Terug naar het Benny Hinn dossier...


Uit: http://members.home.nl/vgrit/site/studies/krachtinjeleven.htm

 

Kracht in je Leven

Vincent Grit

vgrit@home.nl

 

Mensen hebben kracht nodig. Kracht om te leven. Elk ding wat we met ons lichamelijk lichaam willen doen, vereist kracht. Maar de kracht waar Jezus over sprak toen Hij het over de Heilige Geest had is anders. Het is de kracht van God zèlf.

De Godheid bestaat uit drie ‘delen’: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze drie zijn niet van elkaar te scheiden. Tegelijkertijd hebben ze een verschillende taak.

De Heilige Geest functioneert als de kracht van God. De Vader is de bron van die kracht en de Zoon zorgt voor de stroom van de Vader naar de Heilige Geest. Het is net een lichaam: de Vader functioneert als de hersenen, de Zoon als de verbinding tussen hersenen en spieren en de Heilige Geest als de spieren. Haal één ding weg, en niks werkt meer. Daarom kunnen we niet zonder de Heilige Geest.

 

Dezelfde werken als Jezus

Zo veel christenen hebben zo weinig kracht van God in hun leven. Dat komt omdat ze zo weinig van de Heilige Geest hebben. En dat terwijl ze een bijbel hebben en over de mogelijkheid van het gebed beschikken.

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader (Joh 14:12 NBG51).

Geloof je in Jezus? ‘Jazeker’, antwoorden christenen. Doe je ook dezelfde werken als Hij deed, en nog grotere dan deze? Ik denk dat de meesten hierbij ‘nee’ zullen antwoorden. Jezus ziet dit echter als een logisch gevolg. “Wie in Hem gelooft, is geroepen om in Zijn voetsporen te treden” (1 Pet 2:21). Hoe is dit mogelijk, dat veel christenen die opdracht in de wind slaan? Dat komt omdat veel christenen niet weten wat dit betekent: “…want ik ga naar de Vader”.

Maar het is waar wat ik jullie zeg: het is beter voor jullie dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal hij die jullie moet bijstaan, niet komen. (Joh 16:7)

Als Jezus weg zou gaan, zou de Heilige Geest komen. De kracht van God zou komen. De kracht die het mogelijk maakt dezelfde werken te doen als Jezus deed. De kracht die het mogelijk maakt in Zijn voetsporen te treden. De kracht die alles mogelijk maakt! Zonder die kracht, kan Gods plan nooit worden volbracht in ons leven.

“Nou, we weten niet wat Gods plan met ons leven is”, zegt religie dan.

Als je dat gelooft, heb ik goed nieuws: wij weten dat wel. Je hebt het net gelezen. De Bijbel staat er vol van en God openbaart Zijn plan in ons door Zijn Heilige Geest (1 Kor 2:10). Gods plan met ons leven is voor elke christen in grote lijnen hetzelfde. Nu is het wel zo dat God met iedere christen een eigen weg gaat om dat te bereiken. Iedereen komt immers weer uit een ander gezin, andere omstandigheden, andere woonplek, enz. Mensen zijn verschillend, en daarom behandelt God ze ook verschillend. Maar Zijn uiteindelijk doel is voor ons allemaal precies gelijk: ‘geroepen om in Zijn voetsporen te treden.’

 

De kracht van God gemanifesteerd

Wie wil er nou niet dat God Zijn kracht in zijn leven toont? Het zou dwaas zijn om zo’n mooi aanbod te weigeren. Jezus heeft die belofte gedaan in Handelingen 1:8. Hij beloofde dat wij, christenen, die kracht zouden ontvangen. En die belofte kwam Hij na op Pinksteren. Die dag kwam de kracht van God op aarde. De discipelen hadden die kracht al drie jaar lang gevolgd, en nu kregen zij diezelfde kracht ook. Wat een voorrecht!

