fundamenteel uitdiept als Joseph Prince. Waarbij ik zou willen aanvullen dat ik vooral geraakt ben door het feit dat hij in zijn prediking nadrukkelijk wijst op Jezus en zijn volbrachte werk aan het kruis.

--------
Willem de Vink is prediker, publicist, oprichter van de jongerenbeweging Heavenly Quality en betrokken bij de gemeenteopbouw van Jong en Vrij. Dit voorjaar verscheen zijn dagboek 'Goede Genade!', dat binnen vijf maanden een herdruk beleefde.
--------
Meer van Willem de Vink: www.willemdevink.nl


9. Bert Panhuise:
     `Waar Prince spreekt, gaat het dak eraf`

       Uitdaging – februari 2008
  
LEIDEN De Singaporese voorganger Joseph Prince zal op 2 en 3 mei spreken tijdens de zeventiende jaarlijkse Eurospirit conferentie in Leiden.

door Gertjan de Jong

Joseph Prince is al zeventien jaar Senior Pastor van een snel groeiende kerk in Singapore. De afgelopen tien jaar groeide New Creation Church van 2.000 naar zo'n 16.000 mensen.
"Overal waar Prince op conferenties spreekt, gaat het dak eraf", belooft de organisatie van Eurospirit. "Al tijdens de prediking vindt er een krachtige manifestatie van Gods geest plaats. Ware bekeringen, spontane genezingen, bevrijding van verslavingen en totaal getransformeerde huwelijken.”

Joseph Prince legt in zijn prediking veel nadruk op het begrip genade en de rijkdom die gelovigen hebben in Christus. Zo schrijft hij in een van zijn dagelijkse overdenkingen: "God heeft zelf beloofd dat Hij Zijn zegen zal laten rusten op je voorraadschuren. Merk op dat Hij het heeft over schuren. Dat betekent dat Hij Zijn zegen zal laten rusten op je bankrekeningen, investeringen en op alle andere plaatsen waar jij je geld zet!"

Deze leer van Prince is niet onomstreden. Verschillende christenen wezen in het jongerenblad X[ist] in Christ en het Nederlands Dagblad op de gevaren van de verkondiging van Prince. Zo concludeerde godsdienstdocent Johan ter Beek in X[ist] in Christ dat genade bij Prince geen genade meer is, omdat het bereiken van voorspoed en genezing ten diepste van menselijke prestaties af gaat hangen. Zelf heeft de godsdienstdocent een andere kijk op genezing. "Af en toe geeft God een knipoog: er gebeurt een wonderlijke genezing of er komt opeens voorspoed. Maar in 99 procent van de gevallen volgt een christen de weg van Christus: door het lijden heen naar volmaaktheid."
Rob Hondsmerk maakte eveneens zijn zorgen over Prince' leer kenbaar. in het Nederlands Dagblad zegt hij dat 'de Singaporetheologie' nare gevolgen heeft voor jongeren.
"In de hulpverlening komen we jongeren tegen die hierin vastlopen. Op grote evenementen waar wij nazorg verlenen, zoals Opwekking en praiseavonden, spreken we mensen die worstelen met schuldgevoelens. Ze hebben gehoord dat Jezus gestorven is voor al hun zonden en dat ze niet steeds om vergeving hoeven te vragen."

Ook Bert Panhuise, voorzitter van Eurospirit, heeft nog wel een paar vragen voor Prince. "Ik volg hem zeker niet blindelings", zegt hij, "In een van zijn preken zegt pastor Prince dat hij niet tegen het belijden van zonden is, maar wat bedoelt hij daar precies mee? Ik destilleer uit zijn preek dat je grote zonden wel in het licht moet brengen, anders kan er geen herstel en bevrijding volgen, maar dat je niet voor elke wissewasje om vergeving hoeft te vragen. Ik wil graag weten wat hij precies bedoelt. Binnenkort zie ik hem, dan kan ik het hem persoonlijk vragen.”