Petrus en Johannes hadden dit maar al te goed door. Zij wisten dat ze de kracht van God vrijelijk konden geven. Dat had Jezus immers al lang gezegd (Mat 10:8). Het boek Handelingen bewijst dat direct al. Zie de man bij de tempelpoort maar:

Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei: ‘Kijk ons aan.’ 5 De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen. 6 Maar Petrus zei: ‘Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop.’ 7 Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. 8 Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend (Hand 3:4-8 NBV).

Dit is de kracht van God! Dit was de uitwerking van Jezus' belofte, dat ze een getuige zouden zijn. De gave van genezing, die Paulus noemt in 1 Kor 12:9, heeft zich hier voor massa’s mensen gemanifesteerd. Waar is die kracht gebleven? Waarom zien we dat niet meer voor de kerken gebeuren?

Geen paniek, de kracht is niet weg. De kracht wordt alleen zo weinig ontvangen.

Om die kracht te ontvangen, was één ding noodzakelijk. “Als de Heilige Geest over jullie komt…”. Dat was de voorwaarde voor die kracht. Is de Heilige Geest over jou gekomen?

 

De Heilige Geest, het begin van relatie

Veel mensen beweren dat de Heilige Geest een heel moeilijk onderwerp is. Derek Prince zegt ook dat Hij de ‘minst begrepen persoon uit de bijbel’ is (Wie is de Heilige Geest? – Derek Prince). Dit komt omdat de Heilige Geest vaak de persoon is die op de achtergrond werkt, maar daar dan ook een zeer krachtig werk verricht. Als wij naar mensen kijken die krachtig functioneren in de gaven van de Geest, zien we dat daar een heel groot ding achter zit. Iets heeft dat veroorzaakt.

Het is relatie. Dat is het doel van God om relatie te hebben met de mens. En dat doel is nooit veranderd. Het is nog steeds God plan met ons leven om een intense, intieme en krachtige relatie met ons te hebben. Maar dit kan maar op één manier: door Zijn Geest die in ons woont. Romeinen 8:14 zegt: “Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods”. Hoe kan een kind geen contact hebben met zijn vader, als zij in hetzelfde huis wonen? In het doorgaande leven is dit onmogelijk. Als twee mensen in hetzelfde huis wonen, moet daar op een gegeven moment contact worden gelegd, wil het huis goed kunnen functioneren.

Volgens 1 Kor 6:19 ben je de tempel van de Heilige Geest. En de Geest van God woont in die tempel. Het is de bedoeling dat wij contact leggen met die Geest, door onze geest. Zie je, wij zijn ook een geest. Wij wonen in een lichaam, hebben een ziel (gevoelens, gedachten, en emoties), maar wij zijn geest. Onze geest kan contact leggen met Gods Geest. God kan door Zijn Geest tot onze geest spreken. Zoals je tegen jezelf kunt praten in je gedachten, op soortgelijke manier spreekt Hij de woorden die je op dat moment het meest nodig hebt. Krachtige woorden van leven, die je opbouwen om verder te gaan en om je problemen oplossen. Wijsheid zo onvoorstelbaar dat mensen verbaasd staan als je die woorden aan anderen doorgeeft (profetie).

Ik gebruik als voorbeeld het verhaal van Benny Hinn. Deze man staat ontzettend krachtig in bediening. In zijn samenkomsten genezen mensen haast aan de lopende band door Gods kracht en er komen duizenden tot bekering. Dat noem ik een goede vrucht (de absolute Godsvrucht is uiteraard liefde, maar wonderen en tekenen horen bij een man van God volgens Ezechiël 34:1-4). Maar het begin van deze bediening, kwam voort uit de relatie de Benny met God had. Hij ontdekte als jonge jongen dat hij kon praten met de Geest van God. Toen hij dat wist, zat hij uren achtereen op zijn kamertje, in de aanwezigheid van God. Hij stelde de Geest vragen, bad met Hem voor zijn familie, kwam met de Heilige Geest in aanbidding voor de Vader, en veel meer deed hij sámen. Hij en de Geest van God werden een team. En dat was het moment waarop Benny begon te functioneren in de gaven van de Geest, opgesomd in 1 Kor 12:8-10. Maar het begon met relatie.