Met de overige kritiek kan Panhuise echter niet instemmen. "Tegenwoordig wordt iemand die alleen maar de woorden 'voorspoed' en 'genezing' gebruikt al in het verdachtenbankje gezet", zegt hij. "Met het nieuwe jaar wensen we elkaar allemaal geluk en voorspoed, maar zodra een prediker die woorden gebruikt, is het huis te klein. Je wenst jouw kinderen toch ook het beste toe? Wij zijn ook Gods kinderen, dus heeft Hij het beste met ons voor. Het is ook logisch dat het materieel beter met je gaat wanneer je Christus volgt. Als jij stopt met een leven van drugs, drank en overspel, houd je automatisch meer geld over.”

"Mensen gaan vaak op een paar oneliners af, zonder daadwerkelijk naar de preken van Prince te luisteren", vervolgt Panhuise. "Al dat generaliseren maakt mij ontzettend moe. Laatst schreef iemand over de 'zelfverrijkende welvaartspredikers'. Kun je erger generaliseren? Zo mag je helemaal niet oordelen over mensen die bijbels onderwijs geven over financiën en rentmeesterschap. Ik zie dat als werk van de duivel. De duivel haat het als Gods Koninkrijk uitbreidt. Joyce Meyer van Hilisong is ook omstreden en dat terwijl zij zoveel goed werk doet voor de armen! De duivel wil dat werk kapot maken."


10. Joop Gankema, directeur van 'Opwekking':
     "Evangelischen houden te weinig rekening met het lijden"
       1 oktober 2008 - Alpha-Online.nl / Uitdaging
 
Joop Gankema, directeur van Opwekking, blijft zichzelf verdedigen voor het feit dat hij vorig jaar een fantastische groep jongeren op straat zette, omdat hij het niet eens was met hun opvatting van 100% genade en genezing in de naam van Jezus (zie hieronder).
Gankema haalt in "Uitdaging" de uitgeworpen groep opnieuw aan en zet zich opnieuw tegen hen af met een opmerkelijke maar onjuiste uitspraak: "'Evangelischen houden te weinig rekening met het lijden". Volkomen ten onrechte, want evangelischen houden juist heel veel rekening met het lijden. Maar wel is war dat zij dat vaak doen op een geheel andere wijze dan Gankema dat wenst. Zij houden er namelijk ook rekening mee dat God nu en direct wil en kan genezen van lijden en ziekte. Als 'bewijs' gebruikt Gankema echter het feit dat christenen in bepaalde landen ernstig te lijden hebben onder verdrukkingen. Ja, dat is waar. Dat weten ook de evangelischen. En zij bidden dan ook daarvoor. Maar dit lijden terwille van het Evangelie is wel iets heel anders dan het lijden vanwege een ziekte. Helaas merken veel christenen dit onderscheid niet op en verwarren beide. Helaas doen zij het ene met het andere teniet.

Lees ook de kritiek van Gankema in het ND van 25-4-2007 en de erop volgende reacties...


11 . "Ik was de kop van jut in christelijk Nederland"
          23 mei 2009 - Joop Gankema in het ND

Kanttekeningen bij een ND-artikel
Gankema is zijn gram nog steeds niet kwijt.
Waarom blijft die boosheid tegen zijn jongerenteam en Jong en vrij en Joseph Prince bestaan?
Hij houdt er niet over op.
Het ND plaatste een lang artikel dat bijna geheel gaat over Gankema's leven. En het enige punt dat verder aan de orde komt is zijn visie op Joseph Prince. En helaas, het is moeilijk je aan de indruk te onttrekken dat hij sinds die strijd twee jaar geleden niets heeft vernomen van de vele publicaties die sinds die tijd verschenen zijn en zijn gram heeft bewaard.

Gankema vertelt bijvoorbeeld het verhaal van een vrouw in Korea en de jongemannen waarmee hij sprak. Blijkbaar hebben ze langs elkaar heen gepraat, want in elk geval is wat Gankema ervan maakt verdraaid en onjuist. Wie zijn beschuldigingen leest en ze vergelijkt met wat deze 'jongemannen' in werkelijkheid geloven en uitdragen, kan slechts constateren dat Gankema hen vreemde denkbeelden toedicht. Zou het niet kunnen zijn dat Gankema iets niet goed begrepen heeft? Dat komt niet bij hem op. En waarom gaat hij er vanuit dat zijn intuïtie de geest des onderscheids is? Waarom informeert hij zichzelf niet beter? Werkt intuïtie dan beter? En waarom schermen met Todd Bentley? Daar scoor je misschien mee, maar daar gaat het dus helemaal niet over. Hoe komt het toch dat Gankema zich in de tussentijd niet beter geïnformeerd heeft? Toespraken van Joseph Prince zijn eenvoudig op het internet te zien en te horen. Hij is wekelijks op tv. Er is zelfs een boek in het Nederlands vertaald waarin zijn hele betoog na te lezen is. Maar je moet het wel willen zien.

Had Gankema zich beter geïnformeerd, dan zou hij bijvoorbeeld ook niet zover gekomen zijn om in het thema van opwekking 2009 Gods gerechtigheid tegenóver Zijn genade te zetten. Nu meent Gankema zelfs dat Paulus en Petrus nauwelijks over liefde spraken, maar vooral over gerechtigheid. En hij meent dat God gaat straffen, Hij gaat ons een lesje leren, want Gods gerechtigheid kan niet om ons heen en dus gaat Hij slangen sturen...

Lees het hier:

23 mei 2009 - Nederlands Dagblad - www.nd.nl

....‘IK WAS DE KOP VAN JUT IN CHRISTELIJK NEDERLAND’
Ik ben een gezicht in christelijk Nederland, ik kan niet zomaar alles zeggen. Maar ik vind mijzelf niet invloedrijk. Elke gelovige is verantwoordelijk voor zijn eigen geestelijk leven. Opwekking is niet de hoeder van christelijk Nederland, al kiezen we er soms wel nadrukkelijk voor langs de zijlijn te staan. Ons jongerenwerk op Opwekking werd verzorgd door een groep mensen die weer nauwe banden had met Jong & Vrij een kerk die sterk beïnvloed wordt door de welvaartsboodschap van de Singaporese voorganger Pastor Prince. Daarvan hebben we afscheid genomen omdat we een gevaarlijke ontwikkeling zagen.
Iemand vertelde mij het verhaal van een gelovige vrouw in Noord-Korea die gevangen had gezeten en ongewoon veel geleden had om haar geloof. Diezelfde avond zat ik aan tafel met een paar jongemannen die beweerden dat dit soort dingen je niet overkomt als christen. Ik vond dat een belediging voor die zuster. Er worden mensen overhoopgeschoten in Saudi-Arabië, in China worden christenen vervolgd, overal in de wereld is er de lijdende kerk, daar gaan die jongens aan voorbij. Daar word ik boos van. Als je lijdt, ben je geen goed christen, dat is de andere kant van die boodschap. De liefde van God en de genade zijn wezenlijk in het evangelie, maar je kunt niet een deel weglaten.
Ik was even de kop van Jut in evangelisch Nederland toen we afscheid namen van die organisatie, maar het ging erom dat wij willen staan voor een compleet, evenwichtig evangelie.
Je zult nergens vinden dat wij ons distantiëren van zaken als de Torontoblessing in de jaren negentig of – onlangs nog – de gebeurtenissen rond Todd Bentley Wel zijn we op afstand gebleven, want dit willen wij dus niet. Opwekking moet een veilige plek zijn voor mensen uit alle kerken, waar ze de boodschap horen over de doop met de Heilige Geest en de vervulling. Niet meer en niet minder, dat is wat God ons laat zien. Ik voel mij niet in een positie om te zeggen wat mensen moeten geloven en wat niet, maar achter de schermen wordt wel gelobbyd. Dezelfde toestand als bij ons jongerenwerk speelde ook ergens anders. Een grote christelijke organisatie. We hebben de leiders hierover benaderd, maar ze deden er geen moer aan. Pas toen wij ons openlijk distantieerden, stopte het daar ook.
Ik raak niet vermoeid van de evangelische wereld. Ik ben wel kritisch, dan gaat het om  hoe het voelt. Ik heb best wel geestelijke voelhorens, ik denk een soort geest des onderscheids. Op basis van intuïtie voel ik soms dat het niks is, ik heb dingen op een podium zien gebeuren waarvan ik denk:  jongens, pff… Die dingen laat ik gaan. Dan leg ik het naast me neer, anders houd ik het niet vol. Maar er zijn dingen, die raken me in een keer en dan weet ik dat het van God is.