 

Stromen van Kracht

In elke relatie komt liefde voor. De relatie met je ouders, familie, vrienden, kennissen, noem maar op. Liefde is een kracht. Het is een kracht die in staat is alles mogelijk te maken. Hoe komt dat? God is liefde.

Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest. 14 En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem (1 Joh 4:13-16 NBV).

Het middelpunt van de relatie met God, is in Hem blijven. Hierin weten wij, dat wij in Hem blijven, en Hij is ons, omdat Hij ons Zijn Geest gegeven heeft (1 Joh 4:13). Zijn Geest zorgt er voor dat wij relatie hebben met God. En daardoor zal er een kracht in ons leven komen. God’s Geest is de kracht van God, en God is liefde, dus de Geest van God is liefde. Wie de liefde niet heeft, zal geen kracht in zijn leven hebben. Maar wie een diepe, intieme omgang heeft met de Geest van God, met liefde, zal elke dag weer kracht in zijn leven zien.

Zonder relatie met God is het onmogelijk om de kracht van God in je leven te zien. Het is onmogelijk om mensen met liefde te bereiken. Jezus stelde zelfs in Matteüs 17:21 dat sommige demonen niet uitgaan zonder bidden en vasten. Bidden en vasten versterkt de relatie met God: “Ik, de Heer, zal je leiden, steeds weer opnieuw. In dorre streken les ik je dorst, ik schenk je nieuwe levenskracht. Je zult zijn als een rijk besproeide tuin, als een niet opdrogende waterbron” (Jes 58:11). Dit is de uitwerking van bidden en vasten zegt God. Gebed is de absolute noodzaak om een levenskracht te hebben en om de leiding van God steeds weer opnieuw te ervaren. Jezus sprak ook over deze niet opdrogende waterbron in Joh 7:37,38: “Wie dorst heeft, laat hem bij mij komen om te drinken. De Schrift zegt over wie in mij gelooft: Zijn hart zal een bron zijn waaruit stromen levend water vloeien”. Jezus sprak hier over de Geest van God. De kracht van God zal uit je stromen op het moment dat je bij Jezus komt en bij Hem komt drinken. Op het moment dat je in Hem blijft, zoals Hij in U.

 

Blijf in Hem, zoals Hij in jou

Makkelijker gezegd dan gedaan, zult je vast zeggen. Weet je, dat komt omdat je het nog nooit gedaan hebt. Als je dat zegt, is dat het bewijs dat je geen intieme relatie met de Vader hebt. Want die relatie, is niet moeilijk. Het is zo simpel als het feit dat je deze woorden leest. Kijk maar naar wat Jezus te zeggen had over blijven in Hem:

Als jullie in Mij blijven en Mijn woorden in jullie blijven, kun je alles vragen wat je wilt, en je zult het krijgen. Het is de glorie van Mijn Vader als je veel vrucht draagt en je zo mijn leerlingen toont. Ik heb jullie lief zoals de Vader Mij liefheeft. Zorg dat jullie in Mijn liefde blijven. Als jullie je aan mijn geboden houden, blijven jullie in Mijn liefde, zoals ik Mij aan de geboden van Mijn Vader houd en blijf in Zijn liefde. (Joh 15:7-10)

“Als Mijn woorden in jullie blijven, (…), zul je veel vrucht dragen”. Welke vrucht? De vrucht van de Geest: liefde! Kracht zal het gevolg zijn, dat je in Zijn woorden blijft.
Als je Zijn woorden hoort en ze doet, zal Jezus je vergelijken met een man die zijn huis bouwt op de rots. En de regen kwam neer, en de vloed kwam, en de wind blies en sloeg tegen het huis; en het viel niet, want het was gebouwd op de rots (Mat 8:24,25). Over een krachtig huis gesproken. Een sterke rots: Zijn woorden horen en ze doen. In Zijn woorden blijven.

Het lezen van de Bijbel is van essentieel belang als je de kracht van God wilt ervaren. Het blijven in Zijn woord is een voorwaarde om er voor te zorgen dat je Hem dagelijks ervaart.

Maar er is nog een voorwaarde: in Zijn liefde blijven. Het is nodig dat je een dagelijkse, liefdevolle omgang met Hem creëert. De Geest van God zal je daarin bijstaan. Hij zorgt er voor dat wij vrije toegang hebben tot de troon van God (Hebr 4:16). En bij die troon zijn we vrij om te vragen wat we maar willen. Hij verhoort gebeden!

Als je door de bijbel leest, dan zie je dat veel dingen 1 zijn, en toch weer verschillend. God is 3, en toch ook weer 1. Zo is het met woord, liefde, waarheid, leven en veel meer ook.

God is liefde(1 joh 4:16), God is Zijn woord(Joh 1:1), Jezus is God, en Hij is de weg, de waarheid en het leven(Joh 14:6). Blijf je in Zijn Woord, dan blijf je op Zijn weg. Blijf je in Zijn liefde, dan blijf je in Hem en in Zijn leven voor jou. Blijf je in Hem, dan blijf je in alles wat goed is. Zo ontstaat relatie met Hem.

 

De Vrucht van Relatie

Heb je wel eens een pas getrouwd stel gezien? Je ziet ze altijd stralen van geluk, blijdschap en kunnen niks anders dan elkaar de liefde geven die ze voor elkaar hebben. Het maakt ze niet meer uit wat ze verder om zich heen hebben, zolang ze maar bij elkaar zijn. De omstandigheden spelen dan even geen rol, alles draait om liefde.

Zo is God ook. Als je wedergeboren wordt, is het net een bruiloft. Er is een groot feest in de hemel, en waarschijnlijk ook hier op aarde. Mensen zijn blij voor je en op je doop krijg je cadeautjes. Maar na een bruiloft volgt bij veel mensen de huwelijksnacht. De hoogste vorm van communicatie wordt geuit door één vlees te worden (Gen 2:24). In een nette vorm wordt dit ‘gemeenschap hebben’ genoemd. Paulus, geïnspireerd door de Geest, schreef over gemeenschap met de Geest van God in 2 Korintiërs 13:14. Hij beschrijft hier een diepe vorm van relatie met de Heilige Geest. En de apostelen hadden die al best vast staan. Want in het boek handelingen zien we meerdere malen dat de Heilige Geest spreekt tot de gemeente. Lees Handelingen 15:28: “De Heilige Geest en wij namen het besluit…”. Blijkbaar hebben ze iets overlegd, ze hadden duidelijk een relatie met de Geest. Maar hoe kwamen ze hieraan?

Dat zien we in het vorige stuk: “En zij legden hun de handen op en werden vervuld met de Heilige Geest” (Hand 8:17).

Dit was de oorzaak. In hoofdstuk 15 zien we dat het Paulus was, die samen met de Heilige Geest een besluit had genomen. Daarvoor werd hij vervuld met de Heilige Geest door de handoplegging van Ananias. Nu hoeft die vervulling niet altijd onder handoplegging te zijn, dat was het in Handelingen 2 ook niet.

Jezus noemde het vervuld worden met de Heilige Geest de ‘doop in of met de Heilige Geest’. Want Johannes doopte met water, maar de nieuwe gelovigen zouden gedoopt worden met de Heilige Geest en vuur (Mat 3:11)!

Je kunt de doop met de Heilige Geest zien als de huwelijksnacht. Als je die nacht niet beleeft, weet je dat iets mist. Je zult nooit zo veel kracht hebben in je relatie. Zo werkt God ook. Zonder die doop in de Heilige Geest zul je nooit veel kracht hebben in je wandel met God. De vrucht van de relatie, de vrucht van de Geest, zal nooit overduidelijk zichtbaar komen in je leven. Christenen zouden herkend moeten worden aan die vruchten. We zouden anders moeten zijn dan de wereld. We zouden gezien moeten worden als personen die een bovennatuurlijke liefde in zich hebben. Jezus zei het zelf in Joh 13:35: “Als jullie elkaar lief hebben, zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn discipelen zijn.” Zie dat Jezus het hier over iedereen heeft. Dat houdt dus de wereld in. Zij zouden ons moeten herkennen aan de gigantische liefde die uit ons stroomt als stromen van leven water. Die liefde, is de vrucht van de gemeenschap met de Geest. En die gemeenschap, zul je bereiken door de doop met de Heilige Geest en vuur.