‘KINDERLIJK GELOOF, DAAR SCHAAM IK MIJ NIET VOOR’
Het kon er stevig aan toe gaan, thuis. Op een dag kreeg ik straf voor iets dat mijn broer had uitgespookt. Hij hield wijselijk zijn mond toen ik van mijn vader een pak slaag kreeg. Toen later bleek dat ik het niet gedaan had, kwam mijn vader bij me en vroeg echt vergiffenis. Ik kreeg twee kaartjes voor het circus. Dat zijn dingen die je bijblijven.
Ik kan mijn fouten goed toegeven. Ik heb wel een heel eigen mening, ik sta echt ergens voor. Maar uitkomen voor mijn tekortkomingen vind ik helemaal niet erg. Conflicten heb ik niet zo vaak, al ben ik wel erg zwart-wit. Als ik kijk naar Gods Woord denk ik al snel: dit staat er, zo is het. Daar moet je niet moeilijk over doen. Er wordt veel geschipperd met de Bijbel, dat je het niet letterlijk moet nemen, het gedoe met evolutie. Ik vind dat als God het zo heeft laten opschrijven, het ook zo is. Hoe die zeven dagen precies zijn gegaan zal mij worst wezen.
Dat mensen daarmee willen worstelen heeft te maken met het accepteren van God zelf. Dat is het fundament. Als je moet erkennen dat God bestaat, moet je rekening met Hem houden en met wat Hij gezegd heeft.
Er is geen enkel Bijbelverhaal waarmee ik moeite heb. Jezus liep over het water, ik heb een vrij kinderlijk geloof. Daarvoor schaam ik mij niet.

Ik was jarenlang geluidsman bij de Burning Candles, een gospelgroep. We reisden de halve aardbol over om mensen te bereiken met het evangelie. De nadruk lag sterk op de liefde van God. Op zichzelf is dat goed, maar ik heb ontdekt dat Paulus en Petrus in hun boodschap vooral de gerechtigheid benadrukken. Ze hebben het nauwelijks over de liefde. Zoals wij tegenwoordig preken, zou je denken dat er staat: het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit liefde. Dat komt in de tekst helemaal niet voor, heel bizar.
Toen dit thema een jaar geleden op de bestuurstafel kwam, viel het als een soort bliksemschicht in ons midden. Iedereen wist meteen dat God wilde dat het thema gerechtigheid zou zijn. Ik zal niet zeggen dat God het zat is, al zegt Hij dat wel in zijn eigen Woord. Neem het verhaal waarin Hij slangen op  zijn volk afstuurt. Dat is moeilijk voorstelbaar: een liefhebbende God die slangen gebruikt om mensen een lesje te leren. Maar het is wel de God van gerechtigheid, een God die daar niet omheen kan. Ik denk dat deze conferentie de ogen opengaan, dat mensen zichzelf gaan afvragen hoe ze ervoor staan. God gaat zijn gerechtigheid bekendmaken om mensen te bevrijden die worstelen met hun gebrokenheid. Hij zegt: mijn gerechtigheid is groot, maar mijn genade ook.

[ Meer over hoe groot gerechtigheid en genade is: klik hier... ]


NIEUW: 9-5-2010: De kritiek 3: De dwalingen van David Pawson en Opwekking...


 
Meer links:
Joseph Prince was in Nederland -  Wie is hij? Met video's van Eurospirit 2008...
De kritiek 1: 'Back to the Bible' - Xist - ND - Opwekking...
De kritiek 2: Uitdaging: Opwekking versus genade - en de reactie van Willem de Vink...
De kritiek 3: De dwalingen van David Pawson en Opwekking...

Meer over Back to the Bible en zijn kritiek op Rick Warren en andere evangelische predikers
Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua


Counter