 

De Doop met de Heilige Geest en vuur

De sleutel tot elk succes is gemeenschap hebben met de Geest. De uitwerking van perfecte liefde is de continue omgang met Hem. Dat is te zien bij de apostelen in Handelingen. Zij hadden de doop met de Heilige Geest en vuur ontvangen:

Toen de pinksterdag aanbrak, waren ze allemaal bij elkaar. Plotseling kwam er uit de hemel een geluid alsof er een hevige wind opstak, het vulde het hele huis waar ze zaten. Toen zagen ze iets dat op tongen van vuur leek: het verdeelde zich en daalde op ieder van hen neer. Ze werden allemaal vervuld van de Heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun te spreken gaf.
(Hand 2:1-4)

Veel mensen denken dat dit verschijnsel iets voor de discipelen van Jezus in die tijd was. Ze hadden het nodig om de nieuwe kerk te stichten, en om vele mensen tot bekering te brengen. Maar als we kijken naar de kerk van vandaag, dan zien we dat zij daar heel wat verder waren in hun geestelijke groei dan wij hier. Waarom zouden wij die vervulling met de Geest dan niet meer nodig hebben?

“Nou, er zijn ook satanisten die in tongen gaan spreken en handen opleggen.”

Wat satanisten doen moeten satanisten weten, wij doen wat God zegt! Zijn Geest wil dat wij in tongen gaan spreken, dat wij zieken gaan genezen en demonen gaan uitwerpen. Jezus was gekomen om de werken van satan te vernietigen(1 Joh 3:8), en zo zijn wij ook gezonden in deze wereld (Joh 20:21,22): “‘Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie.’ Na deze woorden blies hij over hen en zei: ‘Ontvang de Heilige Geest.’” Hij is vandaag de dag nog steeds dezelfde doper met de Heilige Geest. Als je vandaag de dag gedoopt wilt worden met de doop in de Heilige Geest, dan is ieder moment je moment. Hij is altijd bereid, en wil graag dat je Zijn Heilige Geest ontvangt:

‘Is er een vader onder jullie die zijn kind een slang zal geven als het om vis vraagt? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Ondanks jullie slechtheid weten jullie je kinderen dus goede dingen te geven. Hoeveel meer zal dan de Vader in de hemel de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen!’ (Luk 11:11-13)

‘Vraag, en je zult ontvangen’, zei Jezus daarvoor. De Vader zal je niet zomaar vervullen met de Heilige Geest, Jezus ook niet. En de Heilige Geest komt ook niet zomaar binnen als een wind en dwingt je in andere tongen te gaan spreken. Je zult er om moeten vragen.

‘U zult een kracht ontvangen’, zei Jezus, ‘om een getuige te zijn in heel de wereld’. ‘En deze tekenen zullen de gelovigen volgen: zij zullen in Mijn naam demonen uitdrijven en in andere tongen spreken. Slangen zullen ze oppakken, en als ze iets dodelijks drinken, zal het hun niet schaden. Zieken zullen ze de handen opleggen, en ze zullen gezond worden.’

Maar daar houdt het nog niet mee op. Jezus beloofde namelijk dat er vuur in zou zitten. Een reinigend vuur van God dat je hele leven door gaat. Na de doop in de Heilige Geest zal er een verandering in je leven komen die je nooit tevoren had verwacht. Tenzij je het vuur stopt. Het vuur is een ijver naar het zoeken naar God, en een heilig maken van onze ziel. Dit gebeurt grotendeels door het spreken in tongen. Daarmee zoekt je geest op een hoger niveau God en zal je ziel een heiligmaking ondervinden. Het zal je sterk opbouwen, zegt God.

Maar na die doop ben je nog niet klaar. Je gaat na de huwelijksnacht niet scheiden. Nee, dan ga je juist op een hoog niveau met elkaar om. Je blijft die sterke band onderbouwen. Je blijft bij elkaar, voor altijd. Blijf in Hem, zoals Hij in jou. Dan zul je elke dag, steeds opnieuw, vervuld worden met de Heilige Geest.

 

De kracht van het bidden in tongen

Het is het gebed van de perfecte wil van God, en legt een verbinding waar niets of niemand tussen in kan staan. Er gebeuren dingen, waar we met ons verstand niet bij kunnen. Het is bidden, boven onze eigen capaciteiten uit.

En de duivel haat het. Het is het allerkrachtigste wapen tegen het koninkrijk van satan.
Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Niemand begrijpt hem, want in de Geest spreekt hij geheimenissen van God”(1 Kor 14:2). Wat zijn geheimenissen van God? Dingen die we zelf niet kunnen bedenken, maar hoger zijn dan onze gedachten. Het zijn de gedachten van God die we uitspreken.

1 Korintiërs 14 zegt veel over het spreken in tongen. Ik zal hier de hoofdlijn opsommen:

·         Want wie in tongen spreekt, richt zich niet tot mensen, maar tot God. Niemand verstaat hem, want door de Geest gedreven spreekt hij geheimenissen van God.(vs 2)

·         Wie in tongen spreekt, put er alleen zelf kracht uit.(vs 4)

·         Ik zou wel willen dat ieder van je in tongen sprak.(vs 5)

·         Want als ik in tongen bid, bid ik met mijn geest wel, maar mijn verstand heeft er geen deel aan. Wat moet ik dan doen? Wel, ik moet niet alleen met mijn geest maar ook met mijn verstand bidden; ik moet niet alleen zingen met mijn geest maar ook met mijn verstand. (vs 14,15)

·         Ik dank God, dat ik meer dan je allemaal in tongen spreek. (vs 18)

·         Het spreken in vreemde tongen is een teken (…) voor de ongelovigen. (vs 22)

·         Verhinder ook het spreken in tongen niet. (vs 39)

God wil dat iedere Christen in tongen spreekt. Het spreken in tongen is de kracht, welke in ons werkt, bij machte oneindig veel meer te doen dan wij [met ons verstand] bidden of beseffen (Efe 3:20). Het is dus mogelijk om te bidden voor dingen waar we anders nooit voor zouden bidden. Het gebed haalt het complete koninkrijk van satan in je leven naar beneden. Alles wat satan in je leven heeft opgebouwd, gaat kapot door het spreken in tongen.

Het is bekend dat God een plan met ons leven heeft, maar satan heeft ook een plan met ons leven. En door te spreken in tongen gaat dat plan compleet kapot. We bidden de toekomst in, en vragen dingen die we zelf met ons verstand niet weten. Maar God weet alles, en daarom beveelt Hij door jou heen de demonen en alle duistere machten te stoppen met werken. Engelen van God worden in actie gesteld en wonderen gebeuren zonder dat je weet dat je er voor gebeden hebt. Het ultieme gebed, is het niet?

Het is zo simpel, dat elke christen het in de praktijk kan brengen. Elke pas geboren christen kan de plannen van satan omverwerpen zonder daar zelf enige kennis van te hebben. Het fundament van God wordt gelegd op plaatsen waar die gelovige absoluut geen weet van heeft. Hij krijgt openbaringen die een normaal verstandelijk mens nooit zou kunnen begrijpen. En dan ben je nog maar een dag christen, en dat is al mogelijk!

Zie je hoe krachtig en simpel dit is? Nu moet je het alleen nog gaan doen.

Meer op www.echtvrij.nl


Terug naar het Benny Hinn dossier...